RevolutionRace offentliggör prospekt och priset inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 31 maj 2021 meddelade RVRC Holding AB (publ) (”RevolutionRace” eller ”Bolaget”), ett lönsamt och snabbväxande bolag som erbjuder högkvalitativa kläder för en aktiv livsstil till en global och bred kundbas genom en digital D2C-affärsmodell, sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). Idag offentliggör RevolutionRace prospektet och priset för Erbjudandet. Första dag för handel förväntas bli den 16 juni 2021. Fonder och konton förvaltade av direkta och indirekta förvaltande dotterbolag till BlackRock, Inc., Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av förvaltade fonder, Lancelot Asset Management AB, Ophir Asset Management Pty Ltd och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om totalt 1 400 Mkr.

Erbjudandet i korthet:

 • Det slutliga priset i Erbjudandet är fastställt till 75 kronor per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget om 8 469 Mkr1.
 • Erbjudandet kommer att omfatta 32 855 734 befintliga aktier i RevolutionRace, vilket motsvarar 29,1 procent1 av aktierna och rösterna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
 • Erbjudandet kommer omfatta befintliga aktier som erbjuds av Altor Fund IV (No.1) AB och Altor Fund IV (No.2) AB (tillsammans ”Altor”) och Nyrensten Global Holding AB (”Grundarna”) (tillsammans de ”Säljande Aktieägarna”). Erbjudandet kommer även innefatta en mindre försäljning av befintliga aktier av och för andra aktieägare i Bolaget, inklusive styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen, delvis för att täcka kostnader för utnyttjande av teckningsoptioner i samband med Erbjudandet och, i vissa fall, för förvärv av nya teckningsoptioner.
 • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Altor åtagit sig att sälja ytterligare maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), vilket motsvarar 4 928 360 aktier.
 • Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta totalt 37 784 094 aktier, vilket motsvarar cirka 33,5 procent1 av aktierna och rösterna i RevolutionRace efter Erbjudandets genomförande.
 • Under antagandet att Erbjudandet fulltecknas kommer det totala värdet av Erbjudandet uppgå till 2 464 Mkr, och cirka 2 834 Mkr om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
 • Aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands.
 • Fonder och konton förvaltade av direkta och indirekta förvaltande dotterbolag till BlackRock, Inc., Fonder förvaltade och rådgivna av Capital World Investors, Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av förvaltade fonder, Lancelot Asset Management AB, Ophir Asset Management Pty Ltd och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om totalt 1 400 Mkr. Dessa åtaganden utgör 16,5 procent2 av antalet utestående aktier i Bolaget, och cirka 49,4 procent av aktierna i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
 • Grundarna har åtagit sig att ingå en lock-up om 1 080 dagar avseende 20 procentenheter av dess innehav (motsvarande 20 procent2 av det totala antalet aktier och röster i Bolaget) och resterande del av innehavet kommer att vara föremål för en lock-up om 360 dagar från den första dagen för handel. Nuvarande och tidigare aktieägande styrelseledamöter samt aktieägande anställda i Koncernen, däribland Bolagets ledande befattningshavare, kommer att åta sig att ingå en lock-up om 360 dagar. Bolaget och Altor kommer att ingå en lock-up om 180 dagar.
 • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och institutionella investerare förväntas pågå under perioden 8–15 juni 2021.
 • Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 16 juni 2021 och aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) RVRC.
 • Ett prospekt (på svenska med engelsk översättning) som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet kommer idag att publiceras på RevolutionRace hemsida (corporate.revolutionrace.com), ABG Sundal Colliers hemsida (www.abgsc.com), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se).

Kommentar från Pernilla Nyrensten, RevolutionRace medgrundare och koncernchef:

“Vi upplever ett stort intresse för vårt bolag bland både institutionella investerare och allmänheten, vilket givetvis är oerhört glädjande. RevolutionRace är ett ledande varumärke för multifunktionella kläder för en aktiv livsstil, med en skalbar digital D2C-affärsmodell, och utgör därför en attraktiv investeringsmöjlighet. Jag ser framemot att få välkomna nya ägare genom noteringen och idag är vi stolta över att publicera vårt prospekt. Tillsammans med våra kunder, anställda, nya och befintliga aktieägare ska vi skapa världens mest rekommenderade outdoor-varumärke.”

Bakgrund och motiv till Noteringen och Erbjudandet

Styrelsen för RevolutionRace, tillsammans med Säljande Aktieägarna, anser att det nu är en lämplig tidpunkt att stärka RevolutionRace profil genom en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets styrelse bedömer att en notering på Nasdaq Stockholm kan öka kännedomen och medvetenheten om Bolaget och dess produkter, stärka RevolutionRace profil gentemot investerare och kunder samt stärka förmågan att attrahera och bibehålla nyckelpersoner och andra kvalificerade medarbetare. Avsikten är att Erbjudandet och Noteringen på Nasdaq Stockholm ska bredda aktieägarbasen och ge RevolutionRace tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Därtill gör Erbjudandet det möjligt för Säljande Aktieägare att avyttra en del av sitt nuvarande aktieinnehav och skapa en likvid marknad för aktierna. Grundarna och Altor kommer behålla en majoritet av sina respektive innehav och kommer därmed kvarstå som engagerade aktieägare efter Erbjudandet och fortsätta delta i Bolagets framtida utveckling.

Om RevolutionRace

RevolutionRace erbjuder högkvalitativa funktionskläder för människor med en aktiv livsstil. Bolaget grundades 2013 av Pernilla Nyrensten, VD och Niclas Nyrensten, Creative Director. Sedan starten har grundarna haft målet att skapa multifunktionella kläder med riktigt bra passform, i högsta kvalitet och till rimliga priser under devisen ”Nature is our playground”. Genom att sälja kläder online, direkt till konsument utan onödiga mellanhänder, kan RevolutionRace erbjuda produkter som har ett enligt Bolaget oslagbart värde avseende pris, kvalitet och design. Tillsammans med sina kunder har Bolaget vuxit snabbt och säljer idag sina produkter till cirka 35 länder.

RevolutionRace har uppvisat en stark finansiell utveckling av lönsam organisk tillväxt och ökade från räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2019 till tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2021 sin nettoomsättning från 284,5 MSEK till 731,9 MSEK, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt (”CAGR”) om 71,6 procent. Under tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2021 uppgick RevolutionRace justerade EBIT till 196,2 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om 26,5 procent.

Prospekt och anmälan

Ett prospekt (på svenska med engelsk översättning) som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet kommer idag att publiceras på RevolutionRace hemsida (corporate.revolutionrace.com), ABG Sundal Colliers hemsida (www.abgsc.com), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se).

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 8–15 juni 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare 8–15 juni 2021
Första dag för handel i Bolagets aktier 16 juni 2021
Likviddag 18 juni 2021

Stabilisering

I samband med Erbjudandet kan Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringstransaktioner syftar till att stödja värdepapperens marknadspris under stabiliseringsperioden.

Carnegie är inte skyldigt att vidta stabiliseringstransaktioner och det finns inga garantier att stabilisering kommer att ske. Påbörjad stabilisering kan upphöra när som helst. Stabiliseringstransaktioner kommer inte att genomföras till högre pris än Erbjudandepriset. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter dagen då en stabiliseringstransaktion genomfördes ska Carnegie offentliggöra information om stabiliseringstransaktionen i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden ska Carnegie offentliggöra om stabiliseringstransaktioner har vidtagits, de datum då stabiliseringstransaktioner i förekommande fall vidtagits, inklusive sista datum för sådana åtgärder, och inom vilket prisintervall som stabiliseringstransaktionerna genomfördes, för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Bookrunner. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Altor. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För mer information, kontakta gärna:

Pernilla Nyrensten
VD och koncernchef
E-mail:
[email protected]

Jesper Alm
Finansdirektör
E-mail:
[email protected]

Annika Billberg
IR & Kommunikationschef

Tel: 0702-67 97 91
E-mail:
[email protected]

Förfrågningar från media angående intervjuer etc. riktas till Annika Billberg.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en inbjudan att förvärva värdepapper utgivna av RVRC Holding AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion.

Alla erbjudanden av de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

I andra EES-medlemsstater, utöver Sverige, är denna kommunikation endast ämnad för, och riktar sig enbart till, kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och informationen häri är inte för distribution i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en inbjudan att förvärva värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att genomföras med, kvalificerade investerare (i den mening som avses i Prospektförordningen) och som är (i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (ii) kapitalstarka enheter och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte agera eller förlita sig på denna kommunikation. En investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation avser är enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som distribuerar denna kommunikation måste själva säkerställa att det är lagligt att göra det.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana antaganden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande. Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande.

 

1) Baserat på att samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget i samband med att Erbjudandet fullföljs.

2) Baserat på att samtliga utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget i samband med att Erbjudandet fullföljs.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *