Connect with us

Marknadsnyheter

Regeringens budgetsatsningar inom transportområdet

Published

on

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen flera satsningar som rör transportområdet, bland annat pengar till vägunderhåll, beredskapsflygplatser och civilt försvar.

Vägunderhåll

Regeringen satsar 1 miljard kronor på vägunderhåll så att Trafikverket kan genomföra viktiga underhållsåtgärder som till exempel beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten. Det bidrar till att säkerställa framkomligheten i hela landet och tryggar en konkurrenskraftig infrastruktur.

Pressmeddelande: Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

Beredskapsflygplatser

Regeringen föreslår en varaktig satsning på 60,5 miljoner kronor per år för att bibehålla den nuvarande nivån av systemet med beredskapsflygplatser. Tillsammans med redan befintliga medel innebär det att totalt 70 miljoner kronor per år kan fördelas till berörda beredskapsflygplatser.

Genom förslaget tillgodoses behov av samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, ambulansflyg, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvar. Beredskapsflygplatserna ska dygnet runt kunna ta emot samhällsviktiga luftfartstransporter.

Isbrytare

I den gällande nationella planen för transportinfrastruktur anslås 3,4 miljarder kronor för två nya isbrytare för att förnya delar av flottan som är ålderstigen. I budgetpropositionen för 2023 får Sjöfartsverket ett så kallat beställningsbemyndigande vilket innebär att de kan påbörja upphandlingsprocessen nästa år. Sjöfartsverket planerar att den första isbrytaren kommer att sjösättas och testas vintern 2026/27.

Obemannad luftfart

Regeringen föreslår att Luftfartsverket får medel för att tillhandahålla system och tjänster för hantering av obemannad luftfart. Ett nytt anslag förs upp på statens budget och tilldelas 8 miljoner kronor för 2022 och 30 miljoner kronor per år 2023–2027.

Förslaget innebär att förmågan att hantera obemannad luftfart, till exempel drönare, i det svenska luftrummet stärks, bland annat för att bidra till ökad flygsäkerhet och öka luftrummets tillgänglighet.

Civilt försvar och krisberedskap

Förslaget innebär att transportområdet tilldelas ytterligare totalt 700 miljoner kronor under perioden 2023–2025 för att stärka det civila försvaret och krisberedskapen. Trafikverket får 7,5 miljoner kronor per år för ansvaret som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Transporter. Syftet är att stärka det civila försvaret och krisberedskapen när det gäller transportområdet.

Gotlandstrafiken

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor tillförs Gotlandstrafiken för ökade bränslekostnader under innevarande år. I budgetpropositionen för 2023 tillförs 50 miljoner kronor.

Upphandling av flyg

Om inget lufttrafikföretag avser att bedriva kommersiell flygtrafik på en flygsträcka kan Trafikverket under vissa förutsättningar upphandla och avtala om flygtrafik på sträckan. Nuvarande avtal löper ut i oktober 2023 och Trafikverket kommer inom kort att inleda upphandling av flyglinjer till 11 regionala flygplatser där det inte finns förutsättningar för en kommersiell lösning. Under 2023 tillförs 10 miljoner kronor och 2024-2025 60 miljoner kronor per år med anledning av detta.

Regelgivning och tillsyn på transportområdet

Samhället är beroende av ett fungerande transportsystem. Det kräver i sin tur både ett uppdaterat regelverk och tillsyn över att gällande regler följs. Transportstyrelsens anslag utökas med 9,5 miljoner kronor årligen från 2023. Detta möjliggör för myndigheten att rekrytera ny personal för att stärka regelgivning och tillsyn på transportområdet.

Presskontakt
Ebba Gustavsson, pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

[email protected]
Mobil 076-12 70 488

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Finansinspektionen godkänner ny ägare av Gainbridge Capital AB

Published

on

By

Som tidigare kommunicerats har Spotlight Group AB tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB till bolagets VD Sebastian Hodel. Avyttringen var villkorad av Finansinspektionens godkännande. Finansinspektionen har nu givit tillstånd till Sebastian Hodel att förvärva aktierna.

I och med Finansinspektionens godkännande kan affären nu slutföras. Försäljningen kommer som aviserats att ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning, men snabbt bidra till besparingar.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hemnet under den 28 november – 2 december, 2022 (v.48)

Published

on

By

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) (”Hemnet”) har under den 28 november till den 2 december 2022 återköpt sammanlagt 63 000 egna stamaktier (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 13 maj 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. 

 

Stamaktier i Hemnet har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

28-november-2022

10 000

135,5250

1 355 250

29-november-2022

20 000

133,0704

2 661 407

30-november-2022

10 000

133,1500

1 331 500

1-december-2022

15 000

133,9591

2 009 387

2-december-2022

8 000

137,1183

1 096 947

 

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 2 095 083 stamaktier. Det totala antalet aktier i Hemnet är 101 131 478.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.