Kvartalsrapport 1 2022: Fortsatt tillväxt och förbättrat EBITDA

| 2 maj, 2022 | 0 kommentarer

Sammanfattning januari – mars 2022 (jämförelse samma period föregående år):

 •    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 076 (KSEK 2 438)
 •    EBITDA resultat före omstruktureringskostnader KSEK -1 745 (KSEK -5 825)
 •    EBITDA för perioden uppgick till KSEK -2 045 (KSEK -5 825)
 •    Periodens resultat uppgick till KSEK 8 346* (KSEK -8 939)
 •    Resultat per aktie: SEK -0,02 (SEK -0,07)
 •    Eget kapital per aktie: SEK 0,19 (SEK 0,49)

 

*Periodens resultat belastas med en nedskrivning av lånefordran om 3 MSEK på grund av dotterbolaget Bolder Sweden ABs konkurs.  

 

Året i sammanfattning

Q1 2022

Nettoomsättning (KSEK)

3 076

Tillväxt nettoomsättning (%)

26%

Resultat före avskrivningar (EBITDA)

-2 045

EBITDA exklusive omstruktureringskostnader

-1 745

 

Väsentliga händelser under perioden (januari – mars)

 • Den 11 januari meddelades att Filip Weintraub lämnar Eyeonid Group ABs styrelse pga konfliktande intressen i hans investeringsportfölj.
 • Den 13 januari kallades till extra bolagsstämma den 1 februari 2022.
 • Den 17 januari meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB beslutat att upphöra med att finansiera Bolders verksamhet framåt. Anledningen var att Bolders verksamhet inte utvecklat sig i den takt som förväntat och att betydande risker identifierats kopplade till verksamheten.
 • Den 24 januari meddelades att Eyeonid Group ABs dotterbolag Bolder Sweden AB ansöker om konkurs. Skälet till beslutet var beskedet att moderbolaget Eyeonid Group AB skulle upphöra med vidare finansiering av Bolders verksamhet.
 • Den 1 februari hölls extra bolagsstämma. Samtliga beslut var i enlighet med kallelsen. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

 • Den 19 april meddelades att Eyeonid Group AB ingått samarbete med den italienska internetleverantören Opiquad avseende API-konsumption för ID-säkerhetstjänster. Samarbetet innebär intäkter från start.
 • Den 25 april meddelades att Eyeonid Group AB och Qrawler Software Solutions AB ingått samarbetsavtal kring NLP-plattformen samt Intelligence datainsamling.
 • Den 25 april meddelades att Eyeonid Group AB initierat ett samarbete med Ingenio avseende strategiska partnerskskap och kommersialisering av NLP plattformen under EyeonTEXT.

 

VD-ord

Den kommersiella utvecklingen under kvartalet har inneburit en nettoomsättningstillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år om 26%. Kvartalet karaktäriseras av fortsatta insatser kring de strategiska överväganden som tidigare gjorts, dock mer i form av konkretisering av strukturer och prioriteringsområden. EBITDA landade på KSEK -1 745 jämfört med KSEK -5 825 föregående år, en förbättring med ca 70%.

 

Den nya kommersiella strukturen som introducerades under kvartalet innebar att tidigare erbjudande kring id-säkerhetstjänsten bröts ner och ett nytt erbjudande skapades. Tydligare, med enklare implementation och färre IT-beroenden från kundsidan, som dessutom möjliggör en betydligt snabbare kommersiell upptrappning. Erbjudandet avser appellera till större aktörer inom B2C där volymaffärer ligger i fokus, i synnerhet inom TMT sektorn. Parallellt öppnades ett flertal diskussioner kring API-konsumtionsaffären, som kan jämföras med en form av en wholesale-modell av datadistribution, lämplig för diverse B2B kontext.

 

Samtliga insatser löper jämsides, och evalueras och optimeras löpande. Initiala indikationer, även om tidigt skede, är tillfredställande.

 

Mycket av det kommersiella arbetets frammarsch skulle inte kunnat materialiseras utan  bolagets framsteg inom den tekniska utvecklingen. Under kvartalet har utvecklingsprojektet som går under namnet Dynamic Matches stresstestats, optimerats och satts i produktion med starka resultat som utfall. För tillfället pågår arbetet med att flytta över miljarder datapunkter in till den nya miljön i syfte att kunna gå ”live” med kunder framöver. Införsäljning av plattformens nya möjligheter sker parallellt med den fortsatta utvecklingen, inom ramen för den nya kommersiella paketeringen.

 

Tidigare ad-hoc insatser kring NLP-plattformen samt underliggande otydlighet kring plattformens kommersialisering innebar att historiken inte kunde bidra till många lärdomar. Den nya resan påbörjades under kvartalet där insamling av ny kunskap, reflektioner, samt validering av plattformens kapacitet görs löpande. Plattformen må framstå något rå inom vissa sammanhang, men dess förmåga att leverera noterbara resultat ska inte underskattas. Plattformens flexibilitet och förmåga att anpassa sig, samt kodens enkelhet och struktur bör göra den högaktuell för skräddarsydda lösningar på marknaden.

 

Under kommande kvartal kommer ett flertal diskussioner med potentiella strategiska och kommersiella partners ta form vilket kommer att skapa möjlighet att utvärdera hur de strategiska övervägandena samt exekveringen av desamma varit.

 

Arbetet med att hitta de bästa förutsättningarna för Eyeonid fortlöper, samtidigt som insatserna kring att säkra bolagets finansieringsbehov framöver sker parallellt.

 

Med vänlig hälsning,

Georg Tsaros

VD, Eyeonid Group AB

 

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

 

Eyeonid Group i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien). Eyeonid Group AB äger också 100% av aktierna i Bolder Sweden AB, som är försatt i konkurs sedan 25 januari 2022. I och med konkursbeslutet har Eyeonid Group AB inte längre bestämmande inflytande över Bolder Sweden AB med tillhörande dotterföretag. EyeonID´s huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

 

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2022.

 

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för EyeonID Group avseende januari – mars 2022 med jämförelseperiod januari – mars 2021. Under perioden har dotterbolaget Bolder Sweden AB gått i konkurs. Under rapportperioden har nedskrivning av lån till Bolder Sweden AB skett om 3 MSEK med anledning av konkursen.

 

I och med att Bolder Sweden AB försattes i konkurs den 25 januari 2022, skrevs hela anskaffningsvärdet i moderbolaget ner i årsbokslutet 2021. I koncernredovisningen redovisades Bolders verksamhet som avyttrad per 2021-12-31. I och med detta ingår inte Bolders verksamhet i koncernredovisningen i denna rapport.

 

Försäljning och resultat

Januari – mars

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 3 076 (KSEK 2 438), med ett nettoresultat om KSEK –8 346 (KSEK -8 939). Resultatet belastas med nedskrivning av lån till koncernföretag med KSEK 3 000 (KSEK 0).

 

Försäljningen fördelades på EyeonID 3 076 KSEK (KSEK 2 438) och EyeonText 0 KSEK (KSEK 0).

 

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2022 uppgick Eyeonids banktillgodohavanden till KSEK 4 808 (KSEK 14 670). Koncernen hade per den 31 mars 2022 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 5 000).

 

Investeringar

Januari – mars

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 2 779 (KSEK 2 881) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2 732 (KSEK 2 868) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 47 (KSEK 13) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

 

Avskrivningar

Januari – mars

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 254 (KSEK 3 010) i avskrivningar varav KSEK 121 (KSEK 77) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 920 (KSEK 2 720) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 213).

 

Eget kapital

Per den 31 mars 2022 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 63 499 (KSEK 65 005).

 

Aktien

Per den 31 mars 2022 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 339 103 733 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

 

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

 

Anställda

Per den 31 mars 2022 hade Eyeonid ca 8 (13) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

 

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

 

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

22 augusti 2022                           Kvartalsrapport 2 2022

31 oktober 2022 Kvartalsrapport 3 2022

20 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022 

 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

 

2 maj 2022

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Georg Tsaros   

CEO     

070-882 68 28     

 

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2022 kl 08.30 CET.

 

 

Resultaträkning

 

 

 

Koncernen

2022-01-01

2021-01-01

2021-01-01

(KSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

 

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

Nettoomsättning

3 076

2 438

17 877

Aktiverat arbete för egen räkning

1 702

1 287

7 168

Övriga rörelseintäkter

25

25

4 874

Summa Rörelsens intäkter

4 804

3 751

29 919

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

-1 966

-1 634

-7 323

Övriga externa kostnader

-1 917

-3 752

-16 979

Personalkostnader

-2 654

-4 161

-32 186

Övriga rörelsekostnader

-11

-28

-95

Omstruktureringskostnader

-300

-1 022

Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar

-6 848

-9 576

-57 606

 

 

 

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-2 045

-5 825

-27 687

(EBITDA exklusive omstruktureringskostnader)

-1 745

-5 825

-26 665

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-3 254

-3 010

-17 580

Resultat från andelar i koncernföretag

-39 399

Summa Avskrivningar

-3 254

-3 010

-56 978

 

 

 

 

Rörelseresultat (EBIT)

-5 299

-8 835

-84 665

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

Nedskrivning lån koncernföretag

-3 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter

0

18

Räntekostnader och liknande resultatposter

-10

-77

-233

Summa Resultat från finansiella poster

-3 010

-77

-215

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-8 309

-8 912

-84 880

 

 

 

 

Skatt på periodens resultat

-29

-28

-141

Övriga skatter

-7

-7

 

 

 

 

PERIODENS RESULTAT

-8 346

-8 939

-85 027

 

 

 

 

Balansräkning

 

 

 

Koncernen

 

 

 

(KSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

Goodwill

213

1 065

426

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

59 387

56 639

59 575

Summa Immateriella anläggningstillgångar

59 600

57 704

60 001

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

1 187

604

1 257

Summa Materiella anläggningstillgångar

1 187

604

1 257

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

110

110

110

Summa Finansiella anläggningstillgångar

110

110

110

 

 

 

 

Summa Anläggningstillgångar

60 897

58 418

61 368

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

  

  

 

Kundfordringar

1 459

1 297

2 086

Övriga fordringar

1 218

493

16 433

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

595

430

629

Summa Kortfristiga fordringar

3 271

2 221

19 149

 

 

 

 

Kassa och bank

4 808

14 670

1 235

 

 

 

 

Summa Omsättningstillgångar

8 079

16 891

20 384

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

68 976

75 308

81 752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

 

 

 

Koncernen

 

 

 

(KSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

63 499

65 005

71 925

Summa Eget kapital

63 499

65 005

71 925

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Leverantörsskulder

2 789

2 197

4 239

Aktuella skatteskulder

290

102

252

Övriga skulder

463

5 503

1 440

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 934

2 502

3 895

Summa Kortfristiga skulder

5 477

10 303

9 827

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

68 976

75 308

81 752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring i eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-01-01 – 2022-03-31                               Koncernen (KSEK)

Aktiekapital

Reserver

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserat resultat inkl. årets resultat

S:a totalt eget kapital

Belopp vid periodens ingång

8 478

58 301

274 469

-269 322

71 925

Nyemission

 

 

 

 

Emissionskostnader

 

 

-105

 

-105

Periodens omräkningsdifferens

 

24

 

 

24

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

52

 

-52

Periodens resultat

 

 

 

-8 346

-8 346

2022-03-31

8 478

58 377

274 365

-277 720

63 499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-01 – 2021-03-31                               Koncernen (KSEK)

Aktiekapital

Reserver

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserat resultat inkl. årets resultat

S:a totalt eget kapital

Belopp vid periodens ingång

3 287

55 090

196 693

-181 147

73 923

Nyemission

 

 

 

 

Emissionskostnader

 

 

-25

 

-25

Periodens omräkningsdifferens

 

46

 

 

46

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

306

 

-306

Periodens resultat

 

 

 

-8 939

-8 939

2021-03-31

3 287

55 442

196 668

-190 393

65 005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-01 – 2021-12-31                               Koncernen (KSEK)

Aktiekapital

Reserver

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserat resultat inkl. årets resultat

S:a totalt eget kapital

Belopp vid periodens ingång

3 287

55 090

196 693

-181 147

73 923

Nyemission

5 191

 

82 865

 

88 056

Emissionskostnader

 

 

-5 090

 

-5 090

Periodens omräkningsdifferens

 

63

 

 

63

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

3 148

 

-3 148

Periodens resultat

 

 

 

-85 027

-85 027

2021-12-31

8 478

58 301

274 469

-269 322

71 925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

 

 

 

Koncernen

2022-01-01

2021-01-01

2021-01-01

(KSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

 

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

Rörelseresultat

-5 299

-8 835

-84 665

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

 

 

 

Avskrivningar

3 254

3 010

17 580

Realisationsresultat

39 399

Erhållen ränta

0

18

Erlagd ränta

-10

-2

-479

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

före förändringar av rörelsekapital

-2 055

-5 827

-28 147

 

 

 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar

797

1 135

750

Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder

-4 416

-172

7 437

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 674

-4 864

-19 961

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-2 732

-2 868

-14 035

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-47

-13

-957

Förvärv av dotterföretag

10 560

Avyttring/likvidation av dotterföretag

-1 837

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 779

-2 881

-6 270

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Nyemission före emissionskostnader

19 185

10 476

Emissionskostnader

-4 165

-25

-429

Kortfristiga lån

-3 000

Amortering av kortfristiga lån

-5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 020

-25

5 047

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

3 567

-7 770

-21 183

Likvida medel vid periodens början

1 235

22 422

22 422

Omräkningsdifferens i likvida medel

6

17

-4

Likvida medel vid periodens slut

4 808

14 670

1 235

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

 

 

 

Moderbolaget

2022-01-01

2021-01-01

2021-01-01

(KSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

 

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

Nettoomsättning

3 076

2 438

10 764

Övriga rörelseintäkter

25

25

110

Summa Rörelsens intäkter

3 101

2 464

10 874

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

-1 104

-947

-3 888

Övriga externa kostnader

-2 103

-3 720

-12 207

Personalkostnader

-2 830

-3 547

-14 119

Övriga rörelsekostnader

-11

-28

-95

Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar

-6 048

-8 242

-30 309

 

 

 

 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

-2 947

-5 778

-19 435

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-3 037

-2 796

-11 312

Summa Avskrivningar

-3 037

-2 796

-11 312

 

 

 

 

Rörelseresultat (EBIT)

-5 984

-8 574

-30 747

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

-52 564

Nedskrivning lån koncernföretag

-3 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter

0

18

Räntekostnader och liknande resultatposter

-10

-77

-207

Summa Resultat från finansiella poster

-3 010

-77

-52 753

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-8 994

-8 651

-83 500

 

 

 

 

Skatt på periodens resultat

 

 

 

 

PERIODENS RESULTAT

-8 994

-8 651

-83 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

 

 

 

Moderbolaget

 

 

 

(KSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

64 622

61 729

64 570

Summa Immateriella anläggningstillgångar

64 622

61 729

64 570

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

1 140

601

1 257

Summa Materiella anläggningstillgångar

1 140

601

1 257

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i koncernföretag

4 734

4 734

4 734

Andra långfristiga fordringar

110

110

110

Summa Finansiella anläggningstillgångar

4 844

4 844

4 844

 

 

 

 

Summa Anläggningstillgångar

70 606

67 174

70 671

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

  

  

 

Kundfordringar

1 459

1 297

2 086

Övriga fordringar

401

424

15 652

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

582

417

622

Summa Kortfristiga fordringar

2 442

2 138

18 361

 

 

 

 

Kassa och bank

4 427

13 807

755

 

 

 

 

Summa Omsättningstillgångar

6 868

15 945

19 116

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

77 474

83 118

89 787

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

 

 

 

Moderbolaget

 

 

 

(KSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Eget kapital

71 451

72 407

80 549

Summa Eget kapital

71 451

72 407

80 549

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Leverantörsskulder

1 628

1 791

3 857

Aktuella skatteskulder

223

68

214

Skulder koncernföretag

2 349

1 319

2 264

Övriga skulder

421

5 479

571

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 403

2 055

2 331

Summa Kortfristiga skulder

6 023

10 712

9 238

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

77 474

83 118

89 787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring i eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-01-01 – 2022-03-31                               Moderbolaget (KSEK)

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång

8 478

58 284

274 469

-177 181

-83 500

Nyemission

 

 

 

 

 

Emissionskostnader

 

 

-105

 

 

Omföring fg periods resultat

 

 

 

-83 500

83 500

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

52

 

-52

 

Periodens resultat

 

 

 

 

-8 994

2022-03-31

8 478

58 336

274 365

-260 734

-8 994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-01 – 2021-03-31                             Moderbolaget (KSEK)

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång

3 287

55 136

196 693

-144 964

-29 069

Nyemission

 

 

 

 

 

Emissionskostnader

 

 

-25

 

 

Omföring fg periods resultat

 

 

 

-29 069

29 069

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

306

 

-306

 

Periodens resultat

 

 

 

 

-8 651

2021-03-31

3 287

55 442

196 668

-174 340

-8 651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-01 – 2021-12-31                               Moderbolaget (KSEK)

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Belopp vid periodens ingång

3 287

55 136

196 693

-144 964

-29 069

Nyemission

5 191

 

82 865

 

 

Emissionskostnader

 

 

-5 090

 

 

Omföring fg periods resultat

 

 

 

-29 069

29 069

Avsättning fond för utvecklingsutgifter

 

3 148

 

-3 148

 

Periodens resultat

 

 

 

 

-83 500

2021-12-31

8 478

58 284

274 469

-177 181

-83 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

 

 

 

Moderbolaget

2022-01-01

2021-01-01

2021-01-01

(KSEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

 

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

Rörelseresultat

-5 984

-8 574

-30 747

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

 

 

 

Avskrivningar

3 037

2 796

11 312

Erhållen ränta

0

18

Erlagd ränta

-10

-2

-453

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

före förändringar av rörelsekapital

-2 956

-5 780

-19 870

 

 

 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar

795

1 061

-38

Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder

-3 215

-70

10 077

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 376

-4 790

-9 832

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-2 972

-3 027

-14 096

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-13

-957

Förvärv av dotterföretag

-1 068

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 972

-3 040

-16 122

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Nyemission före emissionskostnader

19 185

10 476

Emissionskostnader

-4 165

-25

-429

Kortfristiga lån

-3 000

Amortering av kortfristiga lån

-5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 020

-25

5 047

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

3 672

-7 855

-20 906

Likvida medel vid periodens början

755

21 661

21 661

Likvida medel vid periodens slut

4 427

13 807

755

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

(SEK)

2022-01-01

2021-01-01

2021-01-01

 

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

 

 

 

Omsättningstillväxt (%)

26%

137%

206%

Rörelsemarginal (%)

Neg

Neg

Neg

Vinstmarginal (%)

Neg

Neg

Neg

Räntabilitet på eget kapital (%)

Neg

Neg

Neg

 

 

 

 

KAPITALSTRUKTUR

 

 

 

Eget kapital (KSEK)

63 499

65 005

71 925

Balansomslutning (KSEK)

68 976

75 308

81 752

Sysselsatt kapital (KSEK)

63 499

70 005

71 925

Räntebärande nettoskuld (KSEK)

-4 808

-9 670

-1 235

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

0,04

0,03

0,22

Soliditet (%)

92%

86%

88%

Skuldsättningsgrad (%)

0%

8%

0%

Räntetäckningsgrad (ggr)

Neg

Neg

Neg

 

 

 

 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

 

 

 

Kassaflöde före investeringar (KSEK)

-5 674

-4 864

-19 961

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)

-8 453

-7 745

-26 230

Likvida medel (KSEK)

4 808

14 670

1 235

 

 

 

 

INVESTERINGAR

 

 

 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)

47

13

957

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK)

2 732

2 868

14 035

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK)

Förvärv av dotterföretag (KSEK)

52 564

Förvärv av aktier och andelar (KSEK)

 

 

 

 

MEDARBETARE

 

 

 

Medelantalet anställda

9,1

11,2

27,3

Omsättning per anställd (KSEK)

338

218

655

Antalet anställda

8

13

25

 

 

 

 

DATA PER AKTIE

 

 

 

Antal aktier

339 103 733

131 477 353

339 103 733

Resultat per aktie (SEK)

-0,02

-0,07

-0,25

Eget kapital per aktie (SEK)

0,19

0,49

0,21

Genomsnittligt antal aktier under perioden

339 103 733

131 477 353

235 290 543

 

Definition av nyckeltal

 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)   Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)  Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)  Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)  Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

 

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK) Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)  Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

  inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)  Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)   Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)   Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)  Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad   Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella               kostnader

 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)  Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)  Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)  Banktillgodohavanden och kassa

 

MEDARBETARE

Medelantalet anställda  Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd  Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda  Antalet anställda vid periodens slut

 

DATA PER AKTIE

Antal aktier  Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)  Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)  Eget kapital dividerat med antal aktier

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.