Connect with us

Marknadsnyheter

Kontigo Care AB (publ) gör banbrytande tekniska framsteg i utvecklingen av sin metod för ögonanalys av drogbruk

Published

on

Utvecklingsteamet på Kontigo Care AB (publ) har gjort stora tekniska framsteg i arbetet med att ta fram en produkt som använder iris- och pupilldetektion för att mäta drogonykterhet. Företaget har nu inlämnat flera patentansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV) I Sverige. 

Beslutet att investera i egenutvecklad AI-baserade teknik för iris- och pupilldetektion är strategiskt fundamental för Kontigo Care AB, eftersom den adresserar framtidens substansmissbruk.  

Allt fler missbrukare blandar numera substanser av olika karaktär i sitt missbruk, olika narkotiska preparat och alkohol. Blandberoendet finns idag i alla samhällsklasser och åldrar. Psykisk ohälsa, ångest, depression, stress och smärtproblematik är bidragande orsaker. Detta betyder att framtidens beroendevård måste kunna identifiera en rad olika droger hos patienterna. Kontigo Care har upplevt en kraftig ökad efterfrågan på att drogdetektion skall infogas i den befintliga eHälsolösningen Previct, nu när allt fler patienter har ett blandberoende.

En stor teknisk utmaning som projektet stått inför är att kunna genomföra en videofilmning av ögonen med medicinsk precision i vilken ljusmiljö som helst. Kontigo Care har nu löst detta tekniska problem. Lösningen utgör basen för en av de nyligen inlämnade patentansökningarna.

Som en följd därav kommer den framtida produkten för drognykterhet att bygga på mätningar genomförda av patienten i hemmet. Mätresultaten ger i realtid vårdgivaren en bild av patientens nykterhets- och hälsotillstånd, inklusive omfattande information om mående, upplevt sug, tankar och känslor, vilket förstärker och effektiviserar behandlingsarbetet.

Detta är samma tillvägagångssätt som använts i Kontigo Care’s framgångsrikt etablerade produkt Previct Alcohol, som används dagligen i ca hälften av Sveriges kommuner.

Beroendevård och psykiatri har idag stora svårigheter med att få resurserna att räcka till, samtidigt som blandmissbruket ökar. Kontigo Care’s tjänster möjliggör individanpassad precisionsvård, dvs att rätt hjälp ges till rätt individ vid rätt tid. Erfarenheterna från Previct Alcohol visar att vårdkvaliteten förbättras samtidigt som stora besparingar kan göras när vården blir individualiserad och baserad på hemmonitorering och AI-baserad återfallsvarning. Detta gäller även för drogmissbruk och blandmissbruk.

Eftersom mycket av den teknik som används för indirekt mätning av droger är känd sedan decennier är det inte möjligt att patentskydda den enhet som upplevs göra jobbet (mobiltelefonen) eller den biologiska reaktion man mäter (hur ögonen ändrar sin reaktion efter intag av droger). Allt detta är beskrivet och känt. Därför har Kontigo Care AB ansökt om patent som skyddar produktens alla övriga moment, snarare än den kända kärnan.

Kontigo Care meddelar således i dag att ansökan om patent har lämnats in till PRV för tre olika uppfinningar som utgör delar av drogprodukten.  Samtidigt är den ursprungliga patentportföljen, som utarbetades under utvecklingen av Previct Alcohol, fullt tillämplig även för drogonykterhet. Detta betyder att den framtida drogprodukten redan idag skyddas av fem olika patentansökningar.

”Stolt konstaterar jag att den teknik vi utvecklat för att detektera drogintag har ett starkt patentskydd och är tekniskt redo att utvärderas i kliniska studier” säger Kontigo Care’s forskningschef Markku Hämäläinen.

De kliniska studierna kommer att inledas i början av år 2023.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande direktör, telefon:  +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: [email protected]
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: [email protected] 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.