Connect with us

Marknadsnyheter

Så mycket värde skapar Svensk Innebandy till samhället

Published

on

Svensk Innebandy visar med VM-guldet som togs under söndagskvällen att de är bäst både på och utanför planen. En ny rapport från EY visar vilket värde sporten skapar till samhället. De senaste åren har Svensk Innebandy genomfört flera initiativ som ger tillbaka till samhället. Totalt bidrar innebandyn med drygt 1,6 miljarder kronor till samhället.

Rapporten ”Vilket värde skapar Svensk Innebandy till samhället?” från rådgivnings- och revisionsföretaget EY utgår från Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Rapporten visar att en rad initiativ som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) arbetat med under senaste säsongen. Förbundet var tidiga i Sverige med att anställa en person som på heltid enbart fokuserar på inkluderingsfrågor. Sedan 2016 har medlemsföreningar genomfört över 120 satsningar på integration. Ytterligare finns det långsiktiga satsningar som att öka antalet motionärer till 60 000 och att till år 2030 vara en sport där det är en helt jämn könsfördelning bland de aktiva. 

– Svensk Innebandy visar att de är bäst på plan och även utanför plan när det kommer till att skapa samhällsvärde. Vi är stolt huvudpartner till Svensk Innebandy och vill gratulera till VM-guldet. Vår nya rapport är ett bevis på att Svensk Innebandy även håller världsklass i att skapa samhällsvärde. Och vi tycker att Svensk Innebandy jobbar med samhällsfrågor och värdeskapande på flera olika sätt, säger Carlos Esterling, ansvarig för EY Sports Business.

Innebandyn i Sverige skapar samhällsvärde för drygt 1,6 miljarder kronor
Analysen visar en uppskattning av samhällsekonomiska besparingar kopplat till FN-målet för hälsa och välbefinnande. Genom att få fler aktiva inom innebandyn leder det till ungefär 40 miljoner kronor i minskade sjukvårdskostnader. För vuxna och äldre innebär motion lägre risk för diabetes, demens, hjärt- och kärlsjukdomar samt en bättre livskvalitet. Den största hälsovinsten för ungdomar är mindre risk för psykisk ohälsa och bättre välbefinnande. Bättre mental hälsa ger cirka 80 miljoner kronor i besparingar i sjukvård- och medicinkostnader.

Ett annat värde som skapas är alla ideella insatser i samband med träningar och matcher. Det uppskattade värdet för alla timmar som ideella vuxna bidrar med i innebandyns verksamhet är 1,5 miljarder kronor. Den betyder att den totala summan av samhällsvärden som Svensk Innebandy skapar är drygt 1,6 miljarder kronor.

– Vår analys ska bidra till att visa det samhällsvärde som Svensk Innebandy skapar för Sverige. I rapporten har vi fokuserat på områdena hälsa och välbefinnande, värdet av ideellt arbetande personer och inkluderingsperspektivet. Rapporten uppmärksammar all den tid och engagemang som människor lägger på att unga och vuxna ska få tillgång till träning och ett sammanhang. Men även hur Svensk Innebandy använder sin räckvidd för att öka medvetenheten kring inkluderingsfrågor och hur de prioriterar skapandet av en inkluderande verksamhet, säger Roxanne Mårback, specialist inom social hållbarhet på EY.

EY:s analys kopplat till FN-målet jämställdhet visar att Svensk Innebandy har en jämställd styrelse som består av hälften kvinnor och hälften män. Herr- och damlandslagen erbjuds också samma ersättning för till exempel förlorad arbetsinkomst, bonus vid VM-guld, prissumma i SM och Svenska Cupen samt lön för huvudtränare.

Svensk Innebandy VMguld 2022

Om rapporten ”Vilket värde skapar Svensk Innebandy till samhället?”
Syftet med EY:s innebandyrapport är att visa värdet som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) bidrar med till samhället utifrån Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Primärt illustrerar rapporten följande områden som (i) god hälsa och välbefinnande, (ii) god utbildning för alla, (iii) jämställdhet samt (iiii) minskad ojämlikhet. Förhoppningen är att analysen ska fungera som ett beslutsunderlag för att vidareutveckla Svensk Innebandys verksamheter på ett hållbart sätt, både på kort och lång sikt.

Årets analys visar det sociala värdeskapande som verksamheten inom Svensk Innebandy bidragit till för säsongen 2021/2022 och är baserad på uppgifter från Svensk Innebandy. Underlag till antal deltagare och ideella insatser samlades in av Svensk Innebandy via en enkät i april 2022. Det var 376 unika föreningar svarade på enkäten, motsvarande 44% av innebandyföreningarna i Sverige. Data har sedan extrapolerats till samtliga föreningar och lag av Svenska Innebandys personal och stämts av med EY. Beräknade värden i presentationen ska tas som indikationer på besparingar eller skapat värde för samhället. Underlaget från Svensk Innebandy är uppräkning baserat på enkäter och värdefaktorer är uppskattningar från olika publicerade rapporter. 

För mer information, vänligen kontakta:
Roxanne Mårback, specialist inom social hållbarhet på EY, 072-868 32 33, [email protected]
Carlos Esterling, ansvarig för Sport Business Services på EY, 070-318 91 97, [email protected]

Om EY:s Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) 
EY:s hållbarhetsteam i Sverige består av 30 konsulter med en bredd av bakgrunder kopplat till hållbarhet som hållbarhetsredovisning, biologisk mångfald, teknik, finans, energi, GHG-redovisning, mänskliga rättigheter och ESG due diligence. Vi hjälper organisationer att integrera hållbarhet i sin kärnverksamhet, genom strategier, handlingsplaner och målsättning, rapportering och benchmarking. Vi har branschledande expertis och erfarenhet inom områden som hållbarhetsregleringar, klimatfrågor, mänskliga rättigheter, mångfald och inkludering, väsentlighetsbedömningar, hållbarhetsredovisning och koldioxidredovisning. Som del av ett globalt EY-nätverk med ca 3000 hållbarhetsexperter levererar vi global expertis i framkant anpassad till lokala förutsättningar i integreringen av hållbarhet i strategi och operativa affärsområden.

Om EY Sports Business Services
Sports Business Services är ett rikstäckande nätverk med medarbetade från EY som stödjer idrottsföreningar, förbund och dess intressenter med EY:s tjänster inom revision, affärsrådgivning, skatt och transaktioner. Våra medarbetade har en bred erfarenhet från många olika idrottsområden och bland våra kunder finns såväl enskilda idrottare som klubb- och landslag, både i Sverige och internationellt. Vi har kontakt med de flesta elitklubbarna inom de stora lagsporterna i Sverige, liksom med flera stora idrottsförbund. Mer information:
www.ey.com/sv_se/assurance/sports-business-services

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.