Regionfullmäktige 3 december 2019

| 3 december, 2019 | 0 kommentarer

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde idag att införa avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper från nästa influensasäsong och att godkänna en revidering av klimatväxlingsprogrammet.

Avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper införs nästa influensasäsong

Eva Olofsson (V) med flera föreslog i en motion att införa avgiftsfritt influensavaccin till riskgrupper och för de som är 65 år eller äldre. Tanken är att fler ska vaccinera sig, färre kommer att insjukna i influensa och sjukhusen kommer att avlastas, menar motionären.

Närhälsan, Södra Älvsborgs sjukhus och hälso- och sjukvårdsstyrelsen har yttrat sig och samtliga remissinstanser biföll motionen.

Ett införande av avgiftsfritt säsongsinfluensavaccin innebär en kostnad för VGR, även om insatsen ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är en kostnadseffektiv åtgärd.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen. Ett tilläggsyrkande från Jonas Andersson (L) bifölls också och innebär att avgiftsfriheten startar med influensavaccinationssäsongen 2020/2021.

Revidering av klimatväxlingsprogram

Miljöplanen för 2017–2020 slår fast att Västra Götalandsregionen ska vara fossiloberoende 2020 genom att minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent jämfört med 2006. VGR:s program för klimatväxling infördes 2016 med syftet att växla upp den interna omställningen till fossiloberoende samt tydligare styra mot ett hållbart resande i tjänsten.

För att stärka den styrande effekten av klimatväxlingsprogrammet höjs avgiften på kortdistansflyg mellan Västra Götaland samt Stockholm, Köpenhamn och Oslo till 1000 kronor per enkelresa. I övrigt behålls de nuvarande klimatväxlingsavgifterna. Klimatväxlingsmedlen fokuseras fortsättningsvis till åtgärder för att ställa om organisationen till fossiloberoende, samt främja ett hållbart resande bland medarbetarna.

Regionfullmäktige godkänner det reviderade klimatväxlingsprogram med tillhörande klimatavgifter. Det reviderade klimatväxlingsprogrammet träder i kraft den 1 januari 2020. Klimatväxlingsavgifterna ska ses över vartannat år med bedömning om eventuell justering. Beslut om justeringar av klimatväxlingsprogrammet kommer i fortsättningen fastställas av regionstyrelsen.

Kontakt:

Ordförande RF: Annika Tännström, 0703-62 15 04, [email protected]
Vice ordförande RF: Per Tenggren, 0700-82 55 77, [email protected] 
2:e vice ordförande RF: Magnus Berntsson, 0707-14 47 39, [email protected]

Kommunikatörer: Västra Götalandsregionens presstjänst, Anna Liljenberg, 0761 – 42 63 72,  Thomas Schulz Rohm, 0700 – 20 79 72

Om regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2018. Grönblå samverkan, bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, styr i minoritet. Partierna har tillsammans 68 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *