Sectras tremånadersrapport 2022/2023: Kvartalets kontrakterade orderingång överstiger 2 miljarder kronor

| 2 september, 2022 | 0 kommentarer

Pressmeddelande – Linköping den 2 september, 2022 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) kontrakterade orderingång uppgick till 2,2 miljarder kronor under kvartalet, vilket är en historiskt hög nivå för ett kvartal. I utfallet ingår två omfattande och mångåriga kundkontrakt som avser prenumeration på medicinsk bildhantering. Växande kundbas och återkommande intäkter bidrog till koncernens omsättningstillväxt under kvartalet. För att öka transparensen kring den strategiska omställningen till tjänsteförsäljning och molnleveranser har den finansiella rapporteringen kompletterats med nyckeltal för återkommande intäkter från molnbaserade tjänster.

Perioden maj–juli 2022 i siffror

  • Den kontrakterade orderingången ökade med 468,5 procent till 2 235,4 MSEK (393,2), varav 705,3 MSEK (393,2) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 12 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 36–46 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.

  • Nettoomsättningen ökade med 19,3 procent till 484,1 MSEK (405,7). Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 10,7 procent.

  • Av nettoomsättningen avser 310,4 MSEK (253,0) återkommande intäkter, en ökning med 22,7 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 15,1 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 19,3 procent till 50,0 MSEK (41,9).

  • Rörelseresultatet minskade med 28,5 procent till 64,4 MSEK (90,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,3 procent (22,2). I oförändrade valutakurser minskade rörelseresultatet med 41,9 procent. Förändringen i utfallet mot jämförelsekvartalet är främst en följd av förstärkning av leveranskapacitet, omställning till molnleveranser och ackumulerade behov av sälj- och marknadsaktiviteter.

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 68,2 MSEK (92,1). 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -64,1 MSEK (9,8), främst till följd av reglering av kortfristiga skulder.

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
– Sectra erbjuder kritiska komponenter för modern sjukvård, medicinsk utbildning och ökad cybersäkerhet i samhället. Vår framgång kommer från långa relationer med nöjda kunder som ökar sin användning av våra lösningar och rekommenderar Sectra till andra. Kundernas förtroende är grunden till den starka orderingången.

– Omsättningen växer inom samtliga verksamhetsområden och vi levererar en bra vinstnivå för ett första kvartal, även om jämförelsekvartalet var exceptionellt. Det beror främst på förbättrad bruttomarginal men också på positiva valutaeffekter från USD. Trenden för återkommande intäkter och molnleveranser är positiv, vilket visar att omställningen till att leverera produkter och mjukvara som tjänst går framåt. 

– På Sectra låter vi kundernas behov, i kombination med vår kunskap om trender och teknik, styra förnyelsen av våra kunderbjudanden. Därför har vi valt att bredda vårt erbjudande inom diagnostik med IT-stöd för genomik, ett område som växer mycket snabbt inom cancervården. Vi  gör detta i samarbete med University of Pennsylvania Health System som är vår kund sedan tidigare och ett av USA:s mest framstående sjukhus inom cancervård. Tillsammans kommer vi att driva innovation och produktutveckling av IT-stöd som ska hjälpa till att hantera dramatiskt ökande volymer av genetiska analyser. Sectras satsning sker i en ny affärsenhet inom kuvösverksamheten Business Innovation.

Läs den bifogade delårsrapporten för ytterligare vd-kommentarer och information. 

Presentation av delårsrapporten 
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 2 september 2022, kl. 10:00
Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/Q1report2223

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2022, kl. 08:15.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.