Kommuniké från Attendos årsstämma 2022

| 26 april, 2022 | 0 kommentarer

Årsstämman i Attendo AB (publ) den 26 april 2022 beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och omvalde styrelseledamöterna Margareta Danelius, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Alf Göransson och Suvi-Anne Siimes. Ulf Mattsson valdes till ny styrelseledamot samt till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och valde PwC till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om styrelsearvode om totalt 3 670 000 kronor (inklusive grundarvode och utskottsarvode), att fördelas enligt följande: 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet (högst två) samt 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (högst två).

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, ersättningsrapport, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 samt styrelsens ersättningsrapport för 2021. Det beslutades även att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Långsiktiga incitamentsprogram

Teckningsoptionsprogram 2022

Årsstämman beslutade att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Attendo-koncernen, innefattande beslut om att emittera upp till 650 000 teckningsoptioner, för vidareöverlåtelse till deltagare i programmet. Teckningsoptionsprogrammet omfattar högst sex personer och innebär att dessa erbjuds förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar deltagaren att teckna en ny aktie i Attendo.

Prestationsaktieprogram 2022

Årsstämman beslutade vidare att anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Attendo-koncernen. Inom ramen för programmet kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter som berättigar till maximalt 500 000 aktier i Attendo, beroende på uppfyllelse av prestationsvillkor. Programmet omfattar upp till sex ledande befattningshavare och 50 nyckelanställda inom Attendo-koncernen. Beslutet innefattade även bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram och beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv eller samarbetsavtal samt anskaffning av rörelsekapital.

Valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen via bolag), Niklas Antman (nominerad av Incentive AS) och Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder) med Peter Hofvenstam som ordförande.

_______________

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan är tillgängliga på Attendos webbplats, www.attendo.com.

Attendo AB (publ)

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: [email protected]

 

attendo.com

Attendo – det ledande omsorgsföretaget i Norden   I I över 35 år har Attendo haft som utgångspunkt att stödja och stärka människor med behov av omsorg i allt det vi gör. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg till personer med funktionsnedsättningar samt individ och familjeomsorg. Attendo har omkring 27 000 medarbetare och finns lokalt förankrat med över 700 verksamheter i runt 300 kommuner i Sverige, Finland och Danmark. Varje dag möter våra medarbetare tiotusentals kunder i deras vardag. Varje sådant möte präglas av våra gemensamma värderingar omtanke, engagemang och kompetens. 

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.