Rättelse: Igrene kallar till årsstämma den 24 januari 2022

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Detta är en komplettering av gårdagens pressmeddelande och avser dels avstämningsdagen för rösträtt som skall vara den 14 januari 2022, dels hur många röster som krävs för beslut avseende punkt 14 på dagordningen Styrelsens förslag till ändring av Bolagsordning.

Igrenes aktieägare inbjudes till årsstämma den 24 januari 2022 kl 18.00 i Mora Parken Konferens, Mora.

Utöver traditionsenliga frågor föreslås stämman ändra bolagsordningen avseende antalet aktier i bolaget.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på Årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 januari 2022, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 21 januari 2022, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, alternativt per e-mail till [email protected] eller per telefon 070-650 62 26.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (fullständiga kallelsen), Dagens Industri samt på Spotlight Stock Markets och Igrenes webbplats www.igrene.se. Den fullständiga kallelsen skickas till aktieägare som så begär och anger sin postadress eller e-mailadress.

Se vidare bifogade kallelse i dess helhet.

Mats Budh, vd

[email protected]

+4670 650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas inom Morafältet.

Se www.igrene.se

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 januari 2022 kl. 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora.

Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 januari 2022, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 21 januari 2022, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 12, 792 35 Mora, eller per e-mail till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18 januari 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 3 januari 2022 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

B. Ärenden på stämman

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VD:s anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-09-01—2021-08-31.
 9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

     balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 2. Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning.
 3. Val av styrelseledamöter och revisor.
 4. Val av valberedning.
 5. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
 6. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
 7. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut m.m.

Punkt 9 b; Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas.

Punkt 10; Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 11; Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 12; Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 13; Val av valberedning

Valberedningens förslag kommer att redovisas i pressmeddelande i god tid före Årsstämman

Punkt 14; Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att § 4 och 5 i Bolagsordningen skall få följande lydelse:

§ 4                                 

Aktiekapital         Aktiekapitalet skall vara lägst 2 252 422 kronor och högst

                             9 009 688 kronor.

§ 5                       

Antal aktier          Antalet aktier skall vara lägst 22 524 220 stycken och högst 90 096 880.

Punkt 15; Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 5 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling.

Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Upplysningar, handlingar och antalet aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 14 och 15 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två̊ tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos Bolaget.

Styrelsen och verkställande direktören ska enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 22 524 220  represente-rande lika många röster. Den nyligen genomförda riktade kvittningsemissionen ökar antalet aktier med 1 000 000 stycken och den publika företrädesemissionen med sista teckningsdag den 10 december 2022 medför att om den fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 11 262 110 stycken och vid tidpunkten för Årsstämman uppgår då antalet aktier till 34 786 330.

Bolaget innehar inga egna aktier.

________________________
Mora i december 2021

AB Igrene (publ)

Styrelsen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.