Connect with us

Marknadsnyheter

RhoVac AB presenterar delårsrapport Q3 2022

Published

on

RhoVac AB (”RhoVac”) offentliggör härmed, 11 november 2022, delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.rhovac.com). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 946 TSEK (10 151).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -37 601 TSEK (-41 563).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,57 SEK (-1,79).
 • Koncernens soliditet uppgick till 38,7% (85,8%).

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 946 TSEK (549).
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 351 TSEK (-17 345).
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (-0,83).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående potentiella stamaktier.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022
Tredje kvartalet

 • 13 juli – RhoVac  ABavslutar tjänst om likviditetsgaranti i aktien och meddelar om sista dag för handel med konvertibellån
 • 15 juli – RhoVacs VD, Anders Månsson, har lämnat in sin avskedsansökan
 • 9 augusti – Styrelsen beslutar om en första delåterbetalning av konvertibellån’
 • 26 augusti – RhoVac AB presenterar delårsrapport Q2 2022.
 • 26 augusti – Styrelseledamot Lars Hedbys tillträder som tillförordnad VD i RhoVac AB 1 september.
 • 26 augusti – Kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB.
 • 16 september – RhoVac AB ställer in planerad extra bolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 18 oktober – Styrelseledamot i RhoVac AB avgår på grund av hälsoskäl.

VD LARS HEDBYS HAR ORDET                                  

Det har nu gått några månader sedan vi presenterade resultaten från RhoVacs kliniska fas IIb-studie som inte lyckades visa önskad effekt. Vi har som tidigare rapporterat tagit konsekvensen av detta och arbetar nu med att söka efter möjligheter till ett samgående med ett annat bolag som alternativ till en likvidation. Vi bedömer att ett samgående skulle kunna ge våra aktieägare ett attraktivt alternativ till likvidation under rätta förutsättningar. Den här processen har tagit längre tid än vi ursprungligen förväntade men givet att ett samgående skulle kunna vara en intressant väg framåt, beslutade vi att skjuta upp den stämma vi hade planerat till början av oktober. Vi är i skrivande stund inte färdiga med utvärderingen av möjligheter till samgående men kommer att kalla till en stämma när utvärderingen är klar och vi kan besluta om nästa steg för RhoVac.

I mitten av juli lämnade VD Anders Månsson in sin avskedsansökan och vid månadsskiftet augusti/september lämnade han formellt över ansvaret till undertecknad som fram till dess varit en medlem i styrelsen och därmed samarbetat med Anders på nära håll i flera år. Jag vill här personligen tacka Anders för en fantastisk insats som VD för bolaget under den kritiska tiden då vi byggde bolaget för att kunna göra en attraktiv affär. Tyvärr blev det inte så men för alla som arbetat med läkemedelsutveckling en längre tid är det inte helt oväntat men givetvis tråkigt när fas IIb-studier inte visar den önskade effekten. Det är en del av vår värld.

Under kvartalet betalade vi tillbaka en del av det konvertibellån som vi lanserade i våras och vi räknar med att som planerat, kunna betala igen den resterande delen med ränta tidigt under 2023. Vi utgår från att vi då fått den sista utbetalningen från vårt stora EU-bidrag och vår skattekredit från det danska skatteverket för 2021. Skattekrediten för 2022 förväntar vi komma i slutet av 2023.

Efter kvartalets slut meddelade vi att en av RhoVacs grundare Anders Ljungqvist tyvärr tvingas avgå som ledamot i styrelsen på egen begäran. Anders gör detta av hälsoskäl och behöver kunna fokusera på sin hälsa och familj. Anders har genom åren haft många roller inklusive VD-skapet under börsnoteringen och de senaste åren som styrelseledamot. Han har en mångårig erfarenhet från läkemedelsutveckling inte minst i frågor som rör myndighetskrav och tillverkning och har varit en viktig person i ledningsgrupp och styrelse, alltid med en värme och stark integritet och alltid snar till att hitta konstruktiva lösningar på problem som vi stått inför. Han kommer givetvis att vara saknad av oss alla i bolaget.

Avslutningsvis arbetar vi vidare med att minimera kostnader och förbereda bolaget för antingen ett samgående eller en likvidation och att säkerställa att bolaget givet omständigheterna, är i gott skick oavsett vägval när tiden är inne.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys – VD RhoVac AB
Telefon: +46 737517278 
E-post: [email protected]

Om RhoVac AB
RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten onilcamotide (tidigare RV001). 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2019 påbörjades en patientrekrytering till en större klinisk fas IIb-studie som inkluderade drygt 180 patienter med prostatacancer. Top Line-resultaten presenterades i maj 2022. Ytterligare data utvärderas för närvarande. RhoVac är listat på Spotlight Stockmarket. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.