Konecranes Abp:s halvårsrapport, januari-juni 2022

| 27 juli, 2022 | 0 kommentarer

KONECRANES ABP HALVÅRSRAPPORT, JANUARI-JUNI 2022 27 JULI 2022 kl. 8.30 EEST

 

Konecranes Abp:s halvårsrapport, januari-juni 2022

 

Fortsatt stark orderingång i en utmanande omgivning

 

Detta meddelande är en sammanfattning av Konecranes Abp:s halvårsrapport, januari-juni 2022. Pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på Konecranes webbsidor på adressen www.konecranes.com.

 

Siffrorna i rapporten är oreviderade. Siffrorna inom parentes avser samma period året innan, om inget annat anges.

 

Service och Industriutrustning har sedan början av juni fokuserats under ett gemensamt ledarskap. Efter denna förändring har Konecranes två affärsområden: Industriell service och utrustning samt Hamnlösningar. Konecranes rapporterar fortsättningsvis tre segment: Service, Industriutrustning och Hamnlösningar och siffrorna för segmenten är jämförbara med tidigare siffror.

 

ANDRA KVARTALET I KORTHET

 

– Orderingång 1 007,8 MEUR (806,7), +24,9 procent (+19,9 procent i jämförbara valutakurser), tack vare en ökad orderingång inom alla tre segment.

– Service ökade avtalsbasens årsvärde med 9,7 procent (+3,2 procent i jämförbara valutakurser) till 310,2 MEUR (282,8). Orderingången för Service var 297,2 MEUR (257,5), +15,4 procent (+8,9 procent i jämförbara valutakurser)

– Orderstock 2 825,4 MEUR (1 974,8) i slutet av juni, +43,1 procent (+36,7 procent i jämförbara valutakurser)

– Omsättning 787,1 MEUR (759,3), +3,7 procent (-0,2 procent i jämförbara valutakurser), omsättningen ökade inom Service och Industriutrustning medan den minskade inom Hamnlösningar

– Justerad EBITA-marginal 7,7 procent (8,6) and justerad EBITA 60,9 MEUR (65,3); den minskade justerade EBITA-marginalen berodde i huvudsak på låga försäljningsvolymer och av kostnadsinflation

– Rörelsevinst 48,2 MEUR (46,6), 6,1 procent av omsättningen (6,1), justeringar totalt 5,8 MEUR (10,4)

– Resultat per aktie (efter utspädning) 0,35 euro (0,36)

– Fritt kassaflöde -30,7 miljoner euro (15,4)

 

 

JANUARI–JUNI 2022 I KORTHET

 

– Orderingång 2 037,4 MEUR (1 569,5), +29,8 procent (+25,7 procent i jämförbara valutakurser)

– Orderingång för Service 580,4 MEUR (512,7), +13,2 procent (+7,7 procent i jämförbara valutakurser)

– Omsättning 1 459,2 MEUR (1 463,3), -0,3 procent (-3,5 procent i jämförbara valutakurser)

– Justerad EBITA-marginal 7,2 procent (8,3) och justerad EBITA 105,0 MEUR (121,6); den justerade EBITA-marginalen minskade inom alla segment

– Rörelsevinst 28,7 MEUR (84,1), 2,0 procent av omsättningen (5,8), justeringarna uppgick till 62,4 MEUR (20,7) och utgjordes främst av kostnader förknippade med verkningarna av kriget i Ukraina och av fusionsrelaterade kostnader

– Resultat per aktie (efter utspädning) 0,09 euro (0,59)

– Fritt kassaflöde -28,1 MEUR (33,0)

– Nettoskuld 700,1 MEUR (624,4) och skuldsättningsgrad (gearing) 55,1 procent (50,6)

 

 

UTSIKTER FÖR EFTERFRÅGAN UNDER TREDJE KVARTALET

 

Den globala efterfrågebilden är fortsatt förknippad med osäkerhet eftersom kriget i Ukraina och covid-19 har ökat inflationen och osäkerheterna beträffande tillgången till material.

 

I Europa och Nordamerika är efterfrågan inom de industriella kundsegmenten på en sund nivå, men det finns vissa tidiga tecken på en nedgång. I Asien och Stillahavsområdet har efterfrågan börjat visa tecken på en förbättring.

 

Den globala containergenomströmningen fortsätter på en hög nivå och de långsiktiga utsikterna förknippade med containerhantering är överlag goda.

 

 

FINANSIELL STYRNING

 

Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2022 förblir på samma nivå eller ökar jämfört med 2021. Konecranes förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2022 förblir på samma nivå eller försämras jämfört med 2021.

 

 

NYCKELTALEN

 

 

Andra kvartalet

Januari – Juni

 

 

 

 4-6/
2022

 4-6/
2021

Förändr %

1-6/
2022

 1-6/
2021

 

R12M
 

1-12/
2021

Orderingång, MEUR

1 007,8

806,7

24,9

2 037,4

1 569,5

29,8

3 643,4

3 175,5

Orderstock vid periodens slut, MEUR

 

 

 

2 825,4

1 974,8

43,1

 

2 036,8

Omsättning, MEUR

787,1

759,3

3,7

1 459,2

1 463,3

-0,3

3 181,7

3 185,7

Justerad EBITDA, MEUR 1

82,5

86,5

-4,5

148,8

165,5

-10,1

382,2

398,9

Justerad EBITDA, % 1

10,5 %

11,4 %

 

10,2 %

11,3 %

 

12,0 %

12,5 %

Justerad EBITA, MEUR 2

60,9

65,3

-6,8

105,0

121,6

-13,7

295,6

312,2

Justerad EBITA, % 2

7,7 %

8,6 %

 

7,2 %

8,3 %

 

9,3 %

9,8 %

Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1

54,0

57,0

-5,4

91,1

104,8

-13,1

265,3

279,1

Justerad rörelsemarginal, % 1

6,9 %

7,5 %

 

6,2 %

7,2 %

 

8,3 %

8,8 %

Rörelsevinst (EBIT), MEUR

48,2

46,6

3,4

28,7

84,1

-65,9

164,5

220,0

Rörelsemarginal, %

6,1 %

6,1 %

 

2,0 %

5,8 %

 

5,2 %

6,9 %

Vinst före skatter, MEUR

37,7

41,1

-8,4

8,3

67,8

-87,8

133,0

192,5

Räkenskapsperiodens vinst, MEUR

27,3

28,4

-3,9

6,0

46,8

-87,2

106,6

147,4

Resultat per aktie, före utspädning, EUR

0,35

0,36

-2,7

0,09

0,59

-84,9

1,36

1,86

Resultat per aktie, efter utspädning, EUR

0,35

0,36

-3,2

0,09

0,59

-85,0

1,35

1,85

Räntebärande nettoskulder / eget kapital, %

 

 

 

55,1 %

50,6 %

 

 

39,8 %

Nettoskulder / Justerad EBITDA, rullande 12 månadersperiod (R12M) 1

 

 

 

1,8

1,6

 

 

1,4

Avkastning på sysselsatt kapital, %

 

 

 

 

 

 

6,8 %

9,3 %

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3

 

 

 

 

 

 

13,0 %

13,4 %

Fritt kassaflöde, MEUR

-30,7

15,4

 

-28,1

33,0

 

76,5

137,7

Medelantal anställda under perioden

 

 

 

16 588

16 670

-0,5

 

16 625

 

1) Utan justeringsposter. Se också not 10 i bokslutssammandrag

2) Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 10 i bokslutssammandrag

3) Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 10 i bokslutssammandrag

 

 

TILLFÖRORDNAD VD TEO OTTOLA:

 

Under andra kvartalet var Konecranes verksamhetsomgivning och prestanda liknande som under det föregående kvartalet. Orderingången var fortsättningsvis hög, men samtidigt avtog lönsamheten på årsbasis främst till följd av låga försäljningsvolymer orsakade av utmaningar med tillgången till komponenter och material samt av utmaningar med anknytning till covid-19. Även om vi tidigare under månaden sänkte vår styrning för helåret 2022 utgör vår rekordstora orderstock och vår starka prestanda en stabil grund för framgångar i framtiden.

 

Trots geopolitiska spänningar, pandemin och tilltagande makroekonomiska orosmoment var marknadsklimatet överlag bra under andra kvartalet och vår orderingång på koncernnivå låg inte mycket under första kvartalets rekordnivå. På årsbasis ökade Konecranes orderingång i andra kvartalet med 19,9 procent i jämförbara valutakurser och överskred en miljard euro för ett andra kvartal i följd. Orderingången för kortcykliga produkter låg över förväntningarna.

 

Tillgången till komponenter och andra begränsningar i leveranskedjan samt utmaningar förknippade med covid-19 påverkade våra intäkter inom alla tre segment under andra kvartalet. När inverkan av förhöjda priser utesluts minskade omsättningen på årsbasis i jämförbara valutakurser. Som ett resultat av vår fortsatt starka orderingång och utmaningarna med leveransförmågan slog vår orderstock åter ett nytt rekord när den låg på 2 825 MEUR i slutet av juni.

 

Vår justerade EBITA-marginal minskade på årsbasis till 7,7 procent främst på grund av minskade försäljningsvolymer orsakade av brist på komponenter och material och utmaningar förknippade med covid-19 samt kostnadsinflation. Lönsamheten avtog i alla tre segment.

 

Orderingången för Service förbättrades med 8,9 procent på årsbasis i jämförbara valutakurser. Utmaningar i leveranskedjan och nedstängningar orsakade av covid-19 i Kina påverkade omsättningen för Service och den var oförändrad på årsbasis i jämförbara valutakurser. Lönsamheten avtog främst som ett resultat av en lägre produktivitet orsakad av de nämnda utmaningarna och den justerade EBITA-marginalen landade på 15,5 procent. Avtalsbasens värde växte med 3,2 procent jämfört med året innan i jämförbara valutakurser.

 

Industriutrustnings externa orderingång ökade med 6,1 procent i jämförbara valutakurser. Fördröjningarna hos kunderna och begränsningar i leveranskedjan fortsatte och den externa omsättningen ökade bara en aning i jämförbara valutakurser tack vare prissättningen. Den justerade EBITA-marginalen avtog på årsbasis och var 1,0 procent, och den påverkades främst av låga försäljningsvolymer och inflation.

 

Aktiviteten i hamnarna var fortsättningsvis hög och Hamnlösningars beställningar ökade med 47,3 procent i jämförbara valutakurser och uppgick till 404 MEUR och innefattade även större projekt. Utöver tillgången till material och nedstängningar förknippade med covid-19 påverkades omsättningen igen av hur kundleveranserna inföll och sjönk med 2,0 procent på årsbasis i jämförbara valutakurser. Som ett resultat minskade den justerade EBITA-marginalen till 6,7 procent. Trots den lägre lönsamheten hölls projektgenomförandet på en bra nivå.

 

Vi förväntar oss att volatiliteten på marknaden som orsakas av det pågående kriget samt övriga makroekonomiska orosmoment fortsätter. Även om efterfrågemiljön har hållits god har osäkerheten ökat och vi har uppdaterat våra utsikter för efterfrågan för tredje kvartalet för att återspegla det aktuella marknadsklimatet.

 

Eftersom vi inte förväntar oss att situationen med utmaningarna i leveranskedjan normaliseras på kort sikt har vi sänkt vår styrning för helåret före halvårsrapporten. Vi förväntar oss att omsättningen för helåret 2022 förblir på samma nivå eller ökar jämfört med 2021 och att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2022 förblir på samma nivå eller försämras jämfört med 2021. När det gäller andra hälften av året förväntar vi oss dock att vår leveranskapacitet förbättras jämfört med första hälften. Dessutom förväntar vi oss att de prisökningar som implementerades tidigare börjar påverka vår lönsamhet.  

 

När vi blickar framåt kommer vi att fortsätta med effektivitetsförbättringar i hela bolaget. Så som vi meddelat tidigare har segmenten Service och Industriutrustning sedan början av juni fokuserats under ett ledarskap. Efter denna förändring har vi börjat identifiera möjligheter till effektivitetsförbättringar och förenkling av vår affärsmodell för industriella kunder.

 

I juni meddelade vi att Anders Svensson har utnämnts till Konecranes nya VD och koncernchef. Han börjar i sin roll den 19 oktober och kommer till Konecranes från Sandvik, där har för närvarande är President, Sandvik Rock Processing Solutions Business Area. Eftersom Anders börjar i sin nya roll så sent som i oktober har vi beslutat oss för att skjuta upp vår planerade kapitalmarknadsdag till första halvåret 2023. Å Konecranes ledningsgrupps och anställdas vägnar vill jag önska Anders varmt välkommen till Konecranes. Jag ser fram emot vårt framtida samarbete.

 

Före det har vi mycket att göra och åstadkomma. Vi bibehåller vårt fokus på utmärkt verksamhet, kontinuerlig förbättring, hållbarhet och att leverera det bästa till våra kunder. Jag vill åter en gång tacka våra anställda för deras engagemang och våra kunder och affärspartner för det goda samarbetet i en utmanande omgivning. 

 

 

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH MEDIA

 

En internationell videokonferens för analytiker, investerare och medier ordnas den 27 juli 2022 kl. 11.30 EEST. Halvårsrapporten för januari–juni 2022 presenteras av finansdirektör och tillförordnad VD Teo Ottola.  

 

Man kan delta i och följa telefonkonferensen med hjälp av följande länk:

https://konecranes.videosync.fi/2022-q2

Länken aktiveras 15 minuter före konferensens början.

 

Lösenordet för deltagare är 28999297#

 

Det är även möjligt att delta i konferensen genom att ringa ett av följande telefonnummer:

 

Land

Telefonnummer

Finland

+358 981710310

Sverige

+46 856642651

Storbritannien

+44 3333000804

USA

+1 6319131422

 

 

NÄSTA RAPPORT

 

Konecranes Abp planerar publicera sin delårsrapport för januari–september den 26 oktober 2022.

 

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer,

tfn +358 (0)20 427 2050

 

 

VIKTIGT MEDDELANDE

 

Informationen i detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är information om Konecranes nuvarande förväntningar och prognoser beträffande sin finansiella situation, verksamhetsresultat, planer, mål, framtida prestationer och affärsverksamhet. Dessa uttalanden kan inkludera, utan begränsning, eventuella uttalanden som föregås av, följs av eller innefattar ord som ”mål”, ”tror”, ”förväntar sig”, ”siktar mot”, ”avser”, ”kan komma att”, ”förutser”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”prognostiserar”, ”kommer att”, ”kan ha”, ”sannolikt”, ”bör”, ”skulle”, ”skulle kunna” och andra ord och termer av liknande innebörd eller negationen därav. Sådana framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer utom Konecranes kontroll som skulle kunna förorsaka att Konecranes verkliga resultat eller prestationer blir väsentligt annorlunda än det förväntade resultatet eller prestationerna som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på ett flertal antaganden angående Konecranes nuvarande och framtida affärsstrategier och miljön i vilken det kommer verka i framtiden.

 

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Centrala medier

www.konecranes.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.