SAGAX FÖRESLÅR INLÖSEN AV SAMTLIGA PREFERENSAKTIER

| 3 februari, 2021 | 0 kommentarer

– Inlösen omfattar samtliga utestående preferensaktier
– Inlösenbelopp uppgår till 35,00 kronor per preferensaktie
– Inlösen förutsätter erforderliga beslut på en extra bolagsstämma den 19 mars 2021

Bakgrund och motiv

Sagax emitterade preferensaktier inledningsvis år 2006. Sagax finansiella struktur har förändrats i takt med att verksamheten utvecklats. Preferensaktierna utgör idag 1,3 procent av Sagax kapitalstruktur. I syfte att förenkla densamma föreslår styrelsen att en extra bolagsstämma beslutar om inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med bolagsordningen.

Inlösen av preferensaktier

Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att avhållas den 19 mars 2021 för att fatta beslut om en minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av samtliga 16 784 028 preferensaktier i enlighet med punkt 5.6 i Sagax bolagsordning.

Inlösen av preferensaktierna föreslås ske efter att utdelning om 0,50 kronor per preferensaktie utbetalats den 7 april 2021.

Förutsatt att den extra bolagsstämman beslutar om inlösen kommer Sagax att erlägga 35,00 kronor per preferensaktie vilket motsvarar högst 587 440 980 kronor i inlösenlikvid. Slutlig inlösenlikvid är beroende av antalet utestående preferensaktier på avstämningsdagen. Avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna föreslås vara den 7 april 2021 varvid utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske omkring den 12 april 2021. Inlösenförfarandet kommer att ske automatiskt vilket innebär att preferensaktieägare inte behöver vidta någon åtgärd i samband med utbetalning. Utbetalning sker till det bankkonto som är kopplat till respektive preferensaktieägares VP-konto. För aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade sker utbetalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av aktiekapitalet om högst 29 372 049 kronor motsvarande kvotvärdet för de inlösta aktierna. I samband med inlösen kommer ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden från fritt eget kapital. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver således inte tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Beslutar den extra bolagsstämman om inlösen av preferensaktierna beräknas sista dag för handel i preferensaktierna på Nasdaq Stockholm bli den 1 april 2021.

Viktiga datum för inlösen av preferensaktier

22 februari 2021 Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma
19 mars 2021 Extra bolagsstämma
31 mars 2021 Avstämningsdag för utdelning om 0,50 SEK per preferensaktie
1 april 2021 Sista dag för handel i preferensaktier på Nasdaq Stockholm
7 april 2021 Utbetalning av utdelning om 0,50 SEK per preferensaktie
7 april 2021 Avstämningsdag för obligatorisk inlösen av preferensaktier
12 april 2021 Utbetalning av inlösenlikvid om 35,00 SEK per preferensaktie

Omvandlingsbegäran

De preferensaktieägare som önskar utnyttja omvandlingsförbehållet enligt punkt 5.7 i Sagax bolagsordning och begära omvandling av preferensaktier till stamaktier av serie D måste göra det senast den 22 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 – 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2020 till 3 565 000 kvadratmeter fördelat på 698 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se

Information är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 21.30 (CET).

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *