Connect with us

Marknadsnyheter

Rättelse Medimi AB Delårsrapport kvartal 2, 1 januari – 30 juni 2022

Published

on

Delårsrapporten är korrigerad på följande punkter:

 • Förtydligat att kassaflödet i inledande summering avser den löpande verksamheten
 • Kassaflödet för perioden januari – juni 2021 uppdaterat
 • Kassaflödesanalysen uppdaterad med emissionsnetto för 2022

April – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,57 MSEK (0,27 MSEK), en ökning med 110%
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,25 MSEK (-4,56 MSEK)
 • Resultat per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet: -4,17 MSEK (-4,55 MSEK)
 • Soliditeten per sista juni uppgick till 85% (92%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,86 MSEK (20,62 MSEK)

Januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,98 MSEK (0,5 MSEK), en ökning med 97%
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,1 MSEK (-8,3 MSEK)
 • Resultat per aktie* efter utspädning uppgick till -0,03 SEK (-0,03 SEK)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet: -7,78 MSEK (-8,67 MSEK)

*Beräknat utifrån antal aktier: 317 384 229

Vd har ordet

Fördubblad försäljning och ökat antal aktiva Medimi®Smart under andra kvartalet

Efter en stark inledning på året fortsätter den positiva försäljningsutvecklingen under det andra kvartalet med fler installerade enheter än någonsin tidigare. Danmark förstärker sin position som vår nyckelmarknad och vi har under det gångna kvartalet träffat fler och fler danska kommuner, vilka samtliga vittnar om vikten av välfärdsteknologi och ett ökat tryck på vård- och omsorgspersonal. Mot den bakgrunden är vi väl positionerade för att expandera vår lösning i Danmark, göra de anpassningar som krävs för att vinna mark i övriga nordiska länder och därmed bidra till en mer hållbar och trygg läkemedelsdispensering.

Medimi har fortsatt stort fokus på kostnader och kassaflödet för perioden uppgick till -4,17 miljoner kronor vilket var i linje med förväntan. Aktiv kostnadskontroll är fortsatt i fokus för oss. Tillväxten säkerställer att våra marginaler förbättras successivt.

Utvecklingen i Danmark
Som nämnt är det i Danmark merparten av vår tillväxt har skett under andra kvartalet. I Danmark är det primärt tre saker jag vill lyfta fram:
 

 • Slutförandet av testperioden i Midtjylland för medicinprojektet ”Medicin til tiden” ger oss möjlighet att vidga våra kontaktytor till samtliga 19 kommuner och vi är därmed inte begränsade till dialog med de fyra pilotkommunerna
 • En ökning av antalet installerade enheter i Danmark med 47% jämfört med första kvartalet i år
 • Uppstart av ny säljplattform i form av SKI (Statligt Kommun och Inköp) i samarbete med vår partner ATEA

Vi ser ett fortsatt mycket starkt intresse för vår lösning i Danmark, och vi arbetar med vår partner ATEA för att få det första SKI-avtalet på plats. Den höga aktivitetsgraden har även bidragit till att kommunen Ringsted har valt att avsluta sin Proof of Concept (PoC) tidigare än planerat, för att kunna implementera sitt nya elektroniska journalsystem (så kallat EOJ system). Ett fungerande EOJ system är en förutsättning för att kunna växla upp antalet enheter och koppla på fler användare. Ringsteds kommun är oerhört nöjda med Medimis helhetslösning och accelererar därmed implementationen av journalsystemet, för att i nästa skede kunna starta upp ett SKI-avtal med vår partner ATEA.

Aalborg kommun fortsätter att vara den klarast lysande stjärnan bland TIM kommunerna och de två resurserna som kommunen använder som säljstöd har deltagit i flertalet tv-inslag på nationell tv, som del av den miljardsatsning danska staten gör på välfärdstekniska lösningar. Noterbart och glädjande är att även övriga TIM-kommuner ökar antalet installerade enheter, med i snitt 50% i förhållande till kvartal ett.

I Midtjylland har Medimi®Smart, tillsammans med tre andra lösningar, testats som del av medicinprojektet Medicin til tiden och koordinerande enhet Faelles Service Center (FSC) har nu valt att avsluta testperioden. Det ger oss möjlighet att på djupet bearbeta alla nitton kommuner, medan FSC utvärderar lösningarna. De patienter som i dag använder vår lösning kommer även fortsättningsvis erbjudas möjlighet till att göra det och fler tillkommer kontinuerligt i regionen.

Trycket på vård- och omsorgspersonal har ökat avsevärt i Danmark de senaste åren och fler och fler lämnar branschen. Flykten från sjukvården har satt en signifikant press på kommunerna att köpa in välfärdstekniska lösningar som ska avlasta verksamheten och danska staten har ökat subventionerna på området avsevärt.

Sammantaget ser det lovande ut i Danmark och min förväntan är att den höga aktivitetsgraden fortsätter så att vi kontinuerligt kan öka antalet installerade enheter och knyta nya samarbetsavtal.

Utvecklingen i Norge
Tillsammans med vår norska partner Hepro har vi valt att temporärt pausa utrullningen av såväl den fjärde pilotkommunen som de tre befintliga testkommunerna. En av anledningarna är att implementering av ny teknik kräver att ordinarie personal kommit på plats igen efter sommarsemestrarna.

Vidare har det blivit tydligt för oss att i takt med att vi växer i fler kommuner och länder, ökar mängden önskemål på vad vår lösning ska klara av och vi utvecklar nu produkten för att möta de behoven. Det handlar även om att underlätta skalbarheten av vår produkt och förbereda systemet för större mängder installerade enheter. Här vill jag bland annat lyfta fram möjligheten till att kunna fjärrstyra vissa funktioner, som vi arbetar intensivt på att implementera.

Min bedömning och målsättning är att de uppgraderingar vi nu genomför av vår produkt starkt kommer att bidra till att vi så snart som möjligt återupptar den norska verksamheten. Det finns ett konkret intresse från flera norska kommuner för vår lösning och genom en adekvat genomförd pilot är vi väl rustade för att tillsammans med Hepro A/S koppla på fler kommuner.

Utvecklingen i Sverige
Under andra kvartalet kom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rapport gällande råd kring läkemedelsautomater, där lösdispensering omnämns. Det är att beteckna som en milstolpe då det är första gången SKR omnämner lösdispensering, som är den teknologi Medimi är baserad på.

Den svenska medicinhanteringsmarknaden är tämligen svårföränderlig och dospåsar har ett starkt fäste. Tack vare SKR:s skrivelse lyfts frågan om den individuella patientens behov och betydelsen av ökad följsamhet understryks. Det ger oss på Medimi väsentligt bättre möjligheter till konstruktiva diskussioner med kommuner och nyckelpersoner inom välfärdsteknologi.

Det är bland annat mot den bakgrunden vi gavs möjlighet att lämna anbud på upphandlingen till Umeå kommun beträffande Medicingivare. Den uppskattade årsvolymen är 4,5 MSEK icke jämnt fördelad på tre delområden, av vilka Medimis anbud är inriktat på delområdet Färdigförpackade behållare. Med den information vi har i dag förväntar vi oss ett svar på vårt anbud under hösten.

Det är vidare mycket glädjande att vårt initiala samarbete med Tunstall fortskrider enligt plan och att båda parter är fullt dedikerade att starta upp pilotprojekt med en eller flera svenska kommuner så att avsiktsförklaringen kan övergå i ett kommersiellt avtal. Vi noterar ett växande intresse från flera svenska kommuner, och med en stark etablerad partner som Tunstall kan vi på ett strukturerat sätt driva försäljning av vår lösning.

Närmsta framtiden
Under den senaste tiden har vi sett nya pandemirestriktioner, vilket har fått effekter i form av komponentbrist för Medimi®Smart. Under kvartalet har påverkan lett till ökade kostnader och förlängda ledtider. Tack vare god planering och hårt jobb har vi lyckats parera detta och inte drabbats av leveransproblem för vår läkemedelsrobot. För att säkra leveranser och minimera risken för leveransstopp kommer vi att reducera komponenter från Asien och styra inköpen till nordiska leverantörer i stället. Ett projekt som redan har initierats och leds av vår COO.

Kriget i Ukraina är en verklig tragedi och mycket oroande, men har inte haft någon betydande påverkan på bolaget då våra inköp och vår försäljning inte är relaterade till Ukraina eller Ryssland.

Vi försöker ständigt förbättra och förfina vårt erbjudande till kunder och har i kvartalet beslutat att paketera vår lösning på ett sätt som minimerar tröskeln för vårdpersonalen att gå över till en automatiserad läkemedelshantering. Här har vi redan vidtagit en rad åtgärder som kommer att göra skillnad, bland annat ett förenklat användargränssnitt på Medimi®Smart, samt möjligheten att fjärrstyra mjukvaruuppdateringar. Det arbetet kommer vi att accelerera under hösten då vi bygger in en rad funktioner som efterfrågas lokalt.

Mitt fulla fokus nu är att träffa kunder, befintliga liksom potentiella, för att bättre förstå hur vi kan möta deras behov och bidra till en avsevärt effektiviserad medicinhantering och att göra det på ett värdeskapande, hållbart och säkert sätt.

Alexander Johansson

Vd

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Den 2 maj inleder Medimi beräkningsperioden för utnyttjandekurs i Teckningsoption av serie TO5
 • Den 5 maj informerar bolaget att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har publicerat råd samt information om läkemedelsautomater där Medimis doseringsteknologi omnämns
 • Den 24 maj meddelar bolaget att anbud har lämnats på upphandling i Umeå kommun
 • Den 3 juni meddelar bolaget att styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag och att Anders Haskel tillträder som ny styrelseordförande i Medimi AB
 • Den 7 juni meddelar bolaget att Teckningsoptioner av serie TO5 tecknades till cirka 79% och att Medimi tillförs cirka 4,9 MSEK
 • Den 17 juni meddelar bolaget att Alexander Johansson tillträder som vd i Medimi

Tidpunkter för ekonomisk information

 • Delårsrapport tredje kvartalet: 22 november 2022

Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Inbjudan till Ferronordics investerarpresentation 17 februari 2023

Published

on

By

Ferronordics bokslutskommuniké 2022 kommer att publiceras den 17 februari 2023 kl. 07:30 CET. En presentation av rapporten hålls samma dag kl. 10:00 CET.

Ferronordics bokslutskommuniké 2022 kommer att publiceras den 17 februari 2023 kl. 07:30 CET och finnas tillgänglig på www.ferronordic.com. Ferronordic bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation där Lars Corneliusson, VD, och Erik Danemar, Finanschef, kommenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas den 17 februari 2023 kl. 10:00 CET och kan följas via telefonkonferens eller audiocast.

 

Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Frågor kan ställas via telefonkonferensen eller i skriftlig form genom audiocasten. Ingen förregistrering krävs.

 

För att delta på telefon, vänligen ring in senast fem minuter före utsatt tid.

 

Telefonnummer:    

 

          Sverige:  +46 8 505 163 86 PIN: 9590032#

          Storbritannien:  +44 20 319 84884  PIN: 9590032# 

          USA:  +1 412 317 6300  PIN: 9590032#

 

 

Presentationen kan även följas direkt på: https://ir.financialhearings.com/ferronordic-q4-2022

 

Efteråt kommer en inspelning av presentationen vara tillgänglig på samma sida.

 

 

 

——————————————————-

 

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Trucks, Renault Trucks och Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland, samt återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Sandviks mobila kross- och sorteringsverk samt Mecalac i Kazakstan. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har för närvarande 28 anläggningar och ca 450 anställda. Ferronordics vision är att vara det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com

Kontakt

För investerare, analytiker och media:

Erik Danemar, Finanschef och Chef för investerarrelationer

+46 73 660 72 31

[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Inbjudan till presentation av Fractal Gaming Groups rapport för fjärde kvartalet 2022

Published

on

By

Fractal Gaming Group AB offentliggör sin rapport for fjärde kvartalet och helåret 2022, torsdagen den 9 februari 2023 klockan 08.00 (CET).

Med anledning av rapporten anordnas en telefon och web-konferens för investerare, analytiker och media samma dag klockan 10.00 (CET). CEO, Hannes Wallin samt CFO, Karin Ingemarson kommer att presentera och kommentera rapporten och konferensen avslutas med en frågestund.

Länk till webbkonferensen:
https://ir.financialhearings.com/fractal-gaming-group-q4-2022

Anmälan till telefonkonferensen
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009079

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alexander Ernryd, CMO, Fractal Gaming Group
E-post: [email protected]

Om Fractal
Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget grundades år 2010 och dess produkter säljs idag på fler än 50 marknader världen över. Fractal är marknadsledande inom datorchassin i flera geografiska marknader, till exempel i Japan och i Norden, och innehar en topp tre-position globalt.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Inbjudan till presentation av G5 Entertainments bokslutskommuniké 2022

Published

on

By

G5 Entertainment, en av Europas ledande utvecklare och utgivare av mobilspel, publicerar sin finansiella rapport för fjärde kvartalet och helåret 2022 torsdagen den 9 februari 2023 klockan 07.00 (CET).

Klockan 08.00 (CET) samma dag håller bolagets vd Vlad Suglobov, tillsammans med CFO Stefan Wikstrand, en presentation för investerare, analytiker och media. Efter presentationen följer en frågesession.

För att delta i den direktsända webbcasten, använd: https://g5e.zoom.us/j/87851163773

För att delta i telefonkonferensen, använd följande telefonnummer:
Sverige: +46 (0) 8 5016 3827
Storbritannien: +44 (0) 208 080 6592
USA: +1 301 715 8592
Webinar ID: 867 0258 1152

Internationella telefonnummer för Zoom, se: https://g5e.zoom.us/u/kd60BmfQpy

Efter sändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig på bolagets hemsida: https://corporate.g5e.com

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, VD, 
[email protected]
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore och Microsoft Store. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Sherlock: Hidden Match-3 Cases, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Search Word Puzzle™.

G5 Entertainment är, genom moderbolaget G5 Entertainment AB, noterat på Nasdaq Stockholms mid-cap segment med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment rankats av Deloitte som ett av de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://corporate.g5e.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.