Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

| 10 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 10, 2017 16:04 CET

Eurocine Vaccines (”Bolaget”) har den 10 november 2017 hållit extra bolagsstämma varvid stämman beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes), dels att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för bemyndigandet är i korthet:

  • Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om företrädesemission av s.k. units, varav varje unit består av (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie ”Units 2017”.
  • Teckningskursen för varje unit i företrädesemissionen kommer att fastställas utifrån en rabatt på minst 20 % mot den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under den tvåveckorsperiod som föregår styrelsens beslut om nyemission av units, avrundat nedåt till närmast helt ental öre. Teckningskursen kan dock i inget fall understiga en teckningskurs om 2,34 kronor per unit.
  • Styrelsen ska kunna besluta om att högst ge ut det antal units som, baserat på den enligt ovan fastställda teckningskursen, inbringar ett belopp som totalt motsvarar en teckningslikvid om 42 000 000 kronor.
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 % av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under perioden 12 november 2018 till 23 november 2018. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 26 november 2018 till 7 december 2018. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen bestämmer.
  • Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande.

Eurocine Vaccines avser att genomföra en företrädesemission av units i enlighet med stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen. Emissionslikviden kommer att användas för att genomföra den planerade kliniska studien i äldre under influensasäsongen 2017/2018.

– Dagens extra stämma fattade de beslut som ger bolagets styrelse bemyndigande att besluta om och genomföra finansieringen av den planerade kliniska studien i äldre. Det är ett viktigt steg för att förverkliga vår snäva plan, att genomföra studien redan under den kommande influensasäsongen, 2017/2018, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

[email protected] 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under kommande influensasäsong, 2017/2018.

Bolaget avser att licensiera produkten till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och www.eurocine-vaccines.com.

Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *