Connect with us

Marknadsnyheter

Kvartalsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2022 – 30 november 2022

Published

on

Rörelseresultatet för perioden uppgår till – 1 081 KSEK (- 1 627).  

Resultat efter finansiella poster – 1 081 KSEK (- 1 628).

Bolagets soliditet uppgår till   80,2 % (56,3).

Resultat per aktie -0,03 SEK (-0,07).

Bolagets strategiska inriktning

Igrenes inriktning är att utvinna vätgas från kolväten i Siljansringen, som bildats genom ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan.

Bolaget har tillgång till en patenterad teknik för att konvertera naturgasen till vätgas. Det handlar om att i en energisnål process omvandla metangasen till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar nere i berggrunden. Denna metod för tillverkning av vätgas skapar inga miljöavtryck. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn och industrin.

Igrene avser att utvinna vätgas och Bolaget kommer i samband med vätgasutvinningen grundligt att uttömma möjligheterna att även ta hand om den naturgas som är nödvändig för utvinning av vätgasen. Allt i enlighet med de undantag från förbudet som lagstiftaren upprättat.

Under en övergångstid är Igrene berett att stötta Sverige i dess behov av naturgas för att försörja i första hand tillverkningsindustrin. Det handlar om att naturgasförekomsterna i Siljansringen skall vidareförädlas till flytande metangas, LNG, och försörja i första hand regionala industrikunder.

Detta kräver dock att Sverige ur beredskapsperspektiv och miljösynpunkt (transportsektorn) är berett att ompröva gällande lagstiftning och tillåta produktion av inhemsk naturgas framför import av gasen.

Produktion av vätgas

Igrene har tecknat avtal med kanadensiska Proton Technology Inc. (Proton) och dess svenska licensinnehavare All Natural Swedish Energy AB (ANSE), om rätten att använda Protons patenterade teknik för omvandling av metangas till vätgas.

Tekniken handlar om att med relativ liten energiinsats omvandla metangas till vätgas direkt nere i borrhålen och samtidigt låta koldioxiden stanna kvar i marken.

Väsentliga händelser under kvartalet

Allmänpolitiska läget

Den regering som blev följden av hösten val består av partier som i maj månad 2022 röstade emot de lagändringar som medfört förbud mot utvinning av naturgas i Sverige.

Mot bakgrund av det geopolitiska läge som råder och den tid det kommer att ta för total omställning till vätgas finns det anledning att förvänta en mildare syn på utvinning av natur-gas i Sverige.

Det noteras att EU-parlamentet klassificerat naturgas som grön energi till dess andra miljövänligare energiformer finns tillgängliga.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Finansiering

En nyemission med företräde för befintliga aktieägare har genomförts under tiden 2–16 december 2022. Målsättningen var att dra in 14,9 Mkr men emissionen stannade på 6,9 Mkr (46,1 %), allt räknat före emissionskostnader. Härav tecknades 42,1 % av emissionen med stöd av teckningsrätter och 4,0 % utan stöd av teckningsrätter.

Genom företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 605 069,50 SEK, från 3 478 335,20 SEK till 5 083 404,70 SEK och antalet aktier ökar med 16 050 695 aktier, från 34 783 352 aktier till 50 834 047 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till ca 31,6 %.

Första kvartalets resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Rörelseresultatet uppgår till – 1 081 SEK (-1 627). Kostnaderna uppgår till 1 081 KSEK (1 636) varav en väsentlig del avser kostnader för avstädning av fältarbeten, nyemission samt konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultaträkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år.

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 42 KSEK (185).

Bolagets resultat för perioden motsvarar – 0,03 SEK per aktie (-0,07).

Likviditet och finansiering

Den 30 november 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 148 KSEK (730). Bolaget hade vid detta datum inga låneskulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 30 november 2022 uppgick Bolagets eget kapital till 19 804 KSEK varav 3 478 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 15 208 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick den 30 november 2022 till 80,2 %.

Anställda

Bolaget har en (1) person i tjänst och två (2) anställda fältarbetare som är tjänstlediga.

Därutöver finns en inhyrd verkställande direktör och tidvis inhyrda konsulter.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stockmarket under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet per den 30 november 2022 är fördelat på 34 783 352 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

23 januari 2023                                        Årsstämma i Mora

17 april 2023                                            Halvårsrapport

17 juli 2023                                              Kvartalsrapport Q3

23 oktober 2023                                      Bokslutskommuniké 2023

Vid ytterligare frågor, kontakta vd Mats Budh, [email protected], 070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene vill utvinna klimatneutral vätgas i Siljansringen. Bolaget har tillgång till patenterad teknik för konvertering av naturgas till vätgas redan nere i borrhålen och låta koldioxiden stanna kvar i berggrunden. Denna metod för produktion av vätgas sker med minimal energiförbrukning. Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser runt kratern.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)
2022-09-01-    2021-09-01-       2021-09-01-
Resultaträkning      (KSEK) 2022-11-30    2021-11-30      2022-08-31
3 mån 3 mån 12 mån
Rörelseintäkter    0   9    104
Summa intäkter    0   9    104
Rörelsens kostnader
Externa kostnader            -921       -1 163 -3 367
Personalkostnader      -118 – 288    -748
Avskrivningar/nedskrivningar        -42 – 185    -785
Summa rörelsens kostnader        – 1 081 – 1 636 – 4 900
Rörelseresultat        – 1 081 – 1 627  -4 796
Finansiella poster
Räntekostnader         0        -1   -180
Resultat efter finansiella poster                             – 1 081 – 1 628 -4 976
Årets resultat – 1 081 – 1 628 -4 976
AB Igrene (Publ)
Balansräkning (KSEK) 2022-11-30     2021-11-30       2022-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar   5 000   5 226   5 000
Materiella anläggningstillgångar 19 052 19 657 19 093
Finansiella anläggningstillgångar        50              50        50
Summa anläggningstillgångar 24 102 24 933 24 143
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar    516     238        473    
Kassa och bank    148     730    459
Summa omsättningstillgångar    664     968    932
Summa tillgångar    24 766 25 901        25 075
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Bundet eget kapital   4 596   3 370   4 596
Fritt eget kapital 15 208 11 202 16 289
Summa eget kapital 19 804 14 572 20 885
Skulder
Kortfristiga skulder   4 962  11 329   4 190
Summa skulder   4 962  11 329   4 190
Summa skulder och eget kapital 24 766 25 901 25 075
AB Igrene (publ)
   2022-09-01-      2021-09-01-        2021-09-01-
Kassaflödesanalys      (KSEK)     2022-11-30      2021-11-30        2022-08-31
3 mån 3 mån 12 mån
Rörelseresultat -1 081 -1 628 -4 796
Avskrivningar och nedskrivningar 41 186 785
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet 189
Betald ränta -180
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -43 1 942 1 707
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 472 486 -7 352
Kassaflöde från den löpande verksamheten -611 986 -9 647
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar                        0 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar                          0 0 0
Sålda materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0
Finansieringsverksamheten
Nyemission efter emissionskostnader 0 0 9 661
Amortering av lån 0               -1 200         -500
Upptagna lån 300                         0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten                       300                       -1 200 9 161
Periodens kassaflöde -311 -214 -486
Likvida medel vid periodens början 459 945 945
Likvida medel vid periodens slut 148 731 459
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

EKN lanserar ny garanti för att främja gröna exportaffärer

Published

on

By

EKN lanserar en ny garanti för export som bidrar till klimatomställningen. Med den Gröna exportkreditgarantin kan exportföretag och banker försäkra upp till 100 procent av en affärs värde ­för att skydda sig mot risken att inte få betalt.

– Med bas i gruvnäring, stål, skog, energi, transport och telekom, har svensk industri lösningar som efterfrågas för världens utmaningar. Den nya Gröna exportkreditgarantin är en pusselbit för att möjliggöra fler exportaffärer som bidrar till klimatomställningen, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN. 

För att kunna utnyttja den nya Gröna exportkreditgarantin ska exportaffären gälla antingen gröna produkter eller produkter som i slutanvändningen blir del av en grön verksamhet.

– Det kan handla om försäljning av elbilar till en utländsk kund eller försäljning av kablar som ska användas i ett vindkraftsprojekt, säger Anna-Karin Jatko.

Garantin är den andra gröna garantin som EKN lanserar. Den Gröna exportkreditgarantin som lanseras nu fokuserar specifikt på gröna exportaffärer medan den Gröna kreditgarantin från 2021 utvecklades för gröna investeringar i Sverige.

– De två garantierna kompletterar varandra och ökar svenska företags möjligheter att exportera klimatsmarta produkter. Med dessa två garantier vill EKN främja gröna satsningar både i Sverige och utomlands, säger Anna-Karin Jatko.

EKN följer EU-taxonomins klassificering av gröna aktiviteter som bidrar till klimatomställning- och anpassning.

För mer information kontakta:

Malin Alm Gerentz, pressansvarig EKN
Tel: +46 8 788 01 66, e-post: [email protected]

Om EKN

Exportkreditnämnden, EKN, är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.
Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Oddsen på Melodifestivalen: Elov & Beny kan skrälla i Göteborg

Published

on

By

Enligt oddsen från Unibet kommer Jon Henrik Fjällgren och Tone Sekelius lägga beslag på finalbiljetterna när Melodifestivalens första deltävling går av stapeln i Göteborg. Men det är skrällvarning på epadunkdoun Elov & Beny.

I kväll går startskottet för årets upplaga av Melodifestivalen när de första sju bidragen möts i Göteborg. Det blir en härlig mix av rutinerade rävar och oprövade kort.

Jon Henrik Fjällgren är mer eller mindre ett måste för att en Melodifestival ska vara komplett. Den här gången har han slagit sina påsar ihop med sångaren Adam Woods och dj:n Ark North. Enligt Unibets odds kan trion räkna med en finalbiljett.

Tone Sekelius ligger bäst till i oddslistan för att få med sig den andra finalbiljetten, men det går inte att räkna bort Elov & Beny som har gjort succé med sin epadunk. Nu ställer de upp i Mellon med ”Raggen går” – ett fullspäckat nummer där bland annat en korvkiosk och en brinnande klotgrill gör dem sällskap på scenen.

– Elov & Beny blev några av Sveriges mest spelade artister förra året, inte minst tack vare sommarplågan ”Bubbel på balkongen, tillsammans med sångerskan Sofie Svensson.  Oddsen pekar just nu på att Elov & Beny går till andra chansen, men de kan mycket väl vara med och fajtas om en finalbiljett, säger Henrik Holm, oddsexpert på Unibet.

Victor Crone ligger också bra till i oddslistan. Han gjorde Mellodebut 2015 tillsammans Behrang Miri. Då gick duon till andra chansen. 2020 var det dags igen, den här gången som soloartist med låten ”Troubled waters” som gick direkt till final där den hamnade på nionde plats.  Frågan är om det blir tredje gången gillt för Victor Crone?

I startfältet återfinns även Loulou Lamotte. Som en del av The Mamas vann Loulou Melodifestivalen 2020. Nu ställer hon upp på egen hand och ska dessutom sjunga på svenska. Loulou ligger just nu på en femteplats i oddslistan.

Högoddsarna i Göteborg är 16-årige Rejhan Bellani från Uddevalla och den något äldre duon Eva Rydberg & Ewa Roos. Trots sin ringa ålder har Rejhan hållit på med musik länge – redan som 14-åring slog han igenom i Talang med låten ”I’m not the only one”.

Eva Rydberg, 79, och Ewa Roos, 73, gjorde succé med ”Rena rama ding dong” i Melodifestivalen 2021. Nu står duon återigen på scenen, den här gången med låten ”Länge leve livet”. Enligt oddsen blir konkurrensen för tuff och det blir inget avancemang för Melodifestivalens äldsta deltagare.

Unibets odds på Melodifestivalen 2023

Deltävling 1: Att kvalificera sig för final
Jon Henrik Fjällgren 1.05

Tone Sekelius 1.45
Elov & Beny 5.50
Victor Crone 5.50
Loulou Lamotte 7.50
Eva Rydberg & Ewa Roos 14.00
Rejhan 18.00

För de senaste oddsen:https://www.unibet.se/betting/sports/event/1019225306

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert på Unibet,
070-875 41 31
[email protected]

Om Unibet           

Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 9 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 30 miljoner kunder. Kindred Group är medgrundare av EGBA (European Gaming and Betting Association) och av IBIA, samt medlem av RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup
 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

  • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
  • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.