Nordic Paper Delårsrapport januari-mars 2022

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Kvartalsresultat januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 36% till MSEK 1 052 (772). Den per 31 december 2021 förvärvade verksamheten i Kanada bidrog under kvartalet med en nettoomsättning om MSEK 73.
  • EBITDA uppgick till MSEK 237 (134) motsvarande en EBITDA-marginal om 22,6% (17,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 202 (106), motsvarande en rörelsemarginal om 19,2% (13,8%).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 162 (81) och resultat per aktie uppgick till SEK 2,42 (1,21).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var MSEK 53 (47).
  • Avkastning på operativt kapital var 20,5% (23,7).
  • Försäljningsvolymen ökade med 2% till 77 kton (75) varav 3 kton var från den förvärvade verksamheten.

NYCKELTAL

MSEK 2022
Kv1
2021
Kv1
Δ, % R 12 m 2021 Helår
Nettoomsättning 1 052 772 36 3 363 3 083
EBITDA 237 134 77 461 358
Justerad EBITDA 1 237 134 77 537 434
EBITDA-marginal, % 22,6 17,4 13,7 11,6
Justerad EBITDA-marginal, % 1 22,6 17,4 16,0 14,1
Rörelseresultat 202 106 90 304 208
Justerat rörelseresultat 1, 2 202 106 90 412 316
Rörelsemarginal, % 19,2 13,8 9,0 6,8
Justerad rörelsemarginal, % 1, 2 19,2 13,8 12,3 10,3
Periodens resultat 162 81 100 225 144
Resultat per aktie, kr 2,42 1,21 3,36 2,15
Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 47 13 444 408
Avkastning på operativt kapital 12m, % 20,5 23,7 20,5 15,9
Nettoskuld/EBITDA 12m, multipel 2,8 1,7 2,8 3,7
Försäljningsvolym, kton 77 75 2 282 281

1 För helåret 2021 och R 12 m justerat för den avsättning som gjordes under andra kvartalet 2021 om MSEK 76 kopplad till återställning av byggnader och mark i Säffle

2 För helåret 2021 och R 12 m justerat för den nedskrivning av massabruket i Säffle om MSEK 32 som gjordes under det fjärde kvartalet 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Eriksson, CFO
Tel: 0705 654 257
E-post: [email protected]

Henrik Essén, Head of Strategy and IR
Tel: 0730 573 801
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Nordic Paper Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 07.30 CET.

Nordic Paper är en ledande specialpappersproducent med basen i Skandinavien. Vi har levererat högkvalitativa kraftpapper och naturligt fettresistenta livsmedelspapper sedan 1800-talet. Våra produkter är baserade på förnyelsebar skogsråvara från lokala skogar. Från våra fem pappersbruk, varav fyra i Skandinavien och ett i Kanada, levererar vi till kunder i omkring 80 länder. Nordic Paper hade 2021 intäkter om cirka MSEK 3 100, cirka 690 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.