Connect with us

Marknadsnyheter

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB offentliggör härmed resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet

Published

on

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör härmed resultatet av erbjudandet till återköp av Bolagets och dess dotterbolag SBB Treasury Oyj:s utestående icke-gröna obligationer specificerade i tabellerna nedan (”Obligationerna”) (”Erbjudandet”). Erbjudandet skedde med villkor som framgår av återköpsdokumentet daterat 9 november 2022 (”Återköpsdokumentet”).

Erbjudandet löpte ut kl. 17:00 (CET) den 16 november 2022 (”Slutdatumet”). Bolaget offentliggör härmed att man kommer acceptera återköp om totalt EUR 631 017 100 av utestående nominellt kapitalbelopp under Obligationerna i enlighet med Erbjudandet (med hänsyn till relevant växlingskurs för euro per Slutdatumet). Den totala köpeskillingen (exklusive upplupen ränta) för återköpet uppgår till EUR 500 948 304,80, varav, köpeskillingen avseende (i) relevanta Hybridobligationer uppgår till EUR 62 634 769, och (ii) relevanta Seniora Obligationer uppgår till EUR 438 313 535,80 (med hänsyn till relevant växlingskurs för euro per Slutdatumet).

Bolaget har inte accepterat återköp i enlighet med Erbjudandet avseende SEK February 2023 Series 9 Securities eller SEK April 2025 Series 29 Securities (såsom definierade nedan).

Det slutliga resultatet av Erbjudandet är enligt följande:

Hybridobligationer

 

Instrument

ISIN

Ränta

Accepterat belopp

Scaling Factor

EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities

XS2010032618

 

2,624 procent per annum

EUR 46 120 000

Ej tillämpligt

EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities

XS2272358024

2,625 procent per annum

EUR 43 104 000

Ej tillämpligt

EUR 500,000,000 Subordinated Fixed to Reset Rate Undated Capital Securities

XS2010028186

2,875 procent per annum

EUR 60 694 000

Ej tillämpligt

 

Seniora Obligationer

 

Instrument

ISIN

Ränta

Accepterat belopp

Scaling Factor

SEK 1,000,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023 (”SEK Februari 2023 Series 9 Securities”)

XS2066041661

3-mån STIBOR + 1,01 procent

Ej tillämpligt

NOK 400,000,000 Floating Rate Bonds due February 2023

XS2124186508

3-mån NIBOR + 0,72 procent

NOK 130 000 000

Ej tillämpligt

SEK 975,000,000 1.072 per cent. Fixed Rate Notes due 11 May 2023

XS2078737306

1,072 procent per annum

SEK 100 000 000

Ej tillämpligt

SEK 200,000,000 Floating Rate Notes due May 2023

XS2000538699

3-mån STIBOR + 1,40 procent

SEK 50 000 000

Ej tillämpligt

NOK 200,000,000 Floating Rate Notes due July 2023

XS2203994517

3-mån NIBOR + 1,50 procent

NOK 180 000 000

Ej tillämpligt

SEK 1,000,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due July 2023

XS2290558282

3-mån STIBOR + 0,80 procent

SEK 32 000 000

Ej tillämpligt

SEK 800,000,000 Floating Rate Green Bonds due September 2023

XS2050862262

3-mån STIBOR + 1,15 procent

SEK 211 000 000

Ej tillämpligt

EUR 700,000,000 callable Social Floating Rate Notes due 8 February 2024 issued by SBB Treasury Oyj and guaranteed by the Offeror

XS2438632874

3-mån EURIBOR + 0,55 procent

EUR 141 167 000

Ej tillämpligt

NOK 1,000,000,000 3.12 per cent. Fixed Rate Notes due 2024

XS2085870728

3,12 procent per annum

NOK 526 000 000

Ej tillämpligt

EUR 550,000,000 1.750 per cent. Fixed Rate Notes due 14 January 2025

XS1993969515

1,750 procent per annum

EUR 113 058 000

Ej tillämpligt

SEK 1,100,000,000 Floating Rate Notes due January 2025

XS1997252975

3-mån STIBOR + 1,90 per cent.

SEK 249 000 000

Ej tillämpligt

SEK 260,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Notes due April 2025 (the ”April 2025 Series 29 Securities”)

XS2461738770

3-mån STIBOR + 1,60 procent

Ej tillämpligt

NOK 800,000,000 Floating Rate Bonds due June 2025

XS2194790429

3-mån NIBOR + 1.99 procent

NOK 559 000 000

Ej tillämpligt

NOK 700,000,000 Floating Rate Bonds due August 2025

XS2223676201

3-mån NIBOR + 1,65 procent

NOK 300 000 000

Ej tillämpligt

SEK 200,000,000 Senior Unsecured Floating Rate Social Bonds due December 2025

XS2275409824

3-mån STIBOR + 1,17 procent

SEK 55 000 000

Ej tillämpligt

 

Utfallen av återköpen visar att obligationspriserna som investerarna är beredda att sälja obligationer till ligger långt över de priser som visas på skärmen. SBB har lyckats återköpa obligationer för ca EUR 500m. Resultatet från återköpen innebär en positiv effekt på eget kapital hänförligt till SBB:s A- och B-aktieägare om ca 1,4 mdr eller ca 1 kr per aktie,” säger Ilija Batljan, VD och Grundare för Bolaget.

Likviddagen för Erbjudandet förväntas infalla den 23 november 2022. Fullständig information om Erbjudandet finns tillgängligt i Återköpsdokumentet.

Erbjudandet har löpt ut och inga ytterligare instrument kommer att återköpas.

Citigroup Global Markets Limited (Tel: +44 20 7986 8969; Att: Liability Management Group; Email: [email protected]) och J.P. Morgan SE (Tel: +44 20 7134 2468; Att: EMEA Liability Management Group; Email: [email protected]) agerar såsom Dealer Managers i samband med Erbjudandet och Kroll Issuer Services Limited (Tel: +44 20 7704 0880; Att: Thomas Choquet / Arlind Bytyqi; Email: [email protected]; websida: https://deals.is.kroll.com/sbbnorden) agerar såsom Tender Agent i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 11:37 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.