Connect with us

Marknadsnyheter

Monivent AB – Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Published

on

Förbättrad leveranssituation ökar omsättningen

Tredje kvartalet, juli-september 2022

 • Nettoomsättning uppgick till 914 (303) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 4 353 (2 992) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 431 (-2 689) KSEK

Perioden januari-september 2022

 • Nettoomsättning uppgick till 2 526 (634) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 12 874 (9 719) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10 318 (-9 085) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Beslut om genomförande av företrädesemisssion och riktad emission

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Extra bolagsstämma genomförd
 • Avsiktsförklaring tecknad med American Academy of Pediatrics
 • Lån beviljat av Almi Företagspartner
 • Patent godkänt i Sverige

VD Karin Dahllöf kommenterar

FÖRBÄTTRAD LEVERANSSITUATION ÖKAR OMSÄTTNINGEN

I slutet av september kunde vi till vår stora glädje återigen börja leverera produkter till våra kunder och distributörer efter en tid av leveransproblem orsakade av komponentbrist hos våra underleverantörer. Vi kunde beta av vår backorderlista och återigen öka nettoomsättningen. En del av de Neo100-system som nu levererades är avsedda för demo hos de distributörer vi nyligen slutit avtal med. Dessa distributörer kan nu erbjuda kunder möjligheten att testa och utvärdera Neo100 vilket visat sig utgöra en viktig faktor för försäljning. Vi är fortfarande i tidig lanseringsfas men våra distributörer i Europa har nu äntligen de produkter de behöver för att kunna öka försäljningstakten och vi har de förutsättningar vi behöver för att möta ökad efterfrågad av Neo100 system under kommande kvartal. Gällande våra produkter, fick vi efter kvartalets utgång också besked om att vi beviljats ett nytt patent i Sverige som avser en teknisk lösning som ger ökad kompatibilitet och precision för våra produkter vid sammankoppling med extern utrustning.

Marknadsaktiviteter tillsammans med distributörer
Under kvartalet har vi ägnat mycket tid åt att lägga grunden för kommande försäljningar. Detta genom att deltaga i ett stort antal marknadsaktiviteter tillsammans med våra distributörer. Dessa aktiviteter ger oss ett ypperligt tillfälle att utbilda och svara på frågor och gemensamt med våra distributörer besöka presumtiva kunder. Vi har även hållit ett antal produktdemonstrationer och workshops hos kund samt deltagit på ett stort antal kongresser i bland annat England, Slovenien, Rumänien, Sverige, Polen och Österrike, själva eller tillsammans med våra distributörer. Den gemensamma faktorn, oberoende av marknad, är det stora intresse och entusiasm vi upplever överallt för Monivents produkter.  

Arbete med ökad expansion och marknadsetablering
Som ett led i arbetet med ökad expansion och marknadsetablering, fortsätter vi vårt arbete med att sammanställa den dokumentasion som behövs för att kunna få ett marknadsgodkännande av FDA i USA. Då ingen liknande produkt tidigare finns godkänd, bedömer vi att omfattande dokumentation och studier kommer att krävas. Det är svårt att förutsäga när ett marknadsgodkännande kan ske, eftersom processen helt och hållet är beroende av FDA:s återkoppling och om ytterligare information kommer att begäras under processens gång. Vi håller på att genomföra kompletterande kliniska studier och dessa studier behövs även för certifiering enligt det nya medicintekniska regelverket inom EU (MDR). I tillägg till kliniska studier kommer även användarstudier i USA att behöva genomföras.

Ett tydligt bevis på intresse från den amerikanska marknaden är den avsiktsförklaring (MOH, Memorandum of Understanding) som Monivent efter kvartalets utgång undertecknat tillsammans med American Academy of Pediatrics (AAP). AAP är en organisation med över 67 000 barnläkare som strävar efter att förbättra hälsan för alla barn. Som en del i detta arbete, är intensionen från AAP att använda Monivents teknik för att samla in ventilationsdata under återupplivning av nyfödda inom nätverket DRIVE (Delivery Room Intervention and Evaluation). I nätverket ingår flera akademiska center över hela USA. Avsiktsförklaringen med AAP är en mycket tydlig bekräftelse på behovet av, och intresset för, våra produkter vilket skapar goda förutsättningar för kommande lansering på den amerikanska marknaden. Vi ser liknande intresse för samarbete även från andra organisationer och företag inom branschen vilket också tydligt visar att Monivents produkter röner stort intresse och anses ha en viktig roll i framtidens neonatalvård.

Beslut om genomförande av emissioner
Monivent meddelade i slutet av kvartalet att bolaget beslutat att genomföra en riktad emission om ca 1,6 MSEK samt en partiellt garanterad företrädesemission om ca 14,8 MSEK, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma. Emissionerna genomförs främst för att öka bolagets expansionstakt och marknadsetablering och därigenom kunna nå våra viktigaste övergripande mål kommande år. Vårt primära mål är att signifikant öka försäljningen bland annat genom att introducera Neo100 på fler marknader, inklusive USA och Australien. Ökade försäljningsvolymer kräver emellertid även investeringar i utökad produktionskapacitet och effektivare produktion samt uppbyggnad av ett väsentligt större lager för ökad leveranssäkerhet. 

Baserat på teckningsåtaganden och garantier, har vi redan nu säkrat en stor del av det kapital som behövs för bolagets accelererande lansering och marknadsexpansion vilket ger Monivent en stabil finansiell position. Vi har ett tydligt och starkt stöd från våra största ägare, styrelse och ledning som ingått teckningsåtaganden i emissionen. Vi har också valt att komplettera med en mindre riktad emission till ett fåtal nya och kapitalstarka ägare. Sammantaget kan vi genomföra den planerade finansieringen på en värdering som mot bakgrund av det rådande finansieringsklimatet känns rimlig för bolagets ägare. Efter kvartalets utgång har dessutom Almi Företagspartner beviljat bolaget ett lån på 2 mkr under förutsättning att en nyemission om minst 10 mkr genomförs.

Denna information är sådan som Monivent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-07 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: [email protected]​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.