Resultat andra kvartalet 2022

| 21 juli, 2022 | 0 kommentarer

Stark efterfrågan och bra verksamhetsresultat

 • Order 8,8 miljarder dollar, +10%; på jämförbar basis1 +20%
 • Intäkter 7,3 miljarder dollar, -3%; på jämförbar basis +6%
 • Rörelseresultat 587 miljoner dollar; marginal 8,1%
 • Operativt EBITA1 1 136 miljoner dollar; marginal1 15,5%
 • Resultat per aktie 0,20 dollar; -47%%2
 • Kassaflöde från rörelsen 382 miljoner dollar

”Jag är nöjd med vårt resultat och att vi har tagit ytterligare ett steg mot vårt långsiktiga marginalmål. Jag är också glad över att vi går vidare med en utdelning av Accelleron och den planerade börsnoteringen i Schweiz.” Björn Rosengren, VD

VD:s sammanfattning

Sammantaget är jag nöjd med hur teamen har levererat såväl en stark ordertillväxt som en marginal i linje med vårt långsiktiga mål. Detta uppnåddes trots trycket från en ansträngd försörjningskedja, covid-19-relaterade nedstängningar i Kina och rådande hög inflation. Kassaflödet var högre än under första kvartalet och jag förväntar mig en ett gott utfall under andra halvåret.

Vi uppnådde en stark ordertillväxt på 10 procent (20 procent på jämförbar basis) och såg en positiv utveckling inom alla större kundsegment. Medan förändringar i valutakurser tyngde ned totalsiffrorna ökade order på jämför basis med en tvåsiffrig tillväxttakt inom alla regioner. Med en tvåsiffrig ordertillväxt i alla affärsområden uppgick orderingången till 8 807 miljoner dollar och orderstocken till rekordhöga 19,5 miljarder dollar.

Totalt sett minskade intäkterna med 3 procent (upp 6 procent på jämförbar basis) jämfört med föregående år. En negativ påverkan från förändringar i valutakurser och portföljändringar motverkade de positiva bidragen från en stark prisutveckling och ökade volymer, där volymerna i viss mån hölls tillbaka av den ansträngda försörjningskedjan. På jämförbar basis ökade intäkterna inom alla affärsområden utom Robotics & Discrete Automation, som tillsammans med divisionen Distribution Solutions inom Electrification utgör de delar där takten på kundleveranser minskade avsevärt på grund av komponentbrist. Generellt lättade störningarna i försörjningskedjan något jämfört med föregående kvartal, dock hämmades kundleveranser i Kina temporärt då nedstängningarna störde den lokala logistiken något mer än förväntat. Vi förutser att komponentförsörjningen kommer att lätta ytterligare under kommande kvartal.

Jag är nöjd med att vi lyckades förbättra den operativa EBITA-marginalen till 15,5 procent. Det är värt att notera att våra team framgångsrikt lyckades kompensera för inflation i kostnader såsom insatsvaror och frakt tack vare en god prishantering och högre volymer. Process Automation noterade en kraftig förbättring av marginalen med 180 punkter jämfört med föregående år. Jag är också nöjd med resultatnivåerna för Electrification och Motion, även om marginalerna minskade från föregående års höga nivåer. Robotics & Discrete Automation är det område som har underpresterat, och det till följd av att kundleveranser hämmats avsevärt av nedstängningarna i Kina och halvledarbristen. I tillägg, så hjälptes resultatet av lägre kostnader än förväntat inom Koncerngemensamt och övrigt, inklusive en positiv marginalpåverkan på cirka 60 punkter hänförligt till avvecklingen av ett äldre projekt samt en fastighetsförsäljning som genomfördes tidigare än förväntat.

Rörelseresultatet innefattade jämförelsestörande poster på cirka 250 miljoner dollar.

De inkluderar den tidigare nämnda kostnaden på 195 miljoner dollar som föranleddes av att vi avvecklade den största exponeringen vi har hänförligt till gamla projekt inom icke-kärnverksamheter, nämligen verksamheten för efteranpassning av tåg. Det innefattar också den finansiella påverkan av vårt beslut att lämna den ryska marknaden, vilket föranleddes av det pågående kriget i Ukraina och påverkan från relaterade internationella sanktioner. Vi har inlett processen att avveckla kvarvarande verksamhet i Ryssland. Detta har lett till kostnader på 57 miljoner dollar, varav 23 miljoner dollar kommer att påverka kassaflödet under tredje kvartalet.

Balansräkningen är stabil även om kassaflödet från rörelsen i kvarvarande verksamhet minskade jämfört med föregående år till 385 miljoner dollar, vilket framför allt drevs av en högre uppbyggnad av nettorörelsekapital. Vi har dock fortsatt att genomföra vårt aktieåterköpsprogram och strax efter stängningen av andra kvartalet levererade vi framgångsrikt på löftet att ge aktieägarna den återstående likviden på 1,2 miljarder dollar – av totalt 7,8 miljarder dollar – från avyttringen av Power Grids. Vi fortsätter nu med genomförandet av vårt pågående aktieåterköpsprogram på upp till 3 miljarder dollar.

Mot bakgrund av den volatila finansiella marknaden beslutade vi att skjuta upp den planerade börsnoteringen av verksamheten E-mobility. Vi kommer att följa marknadsförhållandena och är fast beslutna att gå vidare med en notering på SIX Swiss Exchange så snart marknadsförhållandena är konstruktiva. Under tiden bygger teamet i E-mobility vidare på den tidigare såddinvesteringen för tre år sedan och har kommit överens om att förvärva en majoritetsandel i Numocity, en ledande digital plattform för elfordonsladdning i Indien. Detta avtal innebär att E-mobility kan dra nytta av den regionalt ökande efterfrågan på laddlösningar för två- och trehjulingar, bilar och lätta nyttofordon. Efter stängningen av andra kvartalet beslutade vi att dela ut Accelleron-verksamheten (Turbocharging) med en planerad notering på SIX Swiss Exchange den 3 oktober, förutsatt att detta godkänns av en extra bolagsstämma. Jag är nöjd med detta eftersom det innebär att aktieägarna kan realisera hela värdet av Accelleron samtidigt som ABB kan fokusera på sina kärnområden inom elektrifiering och automation. 

Utsikter

Under tredje kvartalet 2022 förutser vi en tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt samt att den operativa EBITA-marginalen sekventiellt ska förbättras, undantaget de 60 punkter i positiv påverkan från specialposter under andra kvartalet.    

För helåret 2022 förväntar vi oss en stabil marginalförbättringstakt mot 2023 års mål på minst 15 procent, stöttat av förbättrad effektivitet i och med att vi till fullo införlivar den decentraliserade verksamhetsmodellen och resultatkulturen inom alla divisioner. Dessutom förväntar vi oss stöd från en positiv tillväxttakt på marknaden och vår starka orderstock.

Order och intäkter

Efterfrågan var stark inom alla kundsegment och samtliga affärsområden redovisade en tvåsiffrig ordertillväxt under andra kvartalet, hjälpt av praktiskt taget alla divisioner. Efterfrågan förblev stark under hela kvartalet. Servicerelaterade order ökade med 4 procent (12 procent på jämförbar basis). Totalt sett kompenserade den höga efterfrågan mer än väl den negativa påverkan från förändringar i valutakurser och orderingången förbättrades med 10 procent (20 procent på jämförbar basis) till 8 807 miljoner dollar.

Den positiva utvecklingen var mycket stark i segmenten maskinkonstruktion, livsmedel och generell industri liksom inom fordonssegmentet tack vare ökande investeringar inom segmentet elfordon.

Inom transport och infrastruktur var orderutvecklingen stark i verksamheterna förnybara energikällor och e-mobilitet. I byggsektorn såg vi en positiv utveckling inom både bostäder och kommersiella fastigheter, även om det noterades en viss dämpning inom bostadssektorn i Kina. I det marina segmentet noterades en positiv utveckling för kryssningsfartyg liksom för generell efterfrågan inom marint och hamnar.

Den processrelaterade verksamheten förbättrades brett över alla kundsegmenten.

Kundaktiviteten var stark i alla regioner men förändringar i valutakurser hämmade den redovisade orderingången. Europa var stabilt på 0 procent (15 procent på jämförbar basis). Nord- och Sydamerika förbättrades med 23 procent (33 procent på jämförbar basis), hjälpt av en stark tillväxt på 21 procent (32 procent på jämförbar basis) i USA. I Asien, Mellanöstern och Afrika ökade orderingången med 9 procent (15 procent på jämförbar basis), inklusive en ökning i Kina på 7 procent (10 procent på jämförbar basis).

Intäkterna påverkades negativt av förändringar i valutakurser, vilket mer än motverkade fördelarna från en stark prisutveckling och något högre volymer. Även om komponentbristen lättade något, huvudsakligen halvledare, påverkade det ändå kundleveranserna, något som framför allt var märkbart inom Robotics & Discrete Automation samt i divisionen Distribution Solutions inom Electrification. En ytterligare utmaning för kundleveranserna kom som en följd av de covid-19-relaterade nedstängningarna i Kina. Förutom att Robotics tvingades stänga sin produktion i Shanghai under fem veckor följt av ett successivt återöppnande, noterades också en generell tröghet i den lokala logistiken under delar av kvartalet. Intäktsnedgången inom Robotics & Discrete Automation uppvägdes totalt sett dock mer än väl av starka jämförbara förbättringar inom övriga affärsområden. Totalt minskade ABB-koncernens intäkter med 3 procent (upp 6 procent på jämförbar basis) och uppgick till 7 251 miljoner dollar.

Vinst

Bruttovinst
Bruttovinsten minskade med 9 procent till 2 290 miljoner dollar, primärt på grund av förändringar i valutakurser. Bruttomarginalen var 31,6 procent, en minskning med 210 punkter från föregående års mycket höga nivå, primärt till följd av marknadsvärderings-förluster på råvaruderivat liksom underabsorption av fasta kostnader inom Robotics & Discrete Automation.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 587 miljoner dollar, en minskning med 507 miljoner dollar eller 46 procent. Minskningen kan främst härledas till kostnader om cirka 250 miljoner dollar som triggades av avvecklingen av ett gammalt projekt inom icke-kärnverksamheter samt beslutet att avveckla verksamheten i Ryssland. Ytterligare negativ påverkan kom från förändringar i valutakurser, timingförändringar av råvarupriser och avsevärt mindre stöd från justeringar av verkligt värde av aktieinvesteringar.

Operativt EBITA
Operativt EBITA på 1 136 miljoner dollar låg 2 procent högre (9 procent i fast valuta) jämfört med föregående år, då bidrag från de operationella resultaten kompenserade den negativa påverkan från främst förändringar i valutakurser och portföljändringar.

Den operativa EBITA-marginalen ökade med 50 punkter till 15,5 procent, trots motvinden jämfört med föregående år från ett minskat stöd från råvarusäkringar, främst inom Electrification. Ett positivt bidrag härrörde från att verksamheten framgångsrikt lyckades kompensera för kostnadsinflation för insatsvaror och frakt, genom en stark prisutveckling och något högre volymer. Ytterligare stöd kom från lägre kostnader än förväntat inom Koncerngemensamt och övrigt som ökade med 79 miljoner dollar till -13 miljoner dollar, inklusive en positiv marginalpåverkan på cirka 60 punkter relaterat till avvecklingen av ett gammalt projekt samt en fastighetsförsäljning. Den operativa EBITA-marginalen för andra kvartalet föregående år var 15,0 procent, inklusive 20 punkter från den nu avyttrade verksamheten Mechanical Power Transmission.

Finansnetto
Finansnettot förblev stabilt på 20 miljoner dollar jämfört med 21 miljoner dollar för ett år sedan, vilket primärt speglar lägre räntekostnader på lån samt lägre ränta på skatterelaterade risker vilket motverkades av vissa justeringar av investeringar till verkligt värde.

Inkomstskatt
Kostnader för inkomstskatt uppgick till 193 miljoner dollar med en effektiv skattesats på 32,2 procent, inklusive en negativ skattepåverkan på 7,2 procent från vissa icke-avdragsgilla icke-operativa kostnader.

Nettovinst och resultat per aktie
Nettovinsten hänförlig till ABB uppgick till 379 miljoner dollar och minskade med 50 procent från föregående år, där minskningen primärt relaterade till ett lägre rörelseresultat. Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,20 dollar, en minskning från förra årets 0,37 dollar, negativt påverkat av kostnader som huvudsakligen relaterade till avvecklingen av det gamla projektet för efteranpassning av tåg samt beslutet att lämna den ryska marknaden, men också av timingförändringar av råvarupriser.

Balansräkning och kassaflöde

Nettorörelsekapital
Nettorörelsekapitalet uppgick till 3 663 miljoner dollar och ökade både jämfört med föregående år från 3 251 miljoner dollar och sekventiellt från 3 461 miljoner dollar. Den sekventiella ökningen drevs primärt av lager för att stötta framtida leveranser som ska bidra till att tillgodose den starka efterfrågan på marknaden, liksom kundfordringar. Nettorörelsekapitalet i procent av intäkterna1 uppgick till 12,8 procent.

Förvärv av anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 151 miljoner dollar.

Nettoskuld
Nettoskulden[1] uppgick i slutet av kvartalet till 4 235 miljoner dollar, en ökning från 2 259 miljoner dollar jämfört med föregående år. Sekventiellt ökade nettoskulden från 2 772 miljoner dollar, huvudsakligen på grund av utbetalda utdelningar och aktieåterköp.

Kassaflöde
Kassaflöde från rörelsen i kvarvarande verksamhet uppgick till 385 miljoner dollar och minskade jämfört med föregående år från 663 miljoner dollar. Minskningen drevs av en högre uppbyggnad av nettorörelsekapital, huvudsakligen avseende lager för att stötta framtida leveranser samt av leverantörsskulder. ABB förväntar sig ett stabilt kassaflöde för 2022.

Aktieåterköpsprogram
ABB lanserade ett nytt aktieåterköpsprogram på upp till 3 miljarder dollar den 1 april. Som en del i programmet slutförde ABB strax efter stängningen av andra kvartalet återförandet till aktieägarna av de återstående 1,2 miljarder dollar från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar. Under andra kvartalet återköptes 33 852 000 aktier på en så kallad second trading line till ett belopp av cirka 1 016 miljoner dollar. Det totala antalet av ABB Ltd:s utfärdade aktier är 1 964 745 075, inklusive de 88 403 189 aktier som annullerades  i juni, så som godkänts vid ABB:s årsstämma 2022.

Electrification

Order och intäkter
Orderingången var stark med en stabil trend genom hela kvartalet, förutom en viss temporär svaghet i Kina som återhämtade sig mot slutet av andra kvartalet. Orderingången uppgick till 4 037 miljoner dollar, en förbättring med 9 procent (16 procent på jämförbar basis) jämfört med föregående år. Orderstocken utökades till rekordnivån 6,7 miljarder dollar.

 • Kundaktiviteten var stark i de flesta segment med en dämpning endast inom bostadssektorn i Kina.
 • Orderingången i Asien, Mellanöstern och Afrika förbättrades med 1 procent (7 procent på jämförbar basis), hämmat av Kina som minskade med 7 procent (5 procent på jämförbar basis). Kina backade från höga jämförbara siffror föregående år på grund av en lägre efterfrågan inom bostadssektorn, men även på grund av en allmän temporär dämpning av kundaktiviteten under de covid-19-relaterade nedstängningarna som inleddes i april. En återhämtning noterades under kvartalet då restriktionerna successivt lättade. I Europa var kundaktiviteten stark i de större länderna, men förändringar i valutakurserna tyngde ned totalen som sjönk med 4 procent (upp 10 procent på jämförbar basis). Nord- och Sydamerika förbättrades avsevärt med 29 procent (30 procent på jämförbar basis).
 • Intäkterna förbättrades med 4 procent (10 procent på jämförbar basis) till 3 531 miljoner dollar med en stark prisutveckling som huvudsaklig drivkraft för jämförbar intäktstillväxt. En tvåsiffrig tillväxt i jämförbara intäkter redovisades i både Nord- och Sydamerika och Europa, medan Asien, Mellanöstern och Afrika ökade till en medelhög ensiffrig tillväxttakt. Till skillnad från övriga divisioner var volymtillväxten negativ inom Distribution Solutions som hölls tillbaka av den ansträngda försörjningskedjan, primärt relaterat till halvledare. Nedstängningarna i Kina skapade ytterligare utmaningar i form av tröghet i de lokala logistikleden, även om detta successivt förbättrades allt eftersom kvartalet fortskred.

Vinst
Operativt EBITA uppgick till 599 miljoner dollar och förblev stabilt som redovisad överordnad siffra, men förbättrades med 9 procent i konstant valuta. Den operativa EBITA-marginalen minskade med 50 punkter till 16,9 procent.

 • Underabsorption av fasta kostnader inom den stora divisionen Distribution Solutions föranlett av komponentbrist som hämmade kundleveranserna, var den primära orsaken till affärsområdets minskade marginal.

Motion 

Order och intäkter
Andra kvartalet var ytterligare ett kvartal över 2 miljarder dollar, med en ökad orderingång på 7 procent (26 procent på jämförbar basis) till 2 079 miljoner dollar. Detta trots en negativ påverkan från portföljändringar och förändringar i valutakurser. Både basorder och stora order ökade jämfört med föregående år.

 • En stark efterfrågan sågs inom alla kundsegment för elmotorer, drivsystem och tjänsteerbjudanden och alla divisioner redovisade en tvåsiffrig ordertillväxt.
 • Efterfrågan var stark inom alla större regioner, även om den redovisade ordertillväxten dämpades av förändringar i valutakurserna och portföljändringar. Orderingången ökade i Europa med 1 procent (17 procent på jämförbar basis) och med 17 procent (24 procent på jämförbar basis) i Asien, Mellanöstern och Afrika utan avgörande påverkan på kundordermönstren från de covid-19-relaterade nedstängningarna. Nord- och Sydamerika redovisade en ökad orderingång på 3 procent (38 procent på jämförbar basis), vilket speglade avyttringen av Mechanical Power Transmission (Dodge).
 • Avyttringen av Dodge och förändringar i valutakurser tyngde ned den redovisade intäktstillväxten som
  minskade med 12 procent (upp 3 procent på jämförbar basis). En stark prisutveckling drev den jämförbara tillväxten men volymerna hämmades av nedstängningarna i Kina som skapade tröghet i den lokala logistiken. Dock noterades en successiv lättnad allt eftersom kvartalet fortskred. Orderstocken utökades till rekordnivån 4,6 miljarder dollar.

Vinst
Operativt EBITA uppgick till 266 miljoner dollar och minskade från föregående år på grund av negativ påverkan från låga volymer, portföljändringar och ändrade valutakurser. Den operativa EBITA-marginalen var 16,4 procent, där ungefär hälften av nedgången från förra året om 130 punkter var hänförlig till avyttringen av Dodge-verksamheten.

 • En stark prisutveckling uppvägde de ökade kostnaderna relaterade till bland annat råvaror och frakt.
 • De covid-19-relaterade nedstängningarna i Kina hämmade kund- och leverantörsleveranserna och föranledde en underabsorption av fasta kostnader.
 • Dessutom fanns det en negativ divisionsmix i intäkterna.
   

Process Automation

Order och intäkter
Kundefterfrågan var stark inom alla kundsegment, vilket resulterade i en ordertillväxt på 17 procent (25 procent på jämförbar basis), även om den överordnade siffran hämmades av ändrade valutakurser. En stark efterfrågan noterades för produkter, system och serviceverksamheter.

 • En tvåsiffrig ökning av orderingången redovisades för alla divisioner, hjälpt av basorder men också av ett högre bidrag från stora order jämfört med föregående år.
 • Efterfrågan var stark i alla kundsegment med en särskilt god utveckling inom metallindustri och gruvverksamhet samt marin. Hög kundaktivitet inom segmentet olja och gas innefattade också flytande naturgas. Även om vätgas fortfarande utgör en liten del av verksamheten var kundintresset stort. Servicerelaterade order ökade med
  4 procent (12 procent på jämförbar basis).
 • Alla regioner förbättrades med jämförbar orderingång upp i en tvåsiffrig tillväxttakt. Europa ökade med 8 procent (22 procent på jämförbar basis) och Nord- och Sydamerika med 53 procent
  (55 procent på jämförbar basis). Asien, Mellanöstern och Afrika ökade med 4 procent (11 procent på jämförbar basis).
 • Intäkterna minskade med 1 procent (upp 7 procent på jämförbar basis), negativt påverkade av förändringar i valutakurser, vilka mer än motverkade den positiva påverkan från ökade volymer och positiv prisutveckling. Alla divisioner bidrog till att intäkterna växte på jämförbar basis.

Vinst
De flesta divisioner redovisade en tvåsiffrig operativ EBITA-marginal med förbättringar av både rörelseresultat och lönsamhet jämfört med föregående år. Operativt EBITA ökade med 17 procent (28 procent i konstant valuta) till 224 miljoner dollar och den operativa EBITA-marginalen ökade med 180 punkter till 14,3 procent.
 

 • Resultatförbättringarna drevs av högre volymer och effektivitetsåtgärder, vilket mer än väl kompenserade för kostnadsinflation, huvudsakligen inom elektriska komponenter och frakt, liksom en viss negativ divisionsmix.

Robotics & Discrete Automation 

Order och intäkter
Till följd av en hög kundefterfrågan ökade orderingången med 15 procent (23 procent på jämförbar basis) till 1 109 miljoner dollar. Intäkterna hämmades dock avsevärt av både allmänna störningar i försörjningskedjan och de covid-19-relaterade nedstängningarna i Kina. Som en konsekvens av detta nådde orderstocken den rekordhöga nivån 2,7 miljarder dollar. Halvledarbristen förväntas lätta under tredje kvartalet.

 • Båda divisionerna noterade en stark utveckling och redovisade en tvåsiffrig tillväxttakt i order. Efterfrågan var stabil under hela kvartalet.
 • Kundaktiviteterna ökade inom alla segment med en särskilt stark tillväxttakt inom generell industri, liksom fordonsindustrin som stöttades av en stark utveckling inom elfordonsinvesteringar i Kina.
 • Ordertillväxten var mycket stark i Europa med 9 procent (22 procent på jämförbar basis) och Asien, Mellanöstern och Afrika med 30 procent (36 procent på jämförbar basis), inklusive en orderingång i Kina som ökade med 40 procent (43 procent på jämförbar basis). Nord- och Sydamerika minskade med 3 procent (3 procent på jämförbar basis) från höga jämförbara siffror föregående år då stora order bokades.
 • Intäkterna minskade med 12 procent (5 procent på jämförbar basis), negativt påverkade av  förändringar i valutakurser. Prisökningar gav stöd till den jämförbara tillväxten, medan volymerna minskade i båda divisionerna. Detta föranleddes av kundleveranser som påverkades negativt av halvledarbristen samt produktionsstoppet vid Robotics-divisionens fabrik i Shanghai på grund av covid-19-relaterade nedstängningar. Som en ytterligare utmaning ledde nedstängningarna till en allmän tröghet i den lokala logistiken i början av det andra kvartalet. Efter cirka fem veckors nedstängning ökade produktionen successivt på Shanghai-anläggningen och mot slutet av kvartalet gick den praktiskt taget med full kapacitet.

Vinst
Både vinst och lönsamhet minskade jämfört med föregående år på grund av låga volymer och kostnadsinflation som hänger samman med den ansträngda försörjningskedjan. Operativt EBITA minskade med 38 procent med en marginalförsämring på 330 punkter.
 

 • Totalt sett ledde den minskade volymen till en underabsorbering av fasta kostnader, vilket tillsammans med kostnadsinflationen för frakt och insatsvaror tyngde ner mer än uppvägde bidragen från besparingsåtgärder och ett positivt prisgenomförande jämfört med föregående år.

Hållbarhet

Kvartalet i korthet

 • Microsoft har gått med i ABB:s Energy Efficiency Movement. Projektet lanserades i mars 2021 av ABB och #energyefficiencymovement är ett initiativ med flera intressenter som ska öka medvetenheten och uppmuntra till åtgärder för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp i syfte att bekämpa klimatförändringarna. Andra medlemmar är Deutsche Post DHL Group och Alfa Laval.
 • ABB har anlitats av EPC-leverantören Aker Solutions, ledare inom hållbara energilösningar, för att leverera automationssystem för elnät och säkerhet till det norska projektet Northern Lights. Northern Lights är ett samriskprojekt mellan Equinor, Shell och TotalEnergies och är det första projektet för industriell avskiljning och lagring av koldioxid i syfte att utveckla en öppen och flexibel infrastruktur för att på ett säkert sätt lagra koldioxid från industrier runt om i Europa.
 • ABB E-mobility har undertecknat ett nytt globalt ramverk med Shell om att tillhandahålla ABB:s kompletta portfölj av AC- och DC-laddstationer. Portföljen innefattar allt från AC-laddboxar för hemmet, arbetsplatsen och detaljhandeln till Terra 360 som är idealisk för laddstationer, parkeringsplatser och tillämpningar för fordonsflottor.
 • ABB firade årets Pridemånad i juni med ett tydligt fokus på vad som kan göras på individnivå för att stötta HBTQ+-gemenskapen och göra arbetsplatsen mer inkluderande. Sedan föregående år har antalet medarbetare i resursgrupper för HBTQ+ mer än fördubblats inom ABB och har nu cirka 900 medlemmar.
 • Special Olympics National Summer Games ägde rum i Berlin 19-24 juni. Cirka 4000 idrottare tävlade i 20 grenar, däribland basket, beachvolleyboll, handboll, bordtennis och triathlon, vid National Games – stöttades och hejades på av cirka 100 frivilliga från ABB. De tog ledigt eller tog ut semester för att aktivt kunna delta i det största inkluderande sportevenemanget i Tyskland i år.

Aktuellt under kvartalet
ABB lanserade produktmärkningen EcoSolutions™ som riktar sig till kunder, med full transparens om det cirkulära värdet och miljöpåverkan för ABB:s produkter inom alla affärsområden. Genom att skanna QR-koden på EcoSolutions-märkningen eller besöka produktsidan kan kunderna enkelt få tillgång till denna information. För kunder är ABB EcoSolutions-märkningen en garanti att, där så är relevant, produkten de köper är utformad att hålla och är tillverkad med maximal mängd hållbart framtagna råvaror; tillverkad med processer som är utformade att undvika avfall och maximera användningen av hållbara förpackningsmaterial; utformad att öka resurs- och processeffektiviteten vid användningen, vara uppgraderbar och optimera livslängden för utrustning och anläggning; stöttas av återtagningstjänster för renovering, återanvändning eller återvinning av produkter och komponenter och åtföljs av anvisningar för ett ansvarstagande omhändertagande av uttjänta produkter.

Betydande händelser

Under andra kvartalet 2022

 • Den 25 maj, tillkännagav ABB att divisionen E-mobility har överenskommit att förvärva ett majoritetsinnehav i Numocity, en ledande digital plattform för elfordonsladdning i Indien. ABB ökar sitt aktieinnehav till ett majoritetsägande på 72 procent och har rätt att bli ensam ägare per 2026. Transaktionen är en del av ABB E-mobilitys övergripande tillväxtstrategi och kommer avsevärt att förbättra marknadspositionen i hela Indien, liksom i Sydostasien och Mellanöstern – målregioner för Numocity med ökande efterfrågan på laddlösningar för två- och trehjulingar, bilar och lätta nyttofordon.
 • Den 20 juni, tillkännagav ABB att företaget beslutat att senarelägga den planerade börsnoteringen av verksamheten E-mobility. Börsnoteringen av verksamheten ligger kvar som en viktig del av ABB:s strategi. Rådande marknadsförhållanden har dock gjort det svårt att gå vidare med ett planerat aktieerbjudande under andra kvartalet 2022. Som en konsekvens av detta följer ABB marknadsförhållandena och avser att gå vidare med en börsnotering av verksamheten på SIX Swiss Exchange så snart marknadsförhållandena är konstruktiva.

Efter andra kvartalet

 • Den 20 juli, tillkännagav ABB att företaget kommer att dela ut Accelleron och notera det på SIX Swiss Exchange, förutsatt att aktieägarna godkänner detta vid ABB:s extra bolagsstämma som ska hållas den 7 september 2022. ABB:s aktieägare får 1 Accelleron-aktie per 20 innehavda ABB-aktier. Det planerade datumet för noteringen är 3 oktober 2022. Accelleron utvecklar, producerar och underhåller turboladdare och stora turboladdningskomponenter till motorer, vilka förbättrar framdrivningen och ökar bränsleeffektiviteten samtidigt som utsläppen minskas. De ledande produkterna stöttar kunderna inom sektorer som marint, energi och järnväg och bidrar till att ge hållbar och tillförlitlig kraft samt högsta effektivitet. Accellerons potential drivs av dess position, som bygger på en mycket lång dokumenterad erfarenhet som global marknadsledare inom tung turboladdning för affärskritiska tillämpningar.
 • Den 21 juli tillkännagav ABB att företaget har beslutat att lämna den ryska marknaden och har inlett processen att avveckla den kvarvarande verksamheten där. Den finansiella påverkan från detta beslut uppgick till 57 miljoner dollar under andra kvartalet, varav 23 miljoner dollar kommer att påverka kassaflödet under tredje kvartalet.

Första halvåret 2022

Under första halvåret 2022 har efterfrågan på ABB:s produkter ökat starkt jämfört med föregående år, något som stöttas av flertalet kundsegment. Orderingången uppgick till 18 180 miljoner dollar och förbättrades med 15 procent (24 procent på jämförbar basis) medan intäkterna uppgick till 14 216 miljoner dollar, ned 1 procent (upp 7 procent på jämförbar basis), vilket ger en kvot av bokade order/fakturering på 1,28. Under perioden har efterfrågan ökat inom både produkter och serviceverksamheter. Förändringar i valutakurser gav en negativ påverkan på orderingång och intäkter.

Rörelseresultatet uppgick till 1 444 miljoner dollar, en nedgång från 1 891 miljoner dollar jämfört med motsvarande period föregående år. Resultaten inkluderade omstruktureringsaktiviteter som fortskridit enligt plan; omstruktureringar och omstruktureringsrelaterade kostnader uppgick till 280 miljoner dollar. Detta innefattade projektkostnader som uppgick till 195 miljoner dollar, vilket föranleddes av avvecklingen av den största exponeringen av gamla projekt inom icke-kärnverksamheter.

Operativt EBITA förbättrades med 3 procent jämfört med föregående år till 2 133 miljoner dollar och den operativa EBITA-marginalen ökade med 50 punkter till 14,9 procent. Resultatet drevs av påverkan från en stark prisutveckling och högre volymer som kompenserade för kostnadsinflation på exempelvis insatsvaror och frakt, men inte för den negativa påverkan från råvarusäkringar som stöttade motsvarande resultatperiod föregående år.

Försäljnings- och administrationskostnaderna minskade med 1 procent i linje med intäkterna. Nivån i förhållande till intäkterna förblev därför stabil på 18,0 procent. Operativt EBITA för Koncerngemensamt och övrigt förbättrades med 148 miljoner dollar till −45 miljoner dollar. Finansnetto uppgick till 29 miljoner dollar.

Kostnader för inkomstskatt uppgick till 434 miljoner dollar med en skattesats på 29,3 procent.

Nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 983 miljoner dollar och minskade med 22 procent. Rörelseresultatet per aktie uppgick till 0,51 dollar och minskade med 18 procent.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten VD:s sammanfattning, Utsikter, Balansräkning och kassaflöde och Robotics and Discrete Automation. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förutser”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”planerar” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Några väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 21 juli 2022, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska

Resultat för andra kvartalet presenteras den 21 juli 2022

Pressmeddelandet samt en presentation för andra kvartalet 2022 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 10:00. Du föranmäler dig till telefonkonferensen eller deltar i webbsändningen på ABB:s webbplats: www.abb.com/investorrelations.

Den inspelade konferensen finns tillgänglig efter konferensens slut på ABB:s webbplats.

Finansiell kalender

2022
31 augusti7 september Kapitalmarknadsdag AccelleronABB:s extra bolagsstämma är inplanerad
3 oktober Accelleron planeras noteras på SIX Swiss Exchange
20 oktober Resultat tredje kvartalet 2022
2023
2 februari Resultat fjärde kvartalet 2022

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.