Rottneros delårsrapport januari-juni 2021

| 22 juli, 2021 | 0 kommentarer

En stark marknad och god produktion lyfte resultatet
Q2 2021 jämfört med (Q2 2020)

 

VD-ORD

Såväl produktionen och försäljningen som det finansiella resultatet låg på en god nivå under det andra kvartalet. Vår tydliga inriktning mot ständiga förbättringar på de områden vi själva kan påverka gav därmed resultat, trots de utmaningar pandemin fört med sig. Uppgången på den europeiska massamarknaden fortsatte under kvartalet samtidigt som Kina nu visar tydliga tecken på en avmattning.

Vi hade ett bra och stabilt andra kvartal för produktionen i våra bruk. Volymen ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år, till drygt 109 000 ton. Jämförelsen påverkas av att underhållsstoppet i Rottneros Bruk ägde rum under andra kvartalet ifjol medan det sker under det tredje kvartalet i år. Våra leveranser ökade med 11 procent, till över 103 000 ton.

UPPGÅNG AV VÅRA VOLYMER, HÖJDA PRISER OCH GOD TILLGÅNG PÅ VEDRÅVARA
Nettoomsättningen växte med 16 procent där de högre priserna i SEK bidrog utöver leveransökningen. Prisuppgången i USD var tydligt högre än dollarns försvagning mot kronan. Den starka marknaden innebar att vi gradvis kunde höja våra priser under kvartalet. Detta sker normalt med en viss fördröjning jämfört med listpriserna.
 

EBIT-förbättringen från 2 MSEK till 97 MSEK, förklarades huvudsakligen av volym- och prisuppgången. Tillgången på vedråvara fortsätter att vara god vilket gynnar våra inköpskostnader. Elpriset låg på en säsongsmässigt ovanligt hög nivå under kvartalet. Prisutvecklingen är oroande och ett tydligt tecken på den bristfälliga elförsörjningen vi har i Sverige och som är ett hot för den svenska basindustrin. Våra elsäkringar utgör dock ett effektivt sätt att reducera de finansiella effekterna på vårt resultat.
 

FORTSATT FRAMGÅNGSRIK HANTERING AV PANDEMINS UTMANINGAR
Våra medarbetares säkerhet och välmående kommer alltid först. Vi kan fortsatt konstatera att våra systematiska åtgärder hållit borta smittan från våra anläggningar under pandemin. Vårt arbete fortsatte med att minimera de psykosociala konsekvenserna som kan uppstå̊ när arbetet måste utföras hemifrån. Att produktionen varit opåverkad genom pandemin är ett tydligt kvitto på våra medarbetares framgångsrika arbete med att hantera de stora utmaningarna.
 

STARK PRISUPPGÅNG MEN KINA HAR BROMSAT IN
Den starka återhämtningen på massamarknaden som initialt drivits av en stark efterfrågan i Kina fortsatte under kvartalet. Listpriset per ton NBSK på vår hemmamarknad i Europa ökade under det andra kvartalet med 270 USD, till 1 300 USD per den sista juni. Uppgången fortsatte i början av det tredje kvartalet, till i dagsläget omkring 1 340 USD. Prisutvecklingen i Kina vände dock under andra kvartalet och det är troligt att den starka pristrenden i Europa nu kommer att bromsa in.

 

STARKT KASSAFLÖDE ÖPPNAR UPP FÖR NY OCH BILLIGARE FINANSIERING
I juli har vi förtidsinlöst våra utestående obligationer som uppgick till 400 MSEK och ersatt dem med bankfinansiering om totalt 250 MSEK, varav vi initialt utnyttjar 150 MSEK. Vårt starka kassaflöde innebär att vi kan reducera vår skuldbörda med cirka 250 MSEK samtidigt som vi bibehåller en god likviditet. Som en konsekvens kommer vi att sänka våra finansieringskostnader med omkring
13 MSEK per år. Den nya finansieringen öppnar också upp för en potentiell utdelning till våra aktieägare under andra halvåret.

 

FOKUS PÅ MILJÖN FORTSÄTTER
I början av april fattade styrelsen beslut om att investera 40 MSEK i biopannan vid Rottneros Bruk i syfte att höja tillgängligheten och minimera behovet av fossila bränslen för torkningen av massan. Investeringen görs i samband med underhållsstoppet i september och är en del i vår ambition att kontinuerligt minska miljöpåverkan och att nå en helt fossilfri produktion till 2030.
 

Avslutningsvis vill jag tacka samtliga medarbetare för deras stora engagemang och för arbetet som ständigt görs för att stärka och utveckla Rottneroskoncernen, trots de stora utmaningarna vi mött genom pandemin. Jag vill även rikta ett varmt tack till både kunder och leverantörer för ett gott samarbete.
 

(för fullständig rapport, se bifogade fil)

 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.
____________________________________________________________________________________________________________________

 

Påminnelse;

Inbjudan till Rottneros presentation av delårsrapport Q2 2021

Alla deltagare kan följa presentationen via länken kl 13.00 torsdagen den 22 julihttps://www.finwire.tv/webcast/rottneros/q2-2021/

Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på svenska eller engelska via länken i förväg, eller under presentationen.

Det går även att se presentationen i efterhand via Rottneros Youtubekanal eller webbplats: https://www.rottneros.se/investerare/presentationer/

 

____________________________________________________________________________________________________________________
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 65, [email protected]

Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,
+46 (0)270 622 70, [email protected]

 

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *