Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB (publ)

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 10 maj 2022 varvid stämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas. Balanserade medel om 32 321 497 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade om nyval av Ann-Christine Sundell, om omval av Petra Apell, Jan Bertus Marten (Marcel) Warntjes, Johan Sedihn och Staffan Persson som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Johan Sedihn till ordförande för styrelsen.

Stämman beslutade att valberedning ska utses genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2022.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen att antalet ledamöter ändras till 3-7.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget i kallelsen att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst fem (5) procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

För ytterligare information kontakta Johanna Norén, CFO SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetic Resonance Imaging (MRI). SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI®, som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en enda 5-minutersskanning. SyMRI-produkten finns i olika förpackningar. SyMRI NEURO levererar flera kontrastbilder, vävnadssegmentering och kvantitativ data om hjärnan. SyMRI KNEE och SyMRI SPINE ger flera kontrastbilder och kvantitativa data för knä- och ryggradsanatomier. SyMRI NEURO är CE-märkt och FDA 510 (k) godkänt, SyMRI KNEE och SyMRI SPINE är CE-märkta. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, besök www.syntheticmr.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.