NYTT DATUM KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)

| 9 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 09, 2017 15:00 CET

På grund av felaktigt utfärdad kallelse kallas på nytt till extra bolagsstämma i RLS.

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2017 kl. 8.00 i bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i den extra stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 november 2017 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast onsdagen den 22 november 2017 kl. 17.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 22 november 2017 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i den extra stämman skall ske enligt något av följande alternativ. Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till [email protected] Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1.      Öppnande av stämman

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av protokollförare

5.      Val av två justeringsmän

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Godkännande av dagordning

8.      Beslut om fyllnadsval till styrelse

9.      Övriga ärenden

10.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Advokat Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda den extra bolagsstämman.

Val av styrelse

Vid ordinarie bolagsstämma i juni 2017 valdes fyra styrelseledamöter. Styrelseordförande Joachim Cederblad och styrelseledamoten Jan Fornell har lämnat begäran till styrelsen om att entledigas från uppdraget i förtid. Fyllnadsval föreslås inför ett sådant entledigande. Till nya styrelseledamöter föreslår Bolagets huvudägare Peter Hentschel och Karin Eliasson. Till ordförande föreslås Peter Hentschel.

Både Peter Hentschel och Karin Eliasson är oberoende till aktieägare. Peter Hentschel har 0 aktier och Karin Eliasson 27.000 aktier i RLS Global AB.

Övrigt

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 58 734 895 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rlsglobal.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.

Kallelsen publicerats i POIT och annonseras i Svenska Dagbladet.

Göteborg i november 2017

Styrelsen i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på
www.rlsglobal.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *