Rättelse: Årsstämma i OEM International AB (publ) 26 april 2022

| 4 maj, 2022 | 0 kommentarer

Efter Årsstämman i OEM International den 26 april publicerades ett pressmeddelande för redogörelse av vissa beslut på stämman, bland annat beslut om Automatiskt inlösenprogram.

Här angavs felaktigt att beräknad avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är 1 juni 2022. Korrekt beräknad avstämningsdag, vilket också framgår av kallelse och handlingar inför stämman, är 27 maj 2022 och betalning av inlösenlikviden beräknas ske den tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt, dvs. den 1 juni 2022.

Korrekt lydelse i sin helhet för beslutet som rör inlösenprogrammet ska således vara;

Automatiskt inlösenprogram
Årsstämman beslutade att genomföra ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag, där varje aktie delas i tre aktier (s.k. aktiesplit 3:1) varav en av dessa är en inlösenaktie som automatiskt kommer att lösas in mot 3,25 kr.

Det automatiska inlösenförfarandet innefattade följande beslut:

(a)   uppdelning av aktier;
(b)   minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna; samt
(c)   ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 9 maj 2022.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken beräknas bli den 27 maj 2022. Betalning av inlösenlikviden beräknas ske den tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt.

Årsstämman bemyndigade bolagets styrelse och verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten.

Styrelsen har nu också beslutat att avstämningsdag för att erhålla inlösenlikvid blir den 27 maj, varför ovanstående korrigerande datum därmed är fastställt.

För ytterligare information kontakta Petter Stillström, Styrelseordförande OEM International AB, telefon +46 70-747 56 61.

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 37 rörelsedrivande enheter i 15 länder. Koncernen verkar inom handel med produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installationskomponenter.  Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag. För mer information se www.oem.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.