Kvartalsrapport 4 2020

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Sammanfattning januari – december 2020 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 848 (KSEK 4 485)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -31 500 (KSEK -28 092)
 • Resultat per aktie: SEK -0,24 (SEK -0,28)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,56 (SEK 0,68)

Sammanfattning oktober – december 2020 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 470 (KSEK 1 299)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -8 609 (KSEK -8 633)
 • Resultat per aktie: SEK -0,07 (SEK -0,09)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,56 (SEK 0,68)

Väsentliga händelser under perioden (januari – december)

 • Styrelsen i Eyeonid Group AB kallar den 14 januari aktieägarna till extra bolagsstämma den 31 januari 2020, med anledning av att styrelseledamot Joerg Floeck begärt utträde ur styrelsen på grund av ett nytt heltidsengagemang. Styrelsen föreslog att Patrik Ugander tillträder som styrelseledamot fram till ordinarie bolagsstämma 2020, vilket också beslutades på bolagsstämman.
 • Den 14 januari beslutas om riktad nyemission till garant i den genomförda företrädesemissionen i december 2019. Den riktade emissionen genomförs i enlighet med garantiavtal avseende garantiersättning.
 • Den 17 januari meddelas att Eyeonid Group AB tecknar treårigt samarbetsavtal med paneuropeisk retailkedja avseende försäljning och paketering av Eyeonid’s tjänster.
 • Telenor Norge lanserar ett nytt erbjudande för ID-skydd som bygger på EyeOnID’s ID-monitoreringstjänst och marknadsfunktion EyeOnMarket.
 • Eyeonid Group AB tecknar distributionsavtal med ETVAS. Avtalet omfattar marknaderna i Tyskland, Österrike och Frankrike.
 • Den 26 mars tecknades avtal med Help Forsikring AS, som leverantör av försäkringslösningar och assistanstjänster.
 • Den 31 mars tecknades avtal med Arvato Finans AB, med syfte att integrera betalningstjänster i EyeOnID:s erbjudande.
 • Den 14 april meddelades att avtal tecknats med ERGO Innovation Solutions GmbH för distribution och försäljning i den tyska marknaden.
 • Den 27 april kallades aktieägarna till årsstämma den 28 maj 2020.
 • Den 4 maj ingick Eyeonid Group AB garantiavtal med 4X Kapital AB. Garantin innebär att de TO5 som eventuellt inte utnyttjas under teckningsperioden tecknas av garanten upp till ett maximalt belopp om 10 MSEK. Garanten ges, utöver garantiersättning om 10% av garanterat belopp, rätt att teckna aktier i Eyeonid till samma teckningskurs som TO5 till ett belopp om högst 10 MSEK.
 • Den 4 maj meddelades att om garantiåtagande avseende TO5 tas i anspråk eller om garanten nyttjar sin rätt till teckning av aktier inom ramen för garantiavtalet kommer teckningskurs för TO2, TO3 och TO4 justeras till att motsvara teckningskursen för TO5. Detta i enlighet med villkoren för respektive teckningsoptioner av serierna TO2-TO4.
 • Den 11 maj tecknades ett intentionsavtal med Abelco Investment Group AB gällande affärssamarbete gällande Eyeonid´s produkter och tjänster i Sydostasien.  
 • Den norska retailkoncernen Elkjöp inledde lansering av ID-skyddstjänster den 27 maj. Lansering skedde i Norge, Sverige och Finland.
 • Den 28 maj hölls årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med kallelsen och var enhälliga.
 • Den 9 juni meddelades att Eyeonid Group stärker ledningsfunktionen genom rekrytering av Joacim Sandström som CDCO (Chief Digital & Commercial Officer).
 • Den 17 juni meddelades att teckningsoptioner TO5 utnyttjades fullt ut med stöd av garanten 4X Kapital. Därmed tecknades 17 368 592 aktier till teckningskurs 1,40 SEK. Garanten valde även att i enlighet med villkoren för garantiavtalet teckna ytterligare 6 000 000 aktier till teckningskurs 1,40 SEK. Totalt tillfördes Eyeonid ca 32,7 MSEK före emissionskostnader.
 • I och med den riktade nyemissionen till följd av garantiåtagande avseende TO5 fastställdes ny teckningskurs för serie TO2, TO3 och TO4 till 1,40 SEK i enlighet med villkoren för respektive serie.
 • Den 18 juni mottog Eyeonids partner Baloise Belgium ”Gold award” för bästa innovationsprodukt som delades ut av Accenture och EFMA.
 • Styrelsen meddelade 18 juni att Eyeonid Group AB ingått kreditavtal, med en kreditram om 20 MSEK, utställd av Formue Nord A/S. I samband med detta genomfördes också en riktad emission av två separata serier vederlagsfria teckningsoptioner till Formue Nord Fokus A/S och helägt dotterbolag till Eyeonid Group AB. Dessa teckningsoptioner avses att vederlagsfritt delas ut till Eyeonids befintliga aktieägare.
 • Den 30 juni tecknades avsiktsförklaring (LOI) med en sydeuropeisk mobiloperatör. 
 • Den 1 juli lanserade SkimSafe en ny tjänst mot identitetsbedrägerier i Sverige med Eyeonids tjänster för ID monitorering och textanalys.
 • Den 4 augusti meddelades att Eyeonid Group AB tecknat avtal med en spansk mobiloperatör, enligt LOI tecknat den 30 juni. Avtalet omfattar leverans av EyeOnID’s ID-monitoreringstjänster samt tjänsterna 360-modules och EyeOnMarket.
 • Eyeonid Group meddelade den 2 september att bolaget stärker upp marknadssidan och ledningsteamet genom tre nyrekryteringar.
 • Den 12 november meddelades att teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO6 fastställts till 1,15 SEK per aktie.
 • Eyeonid meddelade den 19 november att bolaget ingått avtal med det schweiziska bolaget Silenccio. Avtalet omfattar leverans av Eyeonids monitoreringstjänster.
 • Den 1 december meddelades utfallet av teckningsoptionerna av serie TO6. Totalt nyttjades ca 25,4% av TO6 vilket motsvarade ca 7,5 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 11 januari inledde Masmovil kommersiell lansering i den spanska marknaden.

VD kommentar

Årsrapporten samlat för 2020 är den bästa bolaget hittills har rapporterat. Q4 är det starkaste kvartalet i bolagets historia där vi nu kan se en tydlig ökning av löpande månadsintäkter. Totalt har intäkterna ökat med 178% under Q3-Q4 jämfört med första halvåret 2020, vilket är mycket starkt. Totalt har bolaget under året utökat stocken av betalande kunder med 200%, men även avseende nya avtal under året och har nu totalt 9 avtal på plats som antingen är lanserade (totalt 8 st) eller ligger för planerad lansering. Vi ser nu att bolagets totala stock av lanserade avtal och senast med Masmovil i Spanien kommer kunna ge en fortsatt ökning av licensbaserade intäkter och att vi håller fast vi det övergripande målet för 2021, att nå kassaflödes positivt resultat för enskild månad under Q4.

Vi har under andra halvåret 2020 sett en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster runt om i Europa och vi har stärkt vår prospektlista med flertalet nya affärer som jag bedömer kommer kunna infrias i avtal löpande redan från Q1 och under 2021.

Bolaget har sedan årsskiftet upparbetat en ny rutin för framtagande av rapporter och kommer fortsättningsvis tidigarelägga kommande kvartalsrapporter jämfört tidigare år.  Vilket även möjliggör att årsredovisning, kan publiceras, och årsstämma, kan genomföras, tidigare än vad som gällt för föregående år.

Affärsläget

Masmovil lanserade sin soft launch i december och gick ut till marknaden med erbjudandekommunikation under början av januari i år. Initialt omfattas erbjudandet av ett månadsabonnemang samt en Try en Buy lösning som primärt går ut i digitala kanaler men som även kommer erbjudas i butiker. Masmovil har, som tidigare kommunicerats, investerat och budgeterat omfattande pengar för löpande marknadskommunikation som kommer rullas ut löpande under 2021. Lite senare i år avser man även att bredda sitt erbjudande mot basen av B2B kunder.

Intäktspåverkan kommer dels från fasta avgifter på månadsbasis (serviceavgifter) vilket är garanterade intäkter för EyeOnID, därtill kommer löpande månadsintäkter avseende licensförsäljning. Vi ser att intäkterna kommer påverka EyeOnID redan under Q1 och att vi bedömer att potentialen från licensintäkter framförallt kommer att synas från Q2 då Try and Buy kunder konverterar till betalande kunder i allt större utsträckning. Vi bedömer att Mamovil har liknade förutsättningar som Telenor och att vi kommer kunna se en ökad tillväxt och intäktsutveckling löpande.

Elkjöp har löpande under Q4 ökat sina marknadsaktiviteter både i egna digitala kanaler, medlemsutskick samt via extern annonsering, i första hand via Facebook.  Butiksförsäljningen som varit mest framgångsrik initialt och i synnerhet i Finland, som var först med att börja sälja framför allt förbetalda 12, 24 och 36 månaders abonnemang, har tyvärr under slutet av förra året minskat något till följd av pandemins utökade restriktioner i de nordiska länderna. Efter en stark försäljning i oktober och november minskade antalet besökande kunder i butik under december månad, vilket dessvärre även återspeglar sig i försäljningssiffrorna. Men vi bedömer att efterfrågan fortsatt finns där och att vi kommer se en ökning i takt med att butikerna ser en ökad trafik.

Telenor fortsätter den positiva utvecklingen av antalet betalande kunder med en tillväxttakt på 10–12 % månad för månad (10% december).  SAFE har fortsatt ett stort fokus i Norge och Telenors marknadsteam jobbar löpande med aktiviteter och kampanjer för att både öka försäljningen och antalet betalande kunder.

Skimsafe som under Q4 lanserade både via egna kanaler och genom bl.a. Clas Ohlson har haft en bra utveckling och försäljningstakt, som vi räknar med kommer att stärkas ytterligare i takt med att man går ut till fler partners i första hand i den svenska marknaden.

Finansiellt

Bolaget har en stark kassa som vid december månads utgång uppgick till 22 422 KSEK utöver kortfristiga fordringar på 3 303 KSEK. Intäkterna för helåret uppgår till KSEK 5 848 (KSEK 4 485) vilket motsvarar en tillväxtökning på 30% vilket är enligt förväntan och plan. Inlösen av teckningsoptioner i serie TO5 och serie TO6 genererade totalt ett kapitaltillskott på 40,2 Miljoner SEK, före emissionskostnader, under året vilket stärkt bolagets finansiella ställning och säkerställt både uthållighet samt möjlighet att göra investeringar i nya tjänster. För perioden Q3- Q4 (juli till december) ökar intäkterna med 178% jämfört första halvåret tack vare ett mycket starkt 4:e kvartal. Detta främst till följd av att vi sett en växande licensbas av återkommande månadsintäkter vilket vi fortsatt kommer kunna ha löpande under 2021.

Under första halvåret 2020 sänktes de operativa kostnaderna löpande dels som en konsekvens av sänkta driftskostnader när vi byggde om vår tekniska driftsplattform men även att vi gjorde en del personalförändringar.

Rörelsens kostnader ökar dock jämfört med 2019 till -43 066 KSEK (-38 849 KSEK) vilket främst beror på ökade avskrivningar (ej kassaflödespåverkande) för tidigare investeringar samt att vi investerat i ytterligare resurser i EyeOnTEXT. Rensat för avskrivningar är rörelsens kostnader i samma nivå som föregående år, -32 474 KSEK (-32 767 KSEK). Under hösten har vi haft en fortsatt konsolidering av kostnader genom att konvertera höga konsultkostnader mot anställningar avseende nyckelpersoner samt investerat i ett antal nya medarbetare.

Årets resultat blir något sämre än föregående års -31 500 KSEK (28 092 KSEK) dels på grund av att vi ökat avskrivningarna men också på grund av lägre aktiverade kostnader för egen räkning som redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Avskrivningarna för tidigare genomförda investeringar ökar i takt med att vi aktiverar fler och fler funktioner och delar av plattform och portaler.

Uppföljning mål 2020 samt prognos 2021

Vi följer affären löpande inom flera olika områden men de viktigaste målen som visar på rätt utveckling för bolaget och som ligger till grund för en ökande intäktsutveckling är primärt:

Uppföljning 2020

 • Antal tecknade avtal för kommersiell lansering 10 st. (9 st. per dec.)
 • Antal Lanserade avtal 8 st. (8 st. per dec.)
 • Adresserbar kundbas inom tecknade avtal på 80 Miljoner. (80 Miljoner per sista dec.)
 • Konvertering till betalande kunder i Try and Buy på 70%. (65% per sista dec.).
 • Öka kundbasen avseende betalande kunder i lanserade avtal med +200%. (205% per sista dec.)

Vi nådde målet att ha 8 lanserade avtal i marknaden med Silenccio och Masmovil som genomförde soft launch lanseringar under slutet av december. Tyvärr nådde vi inte ända fram med nya avtal, grund av omständigheter utanför vår kontroll har vi fått fördröjningar i dialogen kring kommande avtal som gjort att vi inte lyckades teckna dessa under slutet av 2020. Vi når totalt 9 st. kommersiella avtal som är lanserade eller har en planerad lansering.

Den adresserbara marknaden ökar i och med de avtal vi nu tecknat och ligger enligt plan på ca 80 miljoner potentiella slutanvändare och framför allt är det Masmovils ständigt växande marknad som bidrar till att vi nu ser en allt större tillgänglig marknad för våra tjänster.

Konverteringsgraden av Try and Buy kunder minskar något jämfört med plan och i takt med att vi breddar antalet aktiviteter och når fler och fler slutanvändare är det naturligt att den kommer gå ner från de höga konverteringstalen som vi kunnat se i början, i först hand gällande Elkjöp.

Utvecklingen av antalet betalande användare har ökat med drygt 200% och slutar på 205% vilket är bättre en plan och detta främst till följd av den starka utvecklingen för Telenor som haft en tillväxt på mellan 10 – 12% månad för månad under året. Men även Elkjöp och Skimsafe påverkar stocken positivt och i allt högre grad.

Förväntan på 2021

Bedömningen är att vi kommer kunna stå fast vid den tidigare annonserade prognosen för 2021 avseende både intäktutveckling samt tillväxt i nya avtal och lanseringar.  

Prognos och mål för 2021

 • Antal tecknade avtal för kommersiell lansering 20 st. (9 st. per dec 2020.)
 • Antal Lanserade avtal 16 st. (8 st. per dec.)
 • Adresserbar kundbas inom tecknade avtal på 100 Miljoner. (80 Miljoner per sista dec.)
 • Öka kundbasen avseende betalande kunder i lanserade avtal med +150% jämfört dec 2020.
 • Kassaflödespositiva för enskild månad under Q4.
 • Licensintäkter för helåret 2021 om + 20 Miljoner SEK.

Den fortsatta starka efterfrågan från marknaden avseende ID- skyddstjänster från såväl olika branscher som geografiska marknader gör att jag därför bedömer att vi kommer nå en ökning och närmast en dubblering av antal kommersiella kontrakt från dagens 9 st. till totalt 20 st. samt att vi gör motsvarande ökning avseende antal lanseringar från dagens 8 st. till totalt 16 st. under 2021.

Tillväxten av antal betalande användare i befintliga och nya avtal tillsammans med engångs- och serviceintäkter gör att vi även ser att målet att vara kassaflödespositiva under Q4 för enskild månad kvarstår för 2021. Samt att intäktsmålet för 2021 står fast vid + 20 Miljoner SEK.

Transformationsarbetet och vägen framåt

Under året har bolaget haft en tydlig fokusering att styra om verksamheten från teknik och produktfokus till ett allt mer affärs och kundorienterat företag. En stor del av den förändringen skett under året genom att vi byggt upp en helt ny kommersiell del av företaget med ett flertal nya roller och ansvar. Dels genom tillsättning av Head of Digital & Commercial, Joacim Sandström, som ansvarar för utvecklingen av alla digitala gränssnitt som web och kundportaler. Ett arbete som vi ser kommer att börja synas mot marknaden från slutet av Q1 och början av Q2 i år.  Med ett helt nytt team på plats sedan slutet av november börjar vi nu se resultat av deras arbete som innebär att vi bl.a. kan ge ännu bättre stöd till våra partners avseende sälj och marknadsmaterial.

Jag bedömer att bolaget nu står väl rustande för att kunna driva en mer expansiv utveckling av affären till ett allt mer fokuserat och industriellt drivet tillväxtbolag. Vi kommer fortsatt att ha en tydlig fokusering kring att få in nya kunder och partners, primärt i den europeiska marknaden, och med fortsatt starkt fokus på telekomindustrin. Samt att fortsatt hålla en hög närvaro hos befintliga kunder för att driva konvertering inom ramen för tecknade avtal. Vi har bl.a. utökat samarbetet med vår Europeiska partner MMV (Match Making Ventures) som kommer att ta ett mer omfattande sälj och kundansvar vilket gör att vi ökar vår marknadsnärvaro ytterligare genom deras nätverk av partners. MMV har under året varit involverade i flera affärer och har en viktig del i Masmovilaffären.

Vi har tidigare även påtalat vikten av att fortsatt utveckla affären och bredda den både inom ramen för vårt proaktiva ID-skyddserbjudande men även att påbörja utvecklingen av kommersialisering avseende EyeOnTEXT i Belgien.

Dagens ID-skyddsaffär bygger på B2B2C modell men vi ser att efterfrågan från våra kunder att även tillhandhålla ett företagserbjudanden växer allt mer.

 • Utvecklingen av B2B erbjudanden påbörjades under slutet av förra året och initialt riktar det sig till volymsegmenten inom SME (Small Medium Enterprises), samt mot Large Enterprises med marknadsanpassat administrationsstöd för B2B och B2B2B. Beräknat lansering under Q2 respektive Q3 2021.

EyeOnTEXT har succesivt utvecklats till att bli en allt mer omfattande och komplett plattform och vi ser nu att förutsättningarna för att etablera en egen fristående affär baserat på vår egenutvecklade AI-baserade textanalys ligger rätt i tiden.

 

 • Investeringen i en ny molnbaserad distributionsmodell kommer dels möjliggöra en kommersialisering av EyeOnTEXT som kommer generera egna intäkter. Samtidigt säkerställer vi resurser och kapital till bolaget utan att det riskerar påverkar ID-skydds affären negativt. Vi bedömer att marknadsfönstret för den nya tjänsten kommer inom 12 – 15 månader och att bolaget under 2022 skall generera egna intäkter utanför gruppen.

Detta är en del i en utveckling av bolagets strategi mot att bredda bolaget baserat på underliggande tekniska plattformar och att vi därmed säkerställer att varje affär kan vidareutvecklas av egen kraft och expandera mot olika segment och marknader. Genom att säkerställa flera affärsområden minskar även bolaget över tid riskerna med att vara bunden till en enbent affärsmodell. Detta innebär att vi kan attrahera olika samarbetspartners i olika affärsområden med ett tydligare fokus för kommande investeringar.

Patrik Ugander

VD

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Eyeonid i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA) och EyeOnText BVBA (Belgien). I september avslutades likvidationen av det tidigare helägda dotterföretaget Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 samt 1 oktober 2020 – 31 december 2020.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – december 2020 med jämförelseperiod januari – december 2019, samt oktober – december 2020 med jämförelseperiod oktober – december 2019.

Under perioden har det helägda dotterföretaget Eyeonid SIA likviderats. Likvidationen har ingen väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning. 

Försäljning och resultat

Januari – december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 5 848 (KSEK 4 485), med ett nettoresultat om

KSEK -31 500 (KSEK -28 092).

Oktober – december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 2 470 (KSEK 1 299), med ett nettoresultat om

KSEK -8 609 (KSEK -8 633).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2020 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 22 422 (KSEK 4 935). Koncernen hade per den 31 december 2020 räntebärande skulder om KSEK 5 000 (KSEK 3 500), samt upptagna konvertibla lån om KSEK 0 (KSEK 1 200). Räntebärande lån har en löptid på 12 månader.

Investeringar

Januari – december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 14 286 (KSEK 12 403) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 14 213 (KSEK 12 403) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 73 (KSEK 0) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Oktober – december

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 3 363 (KSEK 2 895) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 3 290 (KSEK 2 895) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 73 (KSEK 0) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari – december

Periodens resultat har belastats med KSEK 10 592 (KSEK 6 081) i avskrivningar varav KSEK 408 (KSEK 524) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 9 332 (KSEK 4 705) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 852 (KSEK 852).

Oktober – december

Periodens resultat har belastats med KSEK 2 648 (KSEK 1 949) i avskrivningar varav KSEK 79 (KSEK 22) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 356 (KSEK 1 714) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 31 december 2020 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 73 923 (KSEK 68 014).

Aktien

Per den 31 december 2020 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 131 477 353 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 31 december 2020 hade Eyeonid 10 (10) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas under april månad i Stockholm. Exakt datum för publicering av årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

3 maj 2021                                                                             Kvartalsrapport 1 2021

23 augusti 2021                                                                    Kvartalsrapport 2 2021

1 november 2021                                                                Kvartalsrapport 3 2021

14 februari 2021                                                                  Kvartalsrapport 4 2021

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

5 februari 2020

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Ugander                                                                                                     

CEO                                                                                                                                                          

070-544 01 68                                                                                                                                       

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl 08.30 CET.

Resultaträkning
Koncernen 2020-01-01 2019-01-01 2020-10-01 2019-10-01
(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 848 4 485 2 470 1 299
Aktiverat arbete för egen räkning 6 190 8 537 1 478 1 855
Övriga rörelseintäkter 271 322 64 67
Summa Rörelsens intäkter 12 310 13 345 4 012 3 221
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -8 292 -6 614 -2 752 -1 658
Övriga externa kostnader -13 785 -14 053 -3 115 -3 515
Personalkostnader -10 366 -12 062 -3 970 -3 377
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -10 592 -6 082 -2 648 -1 950
Övriga rörelsekostnader -31 -37 -37
Summa Rörelsens kostnader -43 066 -38 849 -12 485 -10 537
Rörelseresultat -30 756 -25 504 -8 474 -7 316
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -9
Ränteintäkter och liknande resultatposter 40 1 187 40 13
Räntekostnader och liknande resultatposter -662 -3 659 -151 -1 304
Summa Resultat från finansiella poster -630 -2 472 -111 -1 291
Resultat efter finansiella poster -31 386 -27 976 -8 584 -8 608
Skatt på periodens resultat -106 -109 -25 -25
Övriga skatter -7 -8 0 0
PERIODENS RESULTAT -31 500 -28 092 -8 609 -8 633
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 1 278 2 130
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 56 488 51 606
Summa Immateriella anläggningstillgångar 57 766 53 736
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 667 1 002
Summa Materiella anläggningstillgångar 667 1 002
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 110 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 110 110
Summa Anläggningstillgångar 58 543 54 848
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 1 522 797
Övriga fordringar 645 16 587
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 136 1 468
Summa Kortfristiga fordringar 3 303 18 852
Kassa och bank 22 422 4 935
Summa Omsättningstillgångar 25 726 23 787
SUMMA TILLGÅNGAR 84 269 78 635
Balansräkning
Koncernen
(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 73 923 68 014
Summa Eget kapital 73 923 68 014
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 693 2 575
Aktuella skatteskulder 38 122
Övriga skulder 5 603 3 980
Konvertibla lån 1 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 012 2 744
Summa Kortfristiga skulder 10 345 10 621
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 84 269 78 635
Förändring i eget kapital
2020-01-01 – 2020-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 584 160 022 -143 089 68 014
Nyemission 790 40 869 41 659
Emissionskostnader -4 197 -4 197
Periodens omräkningsdifferens -52 -52
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 6 558 -6 558
Periodens resultat -31 500 -31 500
2020-12-31 3 287 55 090 196 693 -181 147 73 923
2019-01-01 – 2019-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 126 110 308 -105 450 45 360
Nyemission 1 121 57 427 58 548
Emissionskostnader -7 714 -7 714
Periodens omräkningsdifferens -88 -88
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 546 -9 546
Periodens resultat -28 092 -28 092
2019-12-31 2 497 48 584 160 021 -143 088 68 014
2020-10-01 – 2020-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 3 125 53 846 189 660 -171 219 75 412
Nyemission 162 7 300 7 462
Emissionskostnader -266 -266
Periodens omräkningsdifferens -75 -75
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 319 -1 319
Periodens resultat -8 609 -8 609
2020-12-31 3 287 55 090 196 693 -181 147 73 923
2019-10-01 – 2019-12-31                               Koncernen (KSEK) Aktiekapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat inkl. årets resultat S:a totalt eget kapital
Belopp vid periodens ingång 1 606 47 002 126 987 -132 834 42 761
Nyemission 891 40 557 41 448
Emissionskostnader -7 522 -7 522
Periodens omräkningsdifferens -41 -41
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 622 -1 622
Periodens resultat -8 633 -8 633
2019-12-31 2 497 48 583 160 022 -143 089 68 013
Kassaflödesanalys
Koncernen 2020-01-01 2019-01-01 2020-10-01 2019-10-01
(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -30 756 -25 504 -8 474 -7 316
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 10 592 6 082 2 648 1 950
Realisationsresultat 37 37
Erhållen ränta 40 1 187 40 13
Erlagd ränta -424 -3 197 -1 -1 726
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -20 548 -21 395 -5 786 -7 041
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 689 517 -680 1 290
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -585 -876 1 550 25
Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 444 -21 754 -4 916 -5 727
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -14 213 -12 403 -3 290 -2 895
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -73 -73
Förändring finansiella tillgångar 57 47
Avyttring materiella anläggningstillgångar 57 57
Likvidation av dotterföretag 91
Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 196 -12 289 -3 364 -2 791
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 56 060 44 148 7 462 27 048
Emissionskostnader -4 197 -7 714 -266 -7 522
Konvertibla lån 13 000
Kortfristiga lån 10 000 18 500 3 500
Amortering genom konvertering -1 200 -18 600 -1 500
Amortering av kortfristiga lån -8 500 -15 000 -5 000 -15 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 162 34 334 2 196 6 526
Periodens kassaflöde 17 522 291 -6 084 -1 993
Likvida medel vid periodens början 4 935 4 634 28 543 6 941
Omräkningsdifferens i likvida medel -35 9 -36 -14
Likvida medel vid periodens slut 22 422 4 935 22 422 4 935
Resultaträkning
Moderbolaget 2020-01-01 2019-01-01 2020-10-01 2019-10-01
(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 844 4 447 2 470 1 261
Aktiverat arbete för egen räkning 1 303 3 434 264 692
Övriga rörelseintäkter 241 322 64 123
Summa Rörelsens intäkter 7 387 8 203 2 798 2 076
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5 090 -4 615 -1 951 -1 053
Övriga externa kostnader -13 308 -13 255 -3 033 -3 364
Personalkostnader -7 730 -8 542 -3 369 -2 609
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -9 695 -5 166 -2 430 -1 820
Summa Rörelsens kostnader -35 823 -31 579 -10 783 -8 846
Rörelseresultat -28 435 -23 376 -7 985 -6 770
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag -13
Ränteintäkter och liknande resultatposter 40 1 187 40 13
Räntekostnader och liknande resultatposter -661 -3 658 -150 -1 304
Summa Resultat från finansiella poster -634 -2 471 -110 -1 291
Resultat efter finansiella poster -29 069 -25 847 -8 095 -8 060
Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT -29 069 -25 847 -8 095 -8 060
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 61 422 54 864
Summa Immateriella anläggningstillgångar 61 422 54 864
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 664 954
Summa Materiella anläggningstillgångar 664 954
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 734 4 837
Andra långfristiga fordringar 110 110
Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 844 4 947
Summa Anläggningstillgångar 66 930 60 766
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar 1 522 721
Övriga fordringar 562 16 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 114 1 373
Summa Kortfristiga fordringar 3 198 18 540
Kassa och bank 21 661 4 382
Summa Omsättningstillgångar 24 860 22 922
SUMMA TILLGÅNGAR 91 790 83 688
Balansräkning
Moderbolaget
(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 81 083 72 690
Summa Eget kapital 81 083 72 690
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 437 2 368
Aktuella skatteskulder 32 122
Skulder koncernföretag 1 140 1 118
Övriga skulder 5 449 3 812
Konvertibla lån 1 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 650 2 377
Summa Kortfristiga skulder 10 707 10 998
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 790 83 688
Förändring i eget kapital
2020-01-01 – 2020-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 2 497 48 578 160 022 -112 559 -25 847
Nyemission 790 40 869
Emissionskostnader -4 197
Omföring fg periods resultat -25 847 25 847
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 6 558 -6 558
Periodens resultat -29 069
2020-12-31 3 287 55 136 196 693 -144 964 -29 069
2019-01-01 – 2019-12-31                             Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 376 39 032 110 308 -72 724 -30 289
Nyemission 1 121 57 427
Emissionskostnader -7 714
Omföring fg periods resultat -30 289 30 289
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 9 546 -9 546
Periodens resultat -25 847
2019-12-31 2 497 48 578 160 021 -112 559 -25 847
2020-10-01 – 2020-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 3 125 53 817 189 660 -157 154 -7 465
Nyemission 162 7 300
Emissionskostnader -266
Omföring fg periods resultat 7 465 -7 465
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 319 -1 319
Periodens resultat -8 095
2020-12-31 3 287 55 136 196 693 -151 007 -23 026
2019-10-01 – 2019-12-31                               Moderbolaget (KSEK) Aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat
Belopp vid periodens ingång 1 606 46 956 126 987 -122 571 -6 153
Nyemission 891 40 557
Emissionskostnader -7 522
Omföring fg periods resultat -6 153 6 153
Avsättning fond för utvecklingsutgifter 1 622 -1 622
Periodens resultat -8 060
2019-12-31 2 497 48 578 160 022 -130 346 -8 060
Kassaflödesanalys
Moderbolaget 2020-01-01 2019-01-01 2020-10-01 2019-10-01
(KSEK) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -28 435 -23 376 -7 985 -6 770
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar 9 695 5 166 2 430 1 820
Erhållen ränta 40 1 187 40 13
Erlagd ränta -423 -3 196 0 -1 725
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -19 124 -20 219 -5 515 -6 662
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 941 634 -614 1 239
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -828 -197 1 505 99
Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 011 -19 782 -4 624 -5 324
Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -15 889 -14 251 -3 675 -3 337
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -73 -73
Förändring finansiella tillgångar 10
Likvidation av dotterföretag 91
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 872 -14 241 -3 748 -3 337
Finansieringsverksamheten
Nyemission före emissionskostnader 56 060 44 148 7 462 27 048
Emissionskostnader -4 197 -7 714 -266 -7 522
Konvertibla lån 13 000
Kortfristiga lån 10 000 18 500 3 500
Amortering genom konvertering -1 200 -18 600 -1 500
Amortering av kortfristiga lån -8 500 -15 000 -5 000 -15 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 162 34 334 2 196 6 526
Periodens kassaflöde 17 279 310 -6 176 -2 135
Likvida medel vid periodens början 4 382 4 072 27 838 6 517
Likvida medel vid periodens slut 21 661 4 382 21 661 4 382
Nyckeltal
(SEK) 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%) 30% 60%
Rörelsemarginal (%) Neg Neg
Vinstmarginal (%) Neg Neg
Räntabilitet på eget kapital (%) Neg Neg
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK) 73 923 68 014
Balansomslutning (KSEK) 84 269 78 635
Sysselsatt kapital (KSEK) 78 923 71 514
Räntebärande nettoskuld (KSEK) -17 422 -1 435
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,07 0,07
Soliditet (%) 88% 86%
Skuldsättningsgrad (%) 7% 5%
Räntetäckningsgrad (ggr) Neg Neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK) -20 444 -21 754
Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -34 640 -34 043
Likvida medel (KSEK) 22 422 4 935
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) -73
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) 14 213 12 403
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) 57
Förvärv av dotterföretag (KSEK)
Förvärv av aktier och andelar (KSEK)
MEDARBETARE
Medelantalet anställda 7,5 10
Omsättning per anställd (KSEK) 780 449
Antalet anställda 10 10
DATA PER AKTIE
Antal aktier 131 477 353 99 869 405
Resultat per aktie (SEK) -0,24 -0,28
Eget kapital per aktie (SEK) 0,56 0,68

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)                                                         Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)                                                               Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)                                                                   Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)                                           Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)                                                                 Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)                                                      Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)                                                       Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

                                                                                                   inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                        Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                     Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)                                                                             Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)                                                          Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad                                                               Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella           kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                 Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)                                                             Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda                                                         Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd                                                       Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda                                                                    Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier                                                                              Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)                                                         Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)                                                  Eget kapital dividerat med antal aktier

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *