Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma 5 maj 2022

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer

Följande beslut fattades på Avensias årsstämma. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet;

  • Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
  • Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen. Detta innebär en ordinarie utdelning om 0,40 SEK per aktie, en extra utdelning om 0,25 SEK per aktie samt att till balanserat resultat överföra 9,6 MSEK. Totalt innebär detta en utdelning på 24,1 MSEK för verksamhetsåret 2021.  
  • Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
  • Till styrelseledamöter valdes Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus, Per Adolfsson och Johan Strid. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Roland Vejdemo som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
  • Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 150 000 per år och till styrelsens ordförande ska arvodet vara 300 000 per år.  
  • Till revisor valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.
  • Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
  • Årsstämman fattade beslut om att anta det vinstdelningsprogram som styrelsen föreslagit för verksamhetsåret 2022. I korthet går detta ut på att 25% av bolagets rörelsevinst inom intervallet 5-15% i rörelsemarginal ska fördelas på samtliga anställda inom Avensia-koncernen. 
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 aktier motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 SEK.

För ytterligare information, kontakta: 

Robin Gustafsson, vd, [email protected] eller 0736-60 60 82 

Per Wargéus, styrelseordförande, [email protected] eller 0707-31 89 08 

Avensia, den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom digital handel med lösningar för e-handel, informationshantering och kundupplevelse samt tjänster inom retail-trender och digitala strategier. Genom att kombinera teknisk och strategisk expertis hjälper vi B2C- och B2B-kunder i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt och bli ännu mer framgångsrika i sin dagliga verksamhet. Vi utmanar ständigt oss själva och våra kunder för att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom modern handel.Tillsammans definierar vi modern handel.

Avensia har över 300 anställda på kontor i Lund (HK), Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Karlstad, Chicago, Cebu, London och Oslo. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.comMangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: [email protected] eller via www.mangold.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.