Connect with us

Marknadsnyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i LightAir AB (publ)

Published

on

LightAir AB (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) höll under tisdagen den 22 november 2022 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, som ett led i minskningen av aktiekapitalet, att ändra bolagsordningen enligt följande:

§ 4                 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5                 ANTALET AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med 52 872 280 kronor för avsättning till fritt eget kapital för att åstadkomma en optimal kapitalstruktur och för att möjliggöra den av styrelsen beslutade företrädesemissionen.

Minskning sker utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 26 436 140 kronor och aktiens kvotvärde ändras från 1,50 kronor till 0,50 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver tillstånd av Bolagsverket.

Beslutet förutsätter ändringen av bolagsordningen.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av units
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor:

Bolaget ska emittera högst 17 624 093 units (”Units”). En Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 17 624 093 kronor genom utgivande av högst 35 248 186 aktier. Aktiekapitalet kan vid fullt utnyttjande av samtliga 17 624 093 teckningsoptioner öka ytterligare högst 8 812 046,50 kronor.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units, varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt, och tre (3) uniträtter ska berättiga till teckning av 1 Unit.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 25 november 2022.

Teckningskursen per Unit ska vara 1,40 kronor, varav 0,70 kronor avser respektive aktie i Uniten. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. En (1) teckningsoption berättigar under perioden 2 – 16 januari 2024 till teckning av en (1) aktie till en kurs motsvarande 75 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 1 – 29 december 2023, dock lägst 0,70 kronor och högst 1,40 kronor.

Teckning av Units ska ske från och med den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022. Teckning av Units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning.

Teckning av Units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande.

  1. I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Överkurs ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic SME Sweden under perioden från och med den 29 november 2022 till och med den 8 december 2022. Handel med betald tecknad unit (BTU) äger rum på NGM Nordic SME Sweden från och med den 29 november 2022 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.

Stämman beslutade enhälligt att såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Emissionsbemyndigande för garantiersättning
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till den 31 januari 2023, fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att betalning får ske genom kvittning eller annars med villkor. Övriga villkor ska bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.

Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas med stöd av detta bemyndigande får inte överstiga 1 000 000 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att är bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskilda överenskommelse med garanter i anledning av företrädesemissionen.

Teckningskursen för emitterade aktier ska motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde för aktierna.

Emission av teckningsoptioner till affärsutvecklings- och förvärvskonsult
LightAirs styrelse har anlitat en affärsutvecklings- och förvärvskonsult för att lyfta LightAirs försäljning och för att genomföra förvärv i enlighet med styrelsens förvärvsstrategi. För att skapa incitament att genomföra värdeskapande förvärv för LightAirs aktieägare har styrelsen föreslagit att det inrättas ett teckningsoptionsprogram.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner till affärsutvecklings- och förvärvskonsulten på nedan angivna villkor:

En förutsättning för att affärsutvecklings- och förvärvskonsulten ska erbjudas att teckna teckningsoptioner, är att denne dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket denne ska vara förpliktad att erbjuda LightAir att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om konsultavtalet upphör inom sex (6) månader eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

Högst 500 000 teckningsoptioner komma att ges ut och Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 250 000 kronor.

Betalning för teckningsoptionerna
För teckningsoptionerna ska betalas ett belopp som motsvarar ett bedömt marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen av ett oberoende värderingsföretag. Optionspremien ska beräknas enligt Black & Scholes-modellen med hänsyn till den genomsnittliga volymviktade kursen för Bolagets aktie på Nordic SME Sweden under perioden 23 november – 6 december 2022.

Teckning och betalning av teckningsoptionerna
Teckning ska ske på teckningslista, från och med den 9 december 2022 till och med den
30 december 2022. Betalning ska erläggas i samband med teckningen. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Rätt till teckning och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna teckningsoptionerna tillkomma affärsutvecklings- och förvärvskonsulten, direkt eller via bolag. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det bedöms vara till fördel för Bolaget att affärsutvecklings- och förvärvskonsulten i Bolaget, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska beredas möjlighet att få ett aktieägande och därmed incitament att genomföra värdeskapande förvärv för LightAirs aktieägare samt att likrikta affärsutvecklings- och förvärvskonsultens intresse med aktieägarnas.

Affärsutvecklings- och förvärvskonsulten ska ha rätt att teckna högst 500 000 teckningsoptioner.

Teckningskurs
Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3 kronor. Teckningskursen och det antal aktier som en teckningsoption berättigar till kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Tid när teckningsoptionerna får utnyttjas
Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mellan den 9 december 2024 och den 30 december 2024.

Rätt till utdelning
De nya aktierna i Bolaget som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear förda aktieboken.

Stämman beslutade enhälligt att såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
[email protected]

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2022 kl. 13:00 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.