Kommuniké från extra bolagsstämma i Idogen AB den 6 september 2022

| 6 september, 2022 | 0 kommentarer

 

Idag, den 6 september 2022, hölls extra bolagsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Joakim Söderström valdes till ny styrelseordförande efter Agneta Edberg som kvarstår i styrelsen. Niklas Wallett nyvaldes till ny ledamot.

 

 

Val och arvodering av nya styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade i enlighet med förslaget från aktieägare som tillsammans representerar cirka 17 procent av aktierna och rösterna i bolaget (”Förslagsställarna”) att entlediga Leif G. Salford och Lennart Svensson som styrelseledamöter och att välja Joakim Söderström och Niklas Wallett som nya ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att välja Joakim Söderström som ny styrelseordförande.

 

Bolagsstämman beslutade därefter i enlighet med Förslagsställarnas förslag att styrelsearvode till de nyvalda ledamöterna ska utgå med samma belopp som beslutat vid årsstämman den 4 maj 2022, proportionerat för mandatperioden intill nästa årsstämma, innebärande att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till Joakim Söderström som styrelseordförande samt med 100 000 kr till Niklas Wallett.

 

Bolagsstämman framförde sitt tack till de avgående styrelseledamöterna Leif G Salford, en av de fyra grundarna till Idogen samt Lennart Svensson.

 

Kommentar från nyvalde ordförande Joakim Söderström

”Efter ett flertal olika möten med bolaget de senaste veckorna har jag stärkts i min uppfattning kring Idogens oerhört stora potential. Som jag sagt tidigare är Idogen, med sin banbrytande teknologiplattform inom cellterapi, utan tvekan ett av de mest spännande bolagen inom Biotech idag. Att det förhåller sig så fick vi ett kvitto på när vi – i hård konkurrens med andra – tidigare beviljades 2,9 miljoner euro från EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Som ordförande för styrelsen kommer jag att verka för att vi blir än mer tydliga och transparenta mot våra aktieägare, marknaden i stort och framtida partners. Jag kommer även ta initiativ för att öka vårt fokus på aktiviteter som bygger ett tydligare aktieägarvärde såsom affärsutveckling.

Bolagets styrelse och ledning ser fram emot att få återkomma till marknaden med mer information kring allt spännande som händer i bolaget.” säger Joakim Söderström nyvald ordförande i Idogen.

 

 

Presentation av nya styrelseledamöter

Joakim Söderström, född 1984, är en framgångsrik entreprenör och investerare med fokus inom Biotech. Hans tidigare befattningar inkluderar VD för SäkerhetsBranschen, Vice President för Euralarm samt ett flertal olika chefspositioner inom Polismyndigheten.

 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i J-TAC AB.

Joakim Söderström innehar, direkt och indirekt, 2 700 000 aktier i Idogen AB. Joakim Söderström bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

 

Niklas Wallett, född 1976, har en lång erfarenhet som professionell investerare och ett brett nätverk i den finansiella marknaden. Han har bland annat arbetat på Erik Penser Bank och Handelsbanken i olika roller med fokus på kapitalmarknaden.

 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Wallett & Jefferyd AB.

Niklas Wallett innehar, direkt och indirekt (inklusive via familj), 2 431 333 aktier i Idogen AB. Niklas Wallett bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

 

 

 

Lund den 6 september 2022

Idogen AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf. VD, Idogen AB

Tel: +46 (0)70374 71 56

E-post: [email protected]

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2022 kl. 14:14 CEST.

 

Certified Advisor:

Vator Securities AB, Kungsgatan 34, SE-111 35 Stockholm

Email: [email protected]

Tel: +46 (0)8-580 065 99

 

Idogens (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) unika teknologiplattform möjliggör utveckling av olika tolerogena cellterapier med potential att återupprätta immunförsvarets tolerans för att motverka dess angrepp mot t.ex. biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad. Bolagets längst framskridna program IDO 8 syftar till att behandla blödarsjuka patienter som utvecklat en oönskad immunrespons mot sin läkemedelsbehandling. Idogen har, som tidigare meddelats, fått godkännande från de svenska och norska läkemedelsmyndigheterna att genomföra den första kliniska fas I/IIa-studien med sin läkemedelskandidat inom IDO 8-programmet i patienter med svår blödarsjuka, s.k. hemofili. Bolagets andra utvecklingsprogram, IDO T, är målet att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett ytterligare program, IDO AID, inriktar sig Idogen på att utveckla behandling av olika autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.