Kommuniké från Wallenstams årsstämma 2022

| 26 april, 2022 | 0 kommentarer

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 26 april 2022 fattades beslut om bland annat utdelning, styrelsearvode, ändring av bolagsordningen samt uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit 2:1). Årsstämman fastställde också resultat- och balansräkningar för 2021 samt beviljade styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet.

Wallenstams årsstämma fastställdes styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2021 med 1,20 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, om 0,60 kronor per aktie vid det första tillfället och 0,30 kronor per aktie vid det andra tillfället efter genomförandet av den aktiesplit 2:1 som årsstämman beslutat om (se nedan). Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes till den 28 april 2022 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 maj 2022. Avstämningsdag för den andra utbetalningen fastställdes till den 31 oktober 2022 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 november 2022.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Lars-Åke Bokenberger (ordförande), Karin Mattsson, Anders Berntsson, Agneta Wallenstam samt Mikael Söderlund som styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 820 000 kronor, varav 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande, 280 000 kronor till vice ordförande och 180 000 kronor till vardera övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Dessutom beslutades att det ska utgå 1 000 000 kronor i ytterligare styrelsearvode till styrelsens ordförande, som i sin ordföranderoll ska bistå bolagsledningen under året. Beslutad ersättning till styrelseledamöterna uppgår således till totalt 2 820 000 kronor.

Stämman beslutade att KPMG väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. KPMG har meddelat att Mathias Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Dick Brenner (ordförande), Lars-Åke Bokenberger, Anders Oscarsson och Hans Wallenstam omvaldes som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023.

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag öka antalet aktier i bolaget genom att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag (aktiesplit 2:1). Bolaget kommer efter genomförd uppdelning av aktier att ha sammanlagt 660 000 000 utestående aktier, varav 69 000 000 A-aktier och 591 000 000 B-aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen bland annat avseende aktiekapital och antalet aktier, modernisering av hembudsklausul och införande av skiljeklausul samt även i syfte att möjliggöra för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller genom insamling av fullmakter samt för styrelsen att besluta om närvaro på bolagsstämman för den som inte är aktieägare. Bolagsordningen i dess nya lydelse finns på www.wallenstam.se.

Stämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.

Stämman bemyndigade också styrelsen att fram till nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Styrelsen får också – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelser ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset och får ske av högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Denna information är sådan som Wallenstam är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 12:00 CEST.

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 64 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar elenergi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.