Rättelse: XMReality tillförs cirka 56,3 MSEK genom kraftigt övertecknad riktad nyemission

| 16 februari, 2021 | 0 kommentarer

Det pressmeddelande som skickades ut 16 februari kl 22:04 CET innehöll felaktigt referenser till bolagen Lipidor samt Irisity. Hänvisningarna är borttagen i pressmeddelandet nedan, som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.

Rättelsen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 23:58 CET.

Styrelsen i XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt cirka 6,8 miljoner aktier till Investment Aktiebolaget Spiltan, Adrigo Small & Midcap samt ett trettiotal kvalificerade privata investerare och family offices (den ”Riktade emissionen”). Teckningskursen i den Riktade emissionen uppgår till 8,25 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank. XMReality tillförs därmed cirka 56,3 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering för fortsatt verksamhetsutveckling och marknadsetablering.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I XMREALITY.

Styrelsen för XMReality har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 april 2020, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om totalt cirka 6,8 miljoner aktier till Investment Aktiebolaget Spiltan, Adrigo Small & Midcap samt ett trettiotal kvalificerade privata investerare och family offices. För att tillgodose det stora intresset har Bolaget valt att ta hela emissionsbemyndigandet i anspråk och utöka emissionen jämfört med den tidigare kommunicerade avsikten om 50 MSEK. Teckningskursen uppgår till 8,25 SEK per aktie och Bolaget tillförs därigenom cirka 56,3 MSEK före transaktionskostnader. Priset i den Riktade emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Erik Penser Bank och motsvarar en rabatt om cirka 7,1 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 16 februari 2021.

XMReality befinner sig i en kraftig tillväxtfas och styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget erforderligt kapital för fortsatt marknadsetablering samt för att stärka ägarbasen. Bolaget avser använda emissionslikviden från den Riktade emissionen till försäljnings- och marknadsaktiviteter i Bolagets huvudmarknader för att stödja Bolagets fortsatta verksamhetsutveckling och expansionsplaner.

Kapitaltillskottet från den riktade emissionenär ett viktigt steg i XMRealitys ambition att nå kommersiell framgång. Stärkta av nyemissionen tar vi nu sikte på att accelerera tillväxtsatsningarna och positionera XMReality som ett ledande företag inom vägledning på distans”, säger VD Jörgen Remmelg.

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 6 820 000 aktier, från 34 100 000 aktier till 40 920 000 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 341 000,00 SEK från 1 705 000,00 SEK till 2 046 000,00 SEK.

Rådgivare
XMReality har anlitat Erik Penser Bank och Ramberg Advokater som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: [email protected]

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Hexagon, Bühler och Minibea Intec är några av de mer än 90 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
[email protected] 
www.redeye.se 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i XMReality i någon jurisdiktion, varken från XMReality eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det föreligger ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte heller godkänts av någon behörig myndighet i någon jurisdiktion. XMReality har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något EES-land och något prospekt varken har varit eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende de värdepapper som nämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) sådana personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) sådana personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *