MICROPOS MEDICAL AB: Komplettering av Bokslutskommuniké januari – december 2020

| 18 februari, 2021 | 0 kommentarer

Tidigare pressmeddelande av Bokslutskommuniké januari – december 2020 har kompletterats med följande information. ”Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan Bolagsstämman den 26 maj 2021 samt att styrelsen inte föreslår någon utdelning”. Härmed pressmeddelande på nytt.

 

OKTOBER – DECEMBER 2020

 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 610 Tkr (792 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -4 198 Tkr (-1 590 Tkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,04 kr (-0,02 kr)
 • Installation av Spaniens första RayPilot® system till sjukhuset i Murcia.
 • Uppgradering, installation och ibruktagande av RayPilot-system i Edinburgh
 • Planeringkateter, ViewCath, CE godkänd
 • Ansökan avseende RayPilot® HypoCath® systemet för FDA godkännande

JANUARI – DECEMBER 2020

 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 3 704 Tkr (1 068 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -12 304 Tkr (-11 755 Tkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,11 kr (-0,14 kr)
 • Bolagets soliditet uppgår till 68 % (72 %)
 • Total orderingång på 7 nya system
 • Installation av totalt 12 system
 • Förnyat och godkänt CE-certifikat för RayPilot® HypoCath®
 • Ny VD tillträdde den 1 juni

Händelser under perioden

Traditionell marknadsbearbetning är komplicerad när man inte kan besöka kunder fysiskt. Kongresser, utställningar och andra viktiga kontakter i den bransch Bolaget verkar har inte heller dessa kunnat genomföras på konventionellt sätt. Arrangörerna har istället erbjudit digitala kongresser och utställningar, däribland ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology) och ASTRO (American Society for Radiation Oncology). Bolaget deltog i dessa två under kvartalet.

Den begränsade möjligheten att resa och göra kundbesök har ersatts med videomöten innehållande presentationer och demonstrationer. Detta har fungerat relativt bra och återkopplingen har varit positiv. Det brukliga är att en produktdemonstration hos kund genomförs på dennes klinik eller att ett referensbesök genomförs ute hos annan användare innan affärsavslut. Dessa steg har varit mycket svåra att genomföra under Covid-19 restriktionerna.

Två installationer har trots allt kunnat genomföras under kvartalet, nyinstallation i Murcia samt installation av ett uppgraderat system i Edinburgh. Kliniken i Skottland kunde påbörja verksamheten med RayPilot® HypoCath® med stöd av Bolaget via videolänk. Förutom marknadsaktiviteter mot kliniker har arbetet också inkluderat sökande och utvärdering av nya distributörer inom Europa.

Ett arbete som prioriteras har varit att stötta de installationer Bolaget fått igång under våren och sommaren. Sjukhuset i Monza med professor S. Arcangeli har varit det mest aktiva med införandet av RayPilot®. Sjukhuset hade vid årsskiftet med framgång behandlat 10 patienter. Kliniken har under kort tid publicerat två rapporter samt ett White paper som beskriver den stora nytta och den säkerhet som införandet av RayPilot® innebär.

Bolaget har också använt tiden under pandemin för att säkerställa dokumentation och utveckling av nya funktioner. Revision av både ISO-certifikat och CE-certifikat har genomförts. Dessutom har Bolaget kunnat fokusera arbetet med att ta fram en ny förbrukningsartikel, planeringskatetern RayPilot® ViewCath, samt fått även denna CE märkt. Planeringskatetern är en kopia på behandlingsversionen, RayPilot® HypoCath®, men utan elektronik. Fördelen är att med en sådan kateter kan planeringen av behandlingen göras mer exakt. Kombinationen RayPilot® ViewCath och HypoCath® stärker Bolagets erbjudande till två förbrukningsartiklar per patient.

En annan väsentlig uppgift som Bolaget fokuserat på under hösten är ansökan om regulatoriskt godkännande till den  amerikanska  marknaden, en s.k. 510k ansökan som hanteras av FDA i USA. Den är nu inlämnad och första återkoppling förväntas under Q1 2021.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

I februari 2020 fick Bolaget sitt CE certifikat för HypoCath®. I och med detta kunde marknaden åter börja bearbetas med den nya produkten HypoCath®. Det har varit ett krävande arbete att hitta rätt leverantör för HypoCath® och rätt samarbetspartner för att genomföra CE märkningen.

I och med det nya CE certifikatet har också installerad bas kunnat bearbetas. Kunder med tidigare version av RayPilot system har följts upp med erbjudande om uppgradering till RayPilot® med HypoCath®.

Under 2020 har Bolaget sålt och installerat totalt sju nya system samt uppgraderat största delen av installerad bas av tidigare system för att dessa ska kunna fungera tillsammans med HypoCath®. Allt sedan det viktiga och nödvändiga CE-certifikatet erhållits har Bolaget tvingats göra all marknadsbearbetningen med hänsynstagande till gällande Covid-19 restriktioner. Det har varit svårt och delvis omöjligt att besöka kunder och kliniker. Rese- och eller besöksförbud har varit gällande sedan mars. En liten lättnad sågs under sommaren och då fick Bolaget möjlighet att göra installation och utbildning hos flera kunder.

Thomas Lindström började som ny VD den första juni. Han har mångårig erfarenhet från marknadsföring och försäljning inom medicinsk teknik. Bolaget har nu kommit in i en fas med fokus på marknadsbearbetning och försäljning främst på den europeiska marknaden, vilket väl matchar den nye VD´s erfarenheter. 

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

Inför det nya affärsåret 2021 har bolaget gjort förstärkningar inom säljorganisationen. Sten Hornsleth har i januari börjat som säljchef för all direktförsäljning. Vidare har Bolaget knutit till sig en säljkonsult, Guido Börner, för den tyskspråkiga regionen i Europa (Tyskland, Schweiz och Österrike). Han började också i januari och skall stötta Bolagets VD med försäljning i denna region.

Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med Corona pandemin

Under årets sista kvartal såg läget till en början något bättre ut när det gällde resor och planerade kundbesök. Men efter tilltagande Covid-19 spridning kom vår aktuella marknad, Europa, att i princip bli helt stängd vad gäller fysiska möten på sjukhus. Möten med många potentiella kunder och intressenter samt installationer måste flyttas fram p.g.a. den ökade smittspridningen. Med en andra våg av Corona i Europa har vi till större del en fått förlita oss på digitala möten och demonstrationer. Bolaget följer utvecklingen noga avseende restriktioner och allmänna råd.

Thomas Lindström

VD, Micropos Medical AB (publ)

RESULTATRÄKNING (TSEK) Okt – Dec 2020 Okt – Dec 2019 Helår 2020 Helår 2019
Intäkter
Nettoomsättning 610 792 3 704 1 068
Aktiverat arbete för egen räkning 1 871 1 037 3 729 2 654
Övriga intäkter 59  0 219  0
2 540 1 829 7 652 3 722
Kostnader
Direkta kostnader -1 553 -120 -2 828 -400
Övriga externa kostnader -2 658 -990 -7 037 -6 847
Personalkostnader -1 967 -2 113 -8 373 -7 428
Avskrivningar -505 -202 -1 628 -807
-6 683 -3 424 -19 866 -15 481
Rörelseresultat -4 143 -1 594 -12 214 -11 759
Finansnetto -55 5 -90 5
Periodens resultat -4 198 -1 590 -12 304 -11 755
Resultat per aktie (SEK) -0,04 -0,02 -0,11 -0,14
BALANSRÄKNING (TSEK) 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8 210 6 104
Materiella anläggningstillgångar 122 0
Varulager 1 523 0
Kortfristiga fordringar 2 187 2 959
Kassa och bank 7 298 9 170
19 340 18 234
Skulder
Eget kapital 13 168 13 050
Långfristiga skulder 880 469
Kortfristiga skulder 5 292 4 715
19 340 18 234
KASSAFLÖDESANALYS Helår  2020 Helår 2019
Ingående kassa och bank 9 170 19 908
Kassaflöde från löpande verksamhet
Rörelseresultat -12 214 -11 759
Avskrivningar 1 628 807
Resultat från finansiella poster -90 5
-10 676 -10 948
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -1 523
Förändring av kortfristiga fordringar 772 -1 324
Förändring av kortfristiga skulder 577 -71
-174 -1 395
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 729 -5 854
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -126
-3 855 -5 854
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Förändring långfristiga skulder 411 -23
Nyemission och teckningsoptioner 12 421 7 482
12 833 7 459
Periodens kassaflöde -1 872 -10 737
Utgående kassa och bank 7 298 9 170
NYCKELTAL Helår  2020 Helår 2019
Avkastning på eget kapital -93,9% -77,4%
Avkastning på totalt kapital -65,5% -57,6%
Soliditet 68,1% 71,6%
Kassalikviditet 179,2% 257,3%
Aktiverade tillgångar i förhållande till eget kapital 62% 47%
Resultat per aktie -0,11 -0,14
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Aktiekapital Bundna fonder Fritt EK Totalt EK
Ingående balans 2019-01-01 4 245 5 489 7 589 17 323
Periodens resultat -11 755 -11 755
Pågående nyemission 707 6 754 7 461
Optionspremier 21 21
Fond för utveckling 5 752 -5 752
Utgående balans 2019-12-31 4 952 11 241 -3 143 13 050
Ingående balans 2020-01-01 4 952 11 241 -3 143 13 050
Periodens resultat -12 304 -12 304
Nyemission 707 11 014 11 721
Utnyttjade teckningsoptioner 16 631 647
Optionspremier 53 53
Fond för utveckling 2 220 -2 220
Utgående balans 2020-12-31 5 676 13 461 -5 969 13 168

KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING JAN-DEC 2020

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 704 Tkr (1 068 Tkr).  Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 729 Tkr (2 654 Tkr) och avser aktiverat arbete för egen räkning. Av personalkostnaderna har 2 092 Tkr (2 654 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Därtill har material och övriga omkostnader om 1 637 Tkr aktiverats för egen räkning*. Rörelseresultatet uppgick till -12 214 Tkr (-11 759 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för produktutvecklingen och inkluderar bland annat personal och administrationskostnader samt kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser.  Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,14 kr). Styrelsen föreslår att Bolagets årsstämma den 26 maj inte beslutar om någon utdelning för 2020. Medelantalet anställda uppgår till 6 (6) personer.

* Aktivering av material och övriga omkostnader har i tidigare perioder nettoredovisats mot motsvarande kostnad i resultaträkningen, detta har ändrats och redovisas nu som en övrig rörelseintäkt. Detta kan påverka jämförbarheten mellan perioderna, men har inte påverkat vare sig bolagets resultat eller balans.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till -1 872 Tkr (-10 737 Tkr). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till           7 298 Tkr (9 170 Tkr) och långfristiga räntebärande skulder till 530 Tkr (469 Tkr). Soliditeten uppgick till 68 % (72 %). Gällande Bolagets finansiering kan ytterligare nyemissioner eller andra finansieringsformer behöva genomföras under det kommande året.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 13 168 Tkr (13 050 Tkr). Det egna kapitalet har, förutom årets resultat, påverkats av inbetalda optionspremier om 53 Tkr, inlösta optionspremier om 647 Tkr samt en nyemission som inbringat 11 721 Tkr efter hänsyn tagen till kostnader för emissionen. Per balansdagen finns 113 521 669 (84 895 665) registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. Ytterligare 2 695 000 aktier kan komma att utges vid utnyttjande av de optioner som finns utgivna till nyckelpersoner i Bolagets sfär. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolaget är sedan den 21 december 2009 listat på Spotlight under kortnamnet MPOS.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med redovisningsprinciperna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BRNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle avser kvartal ett och avges 29 april 2021

Bolagsstämma hålls den 26 maj 2021 och årsredovisning distribueras senast tre veckor tidigare.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, [email protected]

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

 

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den x månad 2021.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *