Prebona genomför en riktad nyemission om fyra miljoner samt upptar ett lån om fem miljoner kronor

| 7 juni, 2022 | 0 kommentarer

Prebona AB (publ) (“Prebona” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission om 909 094 aktier till en teckningskurs om 4,40 kronor per aktie som styrelsen bedömer som marknadsmässig. Teckningskursen har fastställts utifrån en genomsnittskurs från de senaste tio handelsdagarna med en rabatt om 10%. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka fyra miljoner kronor före emissionskostnader.

Tecknare i nyemissionen utgörs av Gullspång Invest AB, Tagehus Holding AB (via dotterbolag), Manligheten AB samt S-bolagen AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vilken kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta produkt- och affärsutveckling samt för att stärka Prebonas finansiella ställning. Styrelsen bedömer att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt. Emissionskostnader beräknas till cirka 15 000 kronor.

Genom den riktade nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 909 094 från 25 072 849 till 25 981 943. Aktiekapitalet ökar med 45 454.70 kronor från 1 253 642,58 kronor till 1 299 097,28 kronor. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 3,5 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Prebona efter nyemissionen. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från det att de införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Ett långsiktigt lån om 5 MSEK upptas från ett kreditinstitut till marknadsmässig ränta och löptid om fem år.

– Jag är mycket glad över att, på ett kostnadseffektivt vis, välkomna ett antal institutionella investerare, kommenterar Patrik Bernstein, VD Prebona AB. -Nu har vi resurser för att accelerera våra försäljningsaktiviteter och skala upp bolagets marknadsetablering, fortsätter Patrik Bernstein.

Denna information är sådan insiderinformation som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juni 2022.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: [email protected]

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.