Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse: Bokslutskommuniké 2022

Published

on

(Rättelse: Pressmeddelandet som publicerades den 20 januari 2023 07:00 innehöll fel MAR information. Korrekt MAR information är ”Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl. 07.00 CEST.”)

RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 2022 – 31 DEC 2022

FJÄRDE KVARTALET 1 OKT 2022 – 31 DEC 2022

Sammanfattning av Appspotrkoncernen för verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick till 6 455 TSEK (6 908 TSEK)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 6 611 TSEK (5 270 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 84,0 % (96,6 %)
 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 7 872 TSEK (5 454 TSEK)
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -25 342 TSEK (-29 272 TSEK)
 • Moderbolaget redovisar ett rörelseresultat på -22 647 TSEK (-25 183 TSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -25 350 TSEK (-29 323 TSEK) för koncernen och -22 655 TSEK

(-24 328 TSEK) för moderbolaget

 • Styrelsen föreslår ingen utdelning

Väsentliga händelser för det fjärde kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-12-31 till 6 455 TSEK (6 908 TSEK)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 755 TSEK (1 405 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 77,3 % (94,4 %)
 • Omsättningen uppgick till 2 270 TSEK (1 489 TSEK)
 • EBITDA uppgick till -4 755 TSEK (-7 514 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -6 163 TSEK (-8 788 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -3,15 SEK (-0,05 SEK)
 • Resultat per aktie före sammanläggningen blev -0,03 SEK (-0,05 SEK)

Moderbolaget:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-12-31 till 6 455 TSEK (72 TSEK)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1 755 TSEK (21 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 77,3 % (100 %)
 • Omsättningen uppgick till 7 800 TSEK (21 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -6 928 TSEK (-6 050 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -3,54 SEK (-0,03 SEK)
 • Resultat per aktie före sammanläggningen blev -0,04 SEK (-0,03 SEK)
 • Bolagsverket meddelade 2022-12-30 att fusionen mellan Appspotr AB och det tidigare dotterbolaget Appspotr Studios AB hade registrerats. Appspotr Studios AB:s balans- och resultaträkning har i och med fusionens registrering överförts till Appspotr AB.
 • Bolagsverket meddelade 2022-12-14 att de aktier som emitterats som kvittning för betalning av (slutlig del av) köpeskillingen på 500 000 kronor hänförligt till det tidigare förvärvet av APTR SL AB har registrerats.
 • Bolaget meddelade 2022-11-03 att man tecknar ramavtal med Elon Group för vidareförsäljning av Appspotr-baserade mjukvarulicenser och tjänster.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2022-12-31 till 6,5 MSEK (6,9 MSEK).

NOT: Från och med att Appspotr Studios AB har fusionerats upp i Appspotr AB övergår vår ARR rapportering till att inte längre räkna med CARR (Contracted Annual Recurring Revenue) som det gjordes i Appspotr Studios AB.

VD har ordet

Under det fjärde kvartalet ökade Appspotrs nettoomsättning med cirka 52 procent jämfört med samma period föregående år, och för helåret 2022 (1 januari–30 december) ökade den med cirka 44 procent jämfört med helåret 2021.

2022 blev således bolagets hittills starkaste år, trots de utmaningar som pandemin, kriget i Ukraina och försämrade marknadsvillkor för noterade teknikbolag har fört med sig, vilket framför allt berodde på en stabilt ökande orderingång för fullserviceaffären under hela året. Att vi lyckats leverera fyra kvartal i rad med ökande försäljning är extra glädjande. Vi är samtidigt inte nöjda med den tillväxt och omsättning som Appspotr har idag utan siktar betydligt högre.

Under hela kvartalet märktes en fortsatt positiv trend för de appkoncept som vi erbjuder inom fullserviceaffären, med betydande efterfrågan från kunder inom primärt fastighetsmarknaden, handelsplatser samt offentlig sektor. Dessutom tecknade vi ett första ramavtal med en större återförsäljare under perioden. Vår multikanalstrategi att öppna fler kanaler mot kunder och öka antalet säljpunkter via återförsäljare har potential att fungera som en katalysator för ytterligare försäljningstillväxt. Vi anser därmed att bolaget har utmärkta förutsättningar att fortsätta leverera starka siffror under de kommande kvartalen.

Distribution
Genom att använda oss av en multikanalstrategi blir det möjligt att erbjuda och leverera produkter och tjänster via flera olika kanaler. Denna strategi inkluderar både direktförsäljning i egen regi samt försäljning i samarbete med återförsäljare som förfogar över egna säljnätverk samt merförsäljning till existerande kunder.

Under kvartalet tecknade Appspotr ett mycket spännande ramavtal med en första större återförsäljare. Vi genomför nu löpande utbildningsinsatser för att ge våra avtalspartners optimala förutsättningar att fungera som återförsäljare av Appspotrs produkter och tjänster. Vi kommer även att finnas med som stöd till återförsäljare under deras säljprocesser gentemot slutkunder.

Samarbeten med återförsäljare har tillsammans med vår egen direktförsäljning en stark potential att bidra till vår tillväxt under 2023. Vi arbetar aktivt med att teckna fler samarbetsavtal med nya återförsäljare parallellt med att vi ska växa vår egen direktförsäljning.

Erbjudandet
Vi har fortsatt arbetet med att förstärka vårt kunderbjudande under perioden, och särskilt när det gäller att öka vår egen och våra kunders produktivitet i vår plattform för att leverera appar. För att bättre kunna utvärdera och optimera olika processer har vi börjat att mäta produktionstiden i vår plattform, bland annat när det gäller utveckling från appkoncept till färdig applikation. Analysföretaget McKinsey talar om en 90% minskning av produktionstiden vid användning av low code jämfört med traditionell apputveckling, och vi ser i många fall ännu större effektivitetsvinster då vår plattform till huvuddel inte kräver någon programmering alls (no code). Konkret innebär dessa förbättringar att vi får en högre marginal och kan arbeta med fler parallella kundprojekt inom vår fullserviceaffär, samtidigt som våra kunder med egen utveckling blir mer benägna att fortsätta använda oss och utöka sina abonnemang.

Organisationen
Appspotrs organisation har idag en god leveransförmåga kombinerat med en kostnadseffektiv och skalbar struktur med möjlighet att rekrytera personal både i Sverige och Sri Lanka. Detta innebär att vi känner oss trygga med fortsatta satsningar på att öka antalet säljpunkter, både internt och via återförsäljare, utan att vara oroliga för att inte kunna leverera i tid eller med tillräckligt hög kvalitet. Under kvartalet slutfördes också fusionen av Appspotr Studios AB i Appspotr AB vilket skapat flera synergier i organisation och kundrelationer.

Försäljning
Vi har fortsatt att förstärka våra egna försäljningsresurser under kvartalet, och vi ser en successiv förbättring när det gäller vår förmåga att nå avslut. Ett exempel på detta är att vi tecknade sju avtal under det fjärde kvartalet som var av tillräcklig storlek för att kommunicera via separata pressmeddelanden. Vår förhoppning är att våra förstärkta interna försäljningsresurser ska fortsätta att bidra positivt till vår tillväxt i form av nettoomsättning och ARR även under 2023.

Produkter
Som nämnts under punkten Erbjudande så har vi arbetat framgångsrikt med produktivitetsförbättringar som inverkar klart positivt på användarupplevelsen och resultatet vid användning av vår plattform. Arbetet fortlöper även med att löpande addera mer funktionalitet ut efter kundernas önskemål och därmed göra vår plattform till en alltmer attraktiv och kraftfull lösning för utveckling och hantering av appar. Vi är stolta över att plattformen idag har nått en betydande mognadsgrad som skapar stort värde för oss själva och våra kunder.

Sammanfattningsvis har 2022 varit ett både utmanande och framgångsrikt år för Appspotr, och vi har tagit stora steg framåt när det gäller såväl vårt erbjudande och våra produkter som bolagets leveransförmåga. Vår multikanalstrategi inklusive satsningen på att börja samarbeta med större återförsäljare gör samtidigt att vår potential för fortsatt tillväxt är god. Detta gör att vi står väl rustade inför 2023, och vi kommer att göra vårt yttersta för att bli en ännu starkare och mer attraktiv partner inom leverans av värdeskapande applösningar. 2023 ser onekligen ut att bli ett spännande år för Appspotr!

Med vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl. 07.00 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: [email protected], www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr Studios AB har sitt säte i Stockholm. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Energy Save har välkomnat 5 nya medarbetare under januari

Published

on

By

Energy Save växer så det knakar. Under den senaste tiden har bolaget introducerat fem nya medarbetare som gör det möjligt för Energy Save att fortsätta utvecklas – helt i linje med företagets ambitiösa tillväxtplan. De nyanställda är stationerade i Alingsås – och i slovenska Maribor. 

Jasmina Mucic kommer att förstärka försäljningsteamet på ES Systems och kommer att arbeta inom området kommersiella fastigheter. Jasmina har tio års yrkeserfarenhet som energiingenjör och kommer senast från en tjänst på Familjebostäder i Göteborg.

Calle Gabinus är anställd som Key account manager och ansvarar för Energy Saves verksamhet på den svenska och norska marknaden. Callerl har i uppdrag att utveckla affären tillsammans med Energy Saves distributörer på de lokala marknaderna. Han har sedan 2015 varit seniorkonsult med expertis inom försäljning och marknadsföring.

Stanislav Siedavnykh arbetar som Lead software engineer & architect, och är en förstärkning till Energy Saves digitala affärsområde. Stanislav kommer närmast från en tjänst som Senior software engineer på Volvo Cars. 

I Slovenien har Energy Save rekryterat Kaj Bednjički och Matej Razdevšek till kontoret i Maribor. Båda två kommer att arbeta som Key account managers för den europeiska marknaden och förstärker därmed Energy Saves försäljningsorganisation. Tillsammans med europeiska distributörer kommer de att fortsätta utveckla distributörsaffären inom villavärme och kommersiella fastigheter. I takt med att efterfrågan på värmepumpssystem utvecklas i Europa, kommer detta i allt högre grad bli fokus för Kajs och Matejs ansträngningar. 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: [email protected]

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

AGES Bokslutskommuniké 2022

Published

on

By

 

 

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen var 347 MSEK (285)
 • Rörelseresultat 17 MSEK (5)
 • Resultat före skatt uppgick till 12 MSEK (1)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 MSEK (-1)
 • Resultat per aktie var 1,85 SEK (-0,12)

Helåret

 • Nettoomsättningen var 1 319MSEK (1 070)
 • Rörelseresultat 51 MSEK (43)
 • Resultat före skatt uppgick till 39 MSEK (32)
 • Resultat efter skatt uppgick till 34MSEK (26)
 • Resultat per aktie var 4,85 (3,65)

 

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

 

AGES har under fjärde kvartalet haft god orderingång och bra tillväxttakt. Omsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 347 MSEK. Baspriserna på råmaterial sjönk under kvartalet men ökade energitillägg innebar att effekten på omsättningen blev neutral. 

 

På helårsbasis ökade omsättningen med 23 procent och uppgick till 1319 MSEK.

 

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 17 MSEK (5). Det starka resultatet beror främst på en fortsatt positiv utveckling hos våra produktionsenheter inom skärande bearbetning. Vår produktionsenhet inom pressgjutning i Unnaryd har haft utmaningar med kapacitetsbrist och förändrade produktionsvolymer vilket ledde till kostnadsökningar och låg effektivitet.

En organisationsförändring har i skrivande stund genomförts. Målet är att förbättra och effektivisera organisationen samt att sänka kostnaderna. Vi bedömer att effekterna av detta förbättringsarbete kommer att påverka resultatet positivt under 2023.

 

För helåret 2022 uppgick rörelseresultatet till 51 MSEK (43) vilket är glädjande med tanke på att bolaget har stått inför betydande utmaningar i form av kraftigt ökade energikostnader.

 

För att kompensera ökade kostnader för material-, energi- och valutakursfluktuationer har vi under året haft avtals-förhandlingar med våra kunder. Vi har fått positiv respons från flera kunder som visat förståelse för kompensationsåtgärder samt prishöjningar. Flera av prishöjningarna är genomförda och förväntas påverka helåret 2023 positivt. Under innevarande år, har vi en fortsatt nära dialog med våra kunder för att motverka effekterna av energipriser, råvaror och valutor. 

 

Vi är mycket glada att ha erhållit Stora Leverantörspriset 2022 från branschorganisationen FKG (Fordonskomponent-gruppen) i oktober. Bakom priset ligger vårt dedikerade engagemang att förbättra hållbarhetsarbetet inom metallindustrin och vårt initiativ att dela våra erfarenheter med branschkollegor. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete under kommande år.

 

 

Framtida utveckling

Sammanfattningsvis har 2022 inneburit ökande resultat och förbättrade processer i flera av bolagen. Undantaget är pressgjutningsverksamheten i Unnaryd där det pågår ett arbete för att förbättra enhetens resultat.

Orderingången i koncernen är fortsatt god och vi skönjer i dagsläget ingen nedgång. Vi har hög beredskap för minskningar i produktionstakten som kan komma senare under året.

Trots utmaningar som höga energikostnader och materialprisfluktuationer har effekterna av dessa inte blivit lika stora som befarat. Detta i kombination med våra omförhandlade avtal ger oss goda förhoppningar när vi blickar framåt.

 

Under 2022 har den tillverkande industrin ställts inför en rad utmaningar. Kriget i Ukraina och dess påverkan på omvärlden, komponentbrist och störningar i leveranskedjor. Detta har naturligtvis även påverkat våra kunder.  Som ett resultat av detta ser vi en allt starkare trend mot att förflytta produktionen geografiskt närmare, för att säkra leveranser och säkerställa tillgången på komponenter. Detta är en trend som på sikt kommer att gynna oss. Detta samverkar med omställningen mot elektrifiering av fordonsflottan som är en viktig del av vår långsiktiga strategi.

 

 

 

Halmstad februari 2023

 

 

 

Se vidare bifogad rapport.

 

Denna information är sådan som AGES är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-08 15:00 CET.

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel: +46 (0) 705 42 01 50

E-post: [email protected]

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning, tooling och montering av kvalificerade precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår till ca 1300 MSEK och koncernen har i dag ca 500 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Eminova Fondkommisson AB, [email protected], +46 (0) 8 684 211 10.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sectra vinner fyra utmärkelser för nöjdast kunder – tionde året i rad i USA

Published

on

By

Linköping – 8 februari, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har återigen blivit tilldelad den prestigefulla utmärkelsen för kundnöjdhet ”Best in KLAS” med radiologimodulen i sin helhetslösning för medicinsk bildhantering, Sectra PACS. Utmärkelserna gäller kategorierna US Large PACS, US Small PACS, PACS Global (Kanada) och PACS Global (Asien/Oceanien). Bakom priserna står det amerikanska analysföretaget KLAS, som årligen utför kundnöjdhetsmätningar för IT-system inom sjukvården.

Det är nu det tionde året i rad som amerikanska kunder topprankar Sectra PACS i kategorin för stora sjukhus (”Large 300+ studies”). I Kanada är det fjärde året i rad och i Asien/Oceanien är det för andra året i följd.

– Jag är otroligt stolt över att vi fortsätter att ha mycket hög kundnöjdhet på flera marknader och under så många år, säger Marie Ekström Trägårdh, vice vd för Sectra AB och vd för Sectra Imaging IT Solutions.

Hon fortsätter:
– Våra produkter och tjänster är gjorda för att hjälpa vårdgivare i det viktiga arbetet att ta ett helhetsgrepp på bildhantering, såväl över avdelnings- som sjukhusgränser. Att vi får de här utmärkelserna för hög kundnöjdhet är för mig ett tydligt tecken på att Sectras engagerade och kunniga medarbetare skapar värde för våra kunder.

Sectras lösning för hantering av radiologibilder, PACS, installerades för första gången år 1993 och idag finns över 2 000 installationer runt om i världen. Sectra PACS är en del av Sectras helhetslösning för hantering av alla typer av medicinska bilder med ett fokus på bildintensiva avdelningar såsom radiologi, mammografi, patologi, ortopedi, kardiologi och oftalmologi. Lösningen inkluderar även multimediaarkivet Sectra VNA. 

Detta sa vd:n för KLAS, Adam Gale, om årets vinnare:
–  Årets Best in KLAS-rapport belyser de bäst presterande IT-systemen inom sjukvården. Dessa har fastställts genom omfattande utvärderingar och samtal med tusentals vårdgivare. Vinnarna har visat exceptionellt engagemang för att förbättra och förnya branschen, och deras ansträngningar uppmärksammas genom deras medverkan i denna rapport. Grattis till alla vinnande leverantörer för att de sätter ribban för IT-lösningar inom sjukvården så högt! KLAS är fortsatt engagerad i att skapa transparens och att hjälpa leverantörer med att fatta välgrundade beslut, genom vår korrekta, ärliga och opartiska rapportering.

Om KLAS
KLAS är ett amerikanskt analysföretag som sedan 1996 specialiserat sig på att tillhandahålla utvärderingar av företag som levererar IT-system till sjukvården. Vårdgivare använder dessa utvärderingar som underlag vid upphandlingar. Resultaten presenteras dels i separata rapporter, dels i en kontinuerligt uppdaterad databas. För att ta del av mer information om Sectras utmärkelser, besök KLAS hemsida: klasresearch.com

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 070 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 070 82 35 610

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.