Connect with us

Marknadsnyheter

Rebellion Operations AB (publ) publicerar Delårsrapport för Q3 2022

Published

on

Delårs­rapport januari-september 2022

For English version please see below

” Vi håller hög aktivitetsgrad på många fronter och utvecklar både organisationen och verksamheten i gruppbolagen såväl som i centrala funktioner. Jag kan kort sammanfatta det tredje kvartalet med fortsatt god efterfrågan för gruppbolagens tjänster och att vi som grupp kan välkomna två nya verksamheter till Rebellion.”, säger Amin Omrani, VD och grundare.

HIGHLIGHTS TREDJE KVARTALET

 • Rebellion har en underliggande organisk tillväxt om 27% (R12 Proforma).
 • Rebellion förvärvade två bolag under Q3 och i oktober gjordes första förvärvet utomlands.

TREDJE KVARTALET (1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Rebellion förvärvade 2 bolag under kvartalet.
 • Nettoomsättningen för kvartalet var TSEK 201 840 (12 621).
 • EBITA för kvartalet uppgick till TSEK 40 964 (1 008) vilket motsvarar en marginal på 20,3% (8,0).
 • Periodens resultat var TSEK 13 243 (-531).
 • Koncernens kassaflöde ifrån rörelsen uppgick till 14 280 TSEK (16 858).

NIO MÅNADER (1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Under de första nio månaderna tillkom 11 (4) bolag till gruppen.
 • Nettoomsättningen för perioden var TSEK 448 101 (26 538).
 • EBITA var TSEK 85 873 (3 979) vilket motsvarar en marginal på 19,2% (15,0).
 • Periodens resultat under januari till september var TSEK 30 683 (1 233).
 • Koncernens kassaflöde ifrån rörelsen uppgick till TSEK 41 405 (30 067).
 • Nettoskuld för gruppen uppgick till TSEK 528 739 (28 905) per sista september 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 31 oktober 2022 förvärvades Karlvognen A/S vilket är den första investeringen utanför Sverige.
 • Rebellion planerar att införa ett årligt återkommande lojalitetsprogram som kommer att inkludera samtliga anställda i gruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Amin Omrani, VD och grundare                                        Tobias Lindquist, CFO
+46 70-300 42 53                                                             +46 70-840 14 56

[email protected]                                                       [email protected]

En digital investerarpresentation kommer att hållas den 29/11 kl 14.00. För anmälan vänligen kontakta [email protected]  0721–511 433.
 

Vision – Rebellion ska vara ett hem för lysande företag och passionerade människor

Rebellion Operations AB (publ) publish Interim report for Q3 2022

“We maintain a high degree of activity on many fronts, and we keep developing both the organization and operations in the group companies as well as in central functions. I can summarize the third quarter with continued good demand for the group companies’ services and Rebellion welcomed two new businesses to the group.”, says Amin Omrani, CEO and Founder.

HIGHLIGHTS THIRD QUARTER

 • Rebellion has an underlying annal organic growth of 27% (R12 Proforma).
 • Rebellion acquired two companies during Q3 and the first acquisition outside Sweden was done in October.
   

THIRD QUARTER (1 JULY – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Rebellion acquired 2 companies during the quarter.
 • Net sales for the quarter were TSEK 201 840 (12 621).
 • EBITA was TSEK 40 964 (1 008) which corresponds to a margin of 20,3% (8,0).
 • Net income for the period was TSEK 13 243 (-531).
 • The groups cash flow from operations amounted to TSEK 14 280 (16 858).

NINE MONTHS (1 JANUARY – 30 SEPTEMBER 2022)

 • During the nine months, 11 (4) companies were added to the group.
 • Net sales for the period were TSEK 448 101 (26 538).
 • EBITA was TSEK 85 873 (3 979), which corresponds to a margin of 19,2% (15,0).
 • Net income for the period from January to September was TSEK 30 683 (1 233).
 • The group´s cash flow from operations amounted to TSEK 41 405 (30 067).
 • Net debt for the group amounted to TSEK 528 739 (28 905) as of the end of September 2022.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE END OF THE PERIOD

 • On October 31, 2022, Karlvognen A/S was acquired, which is Rebellions first investment outside Sweden.
 • Rebellion plans to introduce an annual loyalty program that will include all employees in the group.

For more information, please contact:

Amin Omrani, CEO and founder                                        Tobias Lindquist, CFO
+46 70-300 42 53                                                             +46 70-840 14 56

[email protected]                                                             [email protected]

An investor presentation will take place on the 29th of November at 14.00. To register for the call, please contact  [email protected]  0721–511 433.

Vision – Rebellion is a home for brilliant companies and passionate people

Denna information är sådan som Rebellion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-24 08:00 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.