Regionstyrelsen 21 januari 2020

| 21 januari, 2020 | 0 kommentarer

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att anta en reviderad extern påverkansagenda och anta åtgärder till en förstärkt styrning av investeringsprojekt.

Reviderad extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen 2020

I mars 2018 antog regionstyrelsen Extern påverkansagenda för Västra Götalandsregionen (VGR) 2018-2021.

Eftersom regionstyrelsen beslutat att VGR:s påverkansagenda ska revideras i syfte att hållas aktuell och därmed fortsatt fokusera på frågor som är prioriterade av regionstyrelsen har den nu reviderats.

De mest prioriterade områdena för externa påverkansagendan för 2020 föreslås bli:

 • Regional kompetensförsörjning
 • Infrastruktursatsningar i Västra Götaland
 • En översyn av Patientdatalagen
 • Elektrifiering av transportsektorn
 • EU-budget för Västra Götaland     
 • Harmonisering av statsstödsregler.

Den externa påverkansagendan för VGR är styrande för aktiviteter och dialoger med nationell och europeisk nivå. Det ger goda resultat att fokusera på ett antal frågor med tydligt formulerade budskap.

Den nya agendan ersätter den tidigare påverkansagendan för åren 2018-2021.

Regionstyrelsen antar den externa påverkansagendan för Västra Götalandsregionen 2020.

Åtgärder till följd av granskning av intern styrning och kontroll av investeringsprojekt

Ägarutskottet beslutade i november 2019 att uppdra till regiondirektören att till ägarutskottets återkomma med förslag till förstärkt styrning av investeringsprojekt utifrån de slutsatser och rekommendationer som redovisades i en oberoende granskning av Västra Götalandsregionens interna styrning och kontroll av investeringsprojekt. Granskningen har genomförts på uppdrag av regiondirektören och har särskilt fokuserat på Västfastigheters rutiner, styrning och kontroll vid byggnationen av Drottning Silvias barnsjukhus.

På sammanträdet antog en enig regionstyrelse skrivningarna i ett yrkande från S och V istället för tidigare formulerat förslag.

Regionstyrelsen beslutade att:

 1. Kompletteringar ska göras av riktlinjer för hantering av VGR:s investeringar:
  • med en starkare bestämmelse om att avvikelser från regionstyrelsens beslut avseende verksamhetsinnehåll, ekonomi och tidsplan eller andra förändrade förutsättningar för projekten, skyndsamt ska anmälas till ägarutskottet och därefter godkännas av regionstyrelsen
  • med ett klarläggande om ansvarsförhållanden och om vilka milstolpar som finnas i investeringsprojekt, beslutsunderlagets innehåll, när milstolpen ska passeras, vem som beslutar om varje milstolpe och hur uppföljningsrapporter och prognoser ska utformas. Detta gäller för den regiongemensamma investeringsprocessen, såväl som vid genomförande av enskilda projekt.
 2. Uppföljning av större ägarstyrda investeringar ska ske i delårsrapporter inom ramen för ordinarie uppföljning och innehålla en prognos för hela projektet, inte bara för innevarande år.
 3. En politisk dialog inleds med fastighetsnämnden om hur den politiska beredningen för att fördjupa kunskapen om enskilda projekt, följa investeringsprocesserna, samråda med berörda politiska organ och föreslå prioriteringar av investeringsobjekt inför beslut i ägarutskottet/regionstyrelsen kan förbättras.
 4. Regiondirektören ges uppdraget att precisera uppdraget till de styrgrupper som utses för större ägarstyrda investeringar och fastställa styrgruppernas sammansättning och ägarens representation.
 5. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag:
  • som ger förutsättningar för nödvändiga prioriteringar mellan nominerade investeringsprojekt
  • som innebär starkare incitament till kostnadseffektiva lokallösningar
  • till hur evakueringskostnader ska bäras
  • till reglemente för fastighetsnämnden
  • till revidering av riktlinjer för hantering av VGR:s investeringar i enlighet med föreslagna åtgärder
  • till hur en stärkt styrning och uppsikt över lokalförsörjningsprocessen bör organiseras

Kontaktpersoner:
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helen Eliasson (S), 0761-41 02 69

Kommunikatörer: Anna Liljenberg 0761-42 63 72, Thomas Schulz Rohm 0700-20 79 72

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *