Connect with us

Marknadsnyheter

Satsning på livskvalitet för hörselskadade kan spara samhället 1,5 miljarder per år

Published

on

En ny rapport av Åsa Skagerstrand, forskare vid Örebro Universitet, visar betydelsen av att kombinera hörseln med text för att höja hörselskadades livskvalitet. Genom en svensk innovativ kommunikationsteknik, kan hörselskadade och döva få telefonsamtal autotextade direkt i sin mobil.  Det här innebär att autotext kan ersätta tolktjänster för personer med hörselnedsättning och ge frihet och självständighet, som innebär bättre livsvillkor och livskvalitet. De kan tala med sina vänner obehindrat utan några mellanhänder. Den samhällsekonomiska nyttan av autotextning för gravt hörselskadade och döva beräknas vara mellan 89.000 – 149.000:- per användare och år. Beräknat på 10 000 personer med grav hörselnedsättning ger detta en samhällsnytta på upp till cirka 1,5 miljarder kronor per år. Peter Gustavsson är hörselskadad och tack vare hjälpmedlet autotext har han startat ett företag och har löpande telefonkontakt med sina kunder. 

 
Ny rapport visar att personer med hörselnedsättning/dövhet får bättre livskvalitet med hjälp av autotextning. Det blir enklare att kommunicera med vänner och vård/omsorg. Enligt en ny ekonomisk kalkyl är nyttan för samhället cirka 1,5 miljarder kronor per år.
(Foto: Storyblocks, redigerad av Lidol)

– Autotext hjälper hörselskadade på ett unikt sätt att få bättre livsvillkor. Det är en medicin-teknisk produkt som uppfyller alla lagar och regler. I min rapport (se bil.1) har tydliga incitament visat betydelsen av att kombinera hörseln med text för de med svår hörselnedsättning, men även för andra med hörselproblem. För att vara delaktig och kunna använda telefon/distanssamtal är autotext av mycket stor betydelse, säger Åsa Skagerstrand, forskare, med.dr. och audionom.

Automatisk textning vid tal, autotextning, ger textstöd i realtid i telefonsamtal, distanssamtal eller i möten på plats. Det som sägs kommer som text direkt på skärmen. Klyftan mellan hörande och personer med hörselnedsättning/dövhet minskar när telefonihjälpmedlet har autotextning. Det blir möjligt med direktkommunikation utan tolk med vänner, på arbetet samt i vård/omsorg. Autotextning innebär minskade kostnader och ersättningar för tolk-tjänster, resor, psykiska besvär samt ger en ökad livskvalitet för personer med hörselnedsättning/dövhet. En samhällsekonomisk kalkyl (se bilaga 2) har genomförts av Lidol i samarbete med Nordiq Analytics. Enligt denna får samhället en nytta på cirka 1,5 miljarder kronor per år genom att erbjuda autotextning.

Peter Gustavsson arbetade tidigare på en reklambyrå i Malmö. Han hade en liten hörselskada som försämrades och till slut fick han utmattningssyndrom. För några år sedan fick han möjligheten att använda TERA autotext. Tack vare den startade han ett eget företag i byggbranschen och har idag löpande kontakt med sina kunder per telefon.
                     
– Jag hade inte vågat starta ett eget företag utan detta hjälpmedel. Nu känner jag en större frihet och är inte orolig för att svara i telefonen längre eller ringa upp
. Första gången jag ringde min flickvän vågade hon inte svara. Vi skickade alltid sms till varandra tidigare. Nu är mina livsvillkor så mycket bättre, säger Peter Gustavsson. 

Vi hör med hjärnan och inte med öronen
Hjärnan skapar mening av ljuden vi hör. I Åsa Skagerstrands forskarrapport ”Distanskommunikation för personer med hörselnedsättning/dövhet” (se bil. 1) framgår betydelsen av hjälpmedel för personer med hörselnedsättning/dövhet i deras vardagsliv. Rapporten visar att autotextning av samtal är ett unikt hjälpmedel för personer med hörselnedsättning och dövhet. Hennes forskning tar fram innebörden av att genom autotext kunna vara aktivt delaktig i samtal. Det viktigaste för många med hörselnedsättning/dövhet är att kunna klara sig själva och inte behöva ta in en mellanhand vid exempelvis telefonsamtal. Med text som hjälpmedel för hörselskadade får hjärnan mer information. Ju svårare det blir för hjärnan att tolka vad som sägs, desto tröttare blir vi. Detta i sin tur kan leda till isolering, depression och en känsla av utanförskap från världen omkring oss.

Bilagor:

1) Åsa Skagerstrand, Örebro Universitet, Rapport ”Distanskommunikation för personer med hörselnedsättning/dövhet”, 2022

2) Fredrik Forsberg, Lidol, ”Samhällsekonomisk rapport – TERA 2022”, 2022
Beräkningsmodellen är hämtad från en statlig rapport, ”Samhällsekonomisk analys” –PTS-ER-2021:27.” Justeringar är gjorda efter rekommendationer från NordIQ Analytics.

För mer information, bilder och intervjuer vänligen kontakta Inger Söderholm, tel 0709-969599, [email protected]
Se även https://www.lidol.se och/eller https://www.tmeeting.se

För mer information kontakta [email protected]

Lidol hjälper till med lösningar inom området kommunikation för personer med hörselnedsättning/dövhet, dövblindhet, talsvårighet, språkstörning, kognitiva funktionsnedsättningar eller kombinationer av dessa.

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Ortoma AB erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

Published

on

By

Ortoma AB (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Spotlight. Bolagets sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 17 februari 2023. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 20 februari 2023. Aktieägare i Ortoma kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ortomas aktier handlas idag på Spotlight Stock Market. Den 19 december 2022 meddelade Bolaget att styrelsens ambition är att verka för att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm.

Ortoma har tidigare meddelat avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ser ett byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som lämpligt mot bakgrund av Ortomas internationella verksamhet och affärsrelationer. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma också nå ett brett investerarkollektiv med privata, professionella, lokala och internationella investerare samt öka allmänhetens kännedom om Bolaget. Detta bedöms kunna främja likviditeten i aktien och därmed en stabil kursutveckling. I samband med detta offentliggörande har Bolaget publicerat en intervju med Styrelseordförande Gunnar Németh som kommenterar listbytet på Bolagets hemsida: https://ortoma.com/investor-relations/presentationer/

Godkännandet är villkorat av att: (i) Bolaget fullföljer sitt Erbjudande enligt plan och att tillräcklig likvid inkommer för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov kommande tolv månader; (ii) Spridningskravet uppfylls för Bolagets B-aktier; (iii) Bolaget offentliggör ett tilläggsdokument med överenskommet innehåll innan handeln påbörjas på First North Growth Market Sweden; och (iv) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen.

Ortoma har med anledning av listbytet upprättat ett Tilläggsdokument som kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 16 februari 2023. Prospektet, publicerat den 25 januari 2023, utgör Bolagsbeskrivning tillsammans med Tilläggsdokumentet. Tilläggsdokumentet har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Ortomas aktier kommer fortsätta handlas under kortnamnet ORT B på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. I samband med listbytet har Norma AB varit legal rådgivare till Ortoma.

Ortoma – Improved Performance

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström

e-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ny Market update: februari 2023

Published

on

By

Concordia Maritime har publicerat en ny market update.

Rapporten finns tillgänglig på www.concordiamaritime.com. Utöver kommentar från VD Erik Lewenhaput innehåller den även data och statistik rörande såväl rater, fartygsvärden och den globala produkttankflottans utveckling, som efterfrågan på olja och lagernivåernas utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt                                                                
VD, Concordia Maritime AB                            
0704-855 188  
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Anna Kinberg Batra lämnar sin roll som styrelsemedlem

Published

on

By

Regeringen har idag utsett Anna Kinberg Batra till landshövding för Stockholms län. Som en följd av detta lämnar hon sitt styrelseuppdrag i Nederman.

Anna har varit styrelseledamot i Nederman sedan 2021 och lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

 

– Styrelsen tackar Anna för hennes värdefulla bidrag till Nedermans styrelsearbete. Hennes erfarenhet har på ett positivt sätt bidragit till en ökad förståelse för Nedermans affär. Vi önskar henne lycka till med sitt nya uppdrag, säger Johan Menckel, styrelseordförande i Nederman.

 

Enligt Nedermans bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Efter att Anna Kinberg Batra lämnar styrelsen kommer den att bestå av fem ledamöter och därmed uppfyller kraven i bolagsordningen.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Om Nederman
Nederman är ett miljöteknikföretag och en global ledare inom industriell luftfiltrering som ägnar sig åt att fånga, mäta, kontrollera och rena luft för att göra industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på branschledande produkter, lösningar och tjänster i kombination med en innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta som behövs för att optimera prestanda och garantera utsläppsöverensstämmelse för att skydda människor, planet och produktion. 

 

Nederman Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Koncernen har cirka 2400 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på nedermangroup.com

 

Nederman Holding AB (publ), postbox 602, SE-251 06 Helsingborg, Sverige.
Bolagsregistreringsnummer: 556576-4205

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.