QLIFE HOLDING AB KVARTALSRAPPORT 2021, Q1

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Försäljning av de första CE märkta Egoo.Health systemen

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2021

 • Periodens intäkter uppgick till 11 176 (385) KSEK och avser försäljning av COVID-19 tester från servicecenter och Egoo.Health enheter och kapslar för decentraliserade tester.
 • EBITDA för perioden uppgick till –3 197 (-5 732) KSEK och nettoresultatet uppgick till -6 707 (-8 704) KSEK.
 • Det totala kassaflödet under första kvartalet 2021 uppgick till -11 284 (33 754) KSEK.
 • Eget kapital per 31 mars 2021 uppgick till 83 962 KSEK (104 063).
 • Resultat per aktie för första kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-1,01) kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021

 • I januari CE-märkte Qlife sitt COVID-19-test i Egoo.Health-systemet. CE-märkningen gäller för professionell användning av testplattformen Egoo.Health för försäljning på den europeiska marknaden. CE-märkningen täcker testplattformen Egoo.Health, dvs. mobil testenhet, kapslar för engångsbruk och programvara. CE-märkningen gör att kommersialiseringen kan börja omedelbart.
 • Qlife fick en beställning från, Statens Serum Institut, på 50 Egoo.Health-enheter och tillhörande SARS-CoV-2 testkapslar. Ordern levererades under första kvartalet.
 • Danska patentverket bevilajade Qlife patentnummer DK180348 B1 för sin detekteringsenhet för biomarkörer. Det nya patentet är giltigt fram till 2039 och ger Qlife ett starkt immateriellt skydd.
 • Qlife’s valberedning föreslog att årsstämman utökar styrelsen med tre nya ledamöter; Mette-Marie Harild, Ulrik Harrysson och Mikael Person.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV FÖRSTA KVARTALET 2021

 • På bakgrund av det förändrade strategiska fokus till följt av COVID-19 pandemi utbrottet i 2020, har Qlife lämnat ett utvecklingsprogram vid onkologiska avdelningen på Herlev Hospital. Programmet avsåg validering av hemövervakning för njurcancerpatienter.
 • Qlife tecknade ett exklusivt distributionsavtal med Aidian OY för Egoo.Health enheter och Sars-CoV-2 tester för den kliniska marknaden i en rad europeiska länder. Avtalet gäller initialt för tre år och värdet för de första 12 månaderna beräknas uppgå till cirka 40-50 MSEK.
 • Qlife Holding AB genomförde den 29 april en riktad nyemission om cirka 90 MSEK till i huvudsak strategiska institutionella investerare bland annat Fjärde AP-fonden, Strand Kapitalförvaltning, Eiffel Investment Group, Nyenburgh Holding och MW Asset Management. Teckningskursen för aktierna är 42 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de senaste 15 handelsdagarna fram till och med den 29 april 2021.
 • Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Qlife Holding AB serie TO 1 inledes den 3 maj 2021.

Länk till rapport: https://qlifeholding.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

Denna information är sådan som Qlife Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Warthoe, VD Qlife Holding

Epost: [email protected]
Telefon: +45-21 63 35 34

Om Qlife
Qlife är ett medicin-tekniskt företag som strävar efter att revolutionera marknaden för klinisk biomarkörtestning av helblod. Genom att göra det möjligt att utföra tester hemma i stället för i vården underlättas tillgången till blodprov som kan främja monitorering av viktiga parametrar och bidra till bättre behandling.

Bolagets aktie (QLIFE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (telefon: +46 (0)8-503 000 50, e-post: [email protected]).

Läs mer på Egoo.health, Qlifeholding.com eller följ oss på LinkedIn.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *