Kommuniké från årsstämman i 24SevenOffice Group

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Årsstämman 2022 i 24SevenOffice Group AB (”24SevenOffice” eller ”Bolaget”) hölls den 11 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i 24SevenOffice samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades vidare att arvode ska utgå med 65 000 kronor till vardera styrelseledamot samt med 100 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Karl-Anders Grønland och Staale Risa till styrelseledamöter. Det beslutades att välja Staffan Herbst och Karin Lindberg till nya styrelseledamöter. Karl-Anders Grønland omvaldes som styrelseordförande. Staale Risa valdes till vice styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. Madeleine Lindblom och Henrik Vilselius har avböjt omval.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har anmält auktoriserade revisorn Anneli Richardsson som huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen.

Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten enligt ovan hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.24sevenoffice.com.

For further information please contact:

Eirik Aalvik Stranden, CEO

Tel: +47 480 62 383, [email protected]

24SevenOffice i korthet
24SevenOffice levererar affärssystem via molnbaserade lösningar. 

Systemet är anpassningsbart och byggt i moduler där redovisning och ekonomi utgör kärnan. Systemet är byggt för automatisering, snabbhet och skalbarhet och för att passa kunder i alla storlekar och branscher, från medelstora företag till stora organisationer med stora volymer och avancerade behov. För mer information se www.24sevenoffice.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.