Connect with us

Marknadsnyheter

Oxcia AB publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Published

on

Tredje kvartalet (juli-september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -10 927 043 (-3 573 590) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -10 927 043 (-3 578 876) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 612 924 (-2 749 079) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,51 (-1,77) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,51 (-1,77) SEK.

Perioden (1 januari – 30 september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -23 308 455 (-7 736 671) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -23 308 455 (-7 779 348) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 570 052 (-6 054 606) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,09 (-4,19) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning -1,09 (-4,19) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (juli-september 2022)

 • Avtal med Patheon UK Ltd, Thermofisher för märkning, packning och distribuering av OXC-101 inför kliniska fas 2 studien.
 • Avtal med FGK Clinical Research GmbH, München, Tyskland, att skriva studieprotokoll, kontakta kliniska prövningsställen i Europa och USA för att erhålla underlag om vilka länder och prövningsställen som skall kontrakt-eras inför klinisk fas 2 studie.
 • Avtal med Universitetssjukhuset Örebro för klinisk fas 1 studien i blodcancrar. Prövningsledare för Universitetssjukhuset Örebro är Dr. Bertil Uggla.
 • OXC-201 projektet presenteras på konferens, 6th annual IPF Summit i Boston 29:e augusti-1sta september.
 • Ansökt om vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket för planerade klinisk fas 2 studie i solida cancrar.
 • Leverans från Mercachem Syncom Weert B.V. (Symeres) av uppskalade mängder av OXC-201 och en analog för kommande säkerhetsstudier.
 • Utvidgat avtal med RISE institutet för preklinisk utveckling av OXC-201 inklusive säkerhetsstudier.
 • William Strafford, Translational Director och Sandra Ekfeldt, Senior Scientist, påbörjar sin anställning i september.
 • Rekommenderad klinisk fas 2 dos och dosregim för solida cancrar fastställd.
 • Styrelsen beslutar senarelägga bolagets notering av B-aktierna med sikte på att avvakta till dess den finansiella marknaden återhämtats. Samtidigt pågår arbete med att finna alternativ finansiering.

Väsentliga händelser under perioden  (januari-september 2022)

 • Teckning av nya aktier med stöd av optioner genomförs i slutet av januari och därmed tillförs Oxcia 20 611 162 SEK innan emissionskostnader.
 • Ny publikation med OXC-101 (karonudib, TH1579) som visar att OXC-101 även kan förbättra effekten av standardkemoterapi i prekliniska akut myeloisk leukemi (AML)-sjukdomsmodeller. (Centio et al., ”Inhibition of oxidized nucleotide sanitation by TH1579 and conventional chemotherapy cooperatively enhance oxidative DNA-damage and survival in AML”, Mol Cancer Ther, doi: 10.1158/1535-7163.MCT-21-0185. Online före tryckning)
 • Etikprövningsmyndigheten godkänner tilläggsansökan till klinisk fas 1 studie i blodcancrar rörande tillägg av ytterligare kliniskt studiecentrum (Universitetssjukhuset Örebro) och ändring av exklusionskriterier.
 • Uppskalning av 40 kg OXC-101 läkemedelssubstans påbörjas hos Patheon UK Ltd, Thermofisher Scientific.
 • Den 1 april 2022 beslutade en extra bolagsstämma om nyval av Eva Nordström som ny ordinarie styrelseledamot i Oxcias styrelse och, som en förberedelse inför IPO, en 10:1 split på aktier. Dessutom fattades beslut om två optionsprogram; ett för ledningen om 120 000 optioner (efter split) och ett för styrelsen om 120 000 optioner (efter split).
 • 11 april godkände Läkemedelsverket tilläggsansökan till kliniska fas 1 studien i blodcancrar rörande tillägg av ytterligare kliniskt studiecentrum (Universitetssjukhuset Örebro) och ändring av inklusionskriterier.
 • Ordinarie årsstämma 14 juni omväljer styrelsen och revisor, ger styrelse och VD ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens olika förslag om mandat för emissioner.
 • I slutet av juni rekryteras sista patienten för dos-eskaleringsdelen i klinisk fas 1 studie i avancerade solida cancerpatienter.
 • Kontrakt skrivs med RegSmart Life Science AB för regulatorisk support inför klinisk fas 2 studie.
 • Kontrakt skrivs med Mercachem Syncom Weert B.V. (Symeres) för uppskalning av OXC-201 samt en ytterligare läkemedelskandidat i projektet, inför säkerhets-
  farmakologi studier planerade till hösten.
 • Austin Smith utses till Chief Medical Officer (CMO) efter Cecila Ahlin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Ny publikation med OXC-201 (TH5487) som visar positiv effekt vid behandling av allergi i sjukdomsmodeller (Tanner et al, Frontiers in Pharmacology,17th October 2022, DOI 10.3389/fphar.2022.999180)
 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning. 

VD ord

Bästa aktieägare,

En rekommenderad fas 2 dos är nu fastställd för solida cancrar och därmed är en mycket viktig milstolpe uppnådd. Planeringen av kommande klinisk fas 2 studie med OXC-101 fortskrider. Bolaget räknar med att studiestart blir något senarelagd eftersom Oxcia beslutat skjuta på planerad börsnotering på grund av rådande läge på den finansiella marknaden. Samarbetet med Prof. Egesten bär frukt. Genom samarbetet har OXC-201 visat sig ha ett ytterligare intressant indikationsområde. Oxcia presenteras på investerarmöten och OXC-201 projektet på internationellt lungfibros möte i Boston med positiv återkoppling.

OXC-101, en s.k. ”mitotic MTH1 inhibitor”, kombinerar ett nytt och innovativt sätt att angripa hur cancercellen försvarar sig mot oxidativa DNA skador med ett beprövat sätt att stoppa cancer-cellen att dela sig. Via denna unika verkningsmekanism dödar OXC-101 cancercellen. Under tredje kvartalet rekryterades sista cancerpatienten till klinisk fas 1 studie med OXC-101 i avance-rade solida cancrar, vilket innebär att det nu finns en rekom-menderad klinisk fas 2 dos och dosregim för OXC-101. Detta är en viktig milstolpe som nu är uppnådd. Planerna för klinisk fas 2 basket/plattform studie fortskrider därmed i oförminskad takt. Tillsammans med våra kliniska prövningsledare för avancerade solida cancrar undersöker vi även möjligheten att expandera fas 1 studien med en mindre proof-of-concept (effekt) studie, medan vi förbereder myndighetsgodkännande för klinisk fas 2 studien och undersöker olika finansieringsmöjligheter för att kunna bedriva fas 2 studien i önskad omfattning.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp den planerade börsnoteringen. Klimatet för börsintroduktioner är dåligt just nu, men planen för en introduktion ligger fast. När börsklimatet förbättrats avser Bolaget att snabbt starta arbetet med en börsnotering. Allt är väl förberett och Oxcia uppfyller alla krav för en notering redan idag. Oxcia arbetar med att identifiera andra finansieringslösningar, diskuterar med olika investerare samt är mycket aktiva inom business development. För att minimera förseningar av våra projekt samtidigt som kassan skall räcka 2023 ut, prioriterar vi alla kostnader noggrant. Som läget är nu medför det en något senarelagd studiestart för klinisk fas 2 studien, men alla förberedelser fortsätter enligt plan.

I augusti deltog Oxcias prekliniska direktör, Christina Kaldéren, i ett internationellt möte, 6th annual IPF Summit, i Boston och presenterade OXC-201´s effekter i lungfibrosmodeller. Gensvaret var oerhört positivt. Det föreligger stort intresse kring OXC-201 och vi fick bekräftelse på att projektet utvecklas i linje med önskemål från läkemedelsföretag. Oxcias etablerade samarbete med Professor Arne Egesten och hans forskargrupp (Lund universitet) har även resulterat i ett nytt publicerat arbete som visar hur OXC-201 kan förbättra allergisk astma i sjukdoms-modeller (Tanner et al., Frontiers in Pharmacology, 17th Oct, 2022). Dessa resultat öppnar upp ytterligare möjliga använd-ningsområden för OXC-201 utöver lungfibros.

Ett av Oxcias mål för 2022 är att synliggöra bolaget. Det var därför väldigt roligt att Oxcia blev utvalt som ”rising star” företag på NLSDays, Malmö 28-29 september, och jag fick möjligheten att göra en kort presentation.

Med målfokus, nytänkande, öppet sinne och ett hängivet och engagerat Oxcia team, fortsätter vi utveckla Oxcia och verksamheten. Tillsammans med Oxcias investerare bygger vi värde för patienter och Oxcias ägare.

Ulrika Warpman Berglund
Verkställande Direktör

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022.

Oxcia AB (publ):s delårsbokslut för januari till september 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.oxcia.com/investerare/pressmeddelanden eller www.oxcia.com/investerare/finansiellarapporter

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Warpman Berglund, VD, Oxcia AB (publ)

Telefon: +46 (0) 73 270 9605
[email protected]

Om Oxcia AB

Oxcia AB är pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR – kroppens processer för att på olika sätt reparera de skador som uppstår på DNA) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation. Oxcia har för närvarande två DDR-läkemedelskandidater, båda med potential att bli first-in-class läkemedel. OXC-101 (karonudib, TH1579) undersöks i två pågående kliniska fas 1-studier, en i avancerade solida tumörer och en i hematologiska cancertyper. OXC-201 (TH5487) utvecklas mot inflammations- och fibrosrelaterade sjukdomar, såsom lungfibros och allergisk astma, och befinner sig i preklinisk fas.

För mer information, vänligen besök www.oxcia.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.