RÄTTELSE: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2022 I NORDIC FLANGES GROUP AB (PUBL)

| 4 maj, 2022 | 0 kommentarer

NORDIC FLANGES GROUP (publ.)

Org.nr 556674-1749

Pressmeddelande

Stockholm den 4 maj 2022 klockan 17:20

RÄTTELSE: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2022 I NORDIC FLANGES GROUP AB (PUBL)

Tidigare pressmeddelande med kommuniké från årsstämman 2022 som offentliggjordes idag kl. 12.00 publicerades av misstag med MAR-etikett. Ingen information i kommunikén är av sådant slag att den måste offentliggöras enligt Marknadsmissbruksförordningen (MAR).

Årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) hölls den 4 maj 2022.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 151 869 000 kronor skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman omvalde Bengt Engström och Jonas Hellström samt nyvalde Caroline Talsma och Ola Carlsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Tomas Näsfeldt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman valde Carina Heilborn, Christian Pérez och bolagets styrelseordförande som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Pérez valdes till valberedningens ordförande. Vidare beslutade årsstämman om riktlinjer för valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Vid riktade kontantemissioner ska emissionskursen fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nordicflanges.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck

([email protected] / tfn. 08-587 979 00)

Nordic Flanges Group AB (publ.)

Herkulesgatan 14, SE-111 52 Stockholm

556674-1749

nordicflanges.com

Om bolaget:

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar och smidesprodukter i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.

http://nordicflanges.com/nordic-flanges-group/pressmeddelanden/

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2022, klockan 17:20

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North, Stockholm och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-503 015 50 eller [email protected].

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.