SensoDetect publicerar delårsrapport för första kvartalet 2022

| 24 maj, 2022 | 0 kommentarer

Med ”Bolaget” eller ”SensoDetect” avses SensoDetect AB (publ) med organisationsnummer 556682–7464.

Sammanfattning av delårsrapporten

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -1 679 (-1 588) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,02 kr (-0,02) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2022 till 80 % (81 %).

* Periodens resultat dividerat med 88 577 340 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2022-03-31. Samma period föregående år dividerades resultatet med 82 626 143 aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • SensoDetect AB informerar att bolagets valideringsstudie i Bolivia är klar och markerar inträdet på den bolivianska marknaden.
 • SensoDetect har förnyat sin ISO 13485:2016 certifiering vid revision
 • SensoDetect beslutar att genomföra en riktad nyemission om cirka 4,0 MSEK i syfte att lansera egna kliniker utöver fortsatt fokus på internationell expansion

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SensoDetect öppnar egen klinik. Bolaget har sedan tidigare en tydlig inriktning att leverera en 100% objektiv metod för diagnostisering av ADHD, autism och schizofreni. Det kliniskt bevisade, och inom EU godkända, verktyget säljs idag främst till specialistkliniker och sjukhus. För att nå ut ännu snabbare på marknaden har bolaget nu lanserat en egen klinik där privatpersoner inom en timme själva kan få svar på om de har ADHD, autism eller schizofreni. 
 • SensoDetect meddelar att Saudi Food and Drug Authority, SFDA, godkänt SensoDetect® BERA. I och med godkännandet är tjänsten SensoDetect® Diagnostics och dess produkter för diagnosticeringsstöd av ADHD, autism samt schizofreni nu klara för lansering vilket innebär säljstart i Saudi Arabien.
 • Bolaget lanserar molnbaserad mjukvara och kan därmed leverera en snabbare och förbättrad tjänst
 • Bolagets valideringsstudie i Bolivia är nu publicerad och introduktionen på den sydamerikanska marknaden fortsätter

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Under första kvartalet beslutade styrelsen om en riktad emission som i april tillförde bolaget 4 MSEK vilket gav en bas för fortsatt arbete enligt bolagets strategiska plan. Tidigare annonserad försäljning under Q4 2021 har på grund av den globala Covid situationen försenats. Bolaget arbetar aktivt med att säkerställa verksamhetens finansieringsbehov och utvärderar löpande olika finansieringsmöjligheter.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (0) KSEK för årets första kvartal. Övriga intäkter uppgick till 831 (497) KSEK och avser aktiverat arbete för egen räkning om 788 (475) KSEK samt lönebidrag om 43 (22) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -1 667 (-1 552) KSEK.

Bolagets kostnader
Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick för perioden januari till mars till 439 (506) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för första kvartalet till 1 391 (921) KSEK. Personalkostnaderna för anställd personal uppgick för kvartalet till 258 (251) KSEK. Avskrivningarna för patent och aktiverade utvecklingskostnader uppgick för kvartalet till 410 (371) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2022 uppgick till -1 679 (-1 588) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för SensoDetect AB var 80 (81) procent den 31 mars 2022 och det egna kapitalet uppgick till 6 795

(10 644) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 208 (6 028) KSEK. I april 2022 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 4 MSEK till kassan. Totala tillgångar för Bolaget uppgick den 31 mars till 8 483 (13 137) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

SensoDetects kassaflöde för perioden januari till mars 2022 var -2 284 (5 915) KSEK. Investeringarna uppgick till 788 (454) KSEK som avser immateriella anläggningstillgångar.

VD kommenterar 

Första kvartalet 2022 var månader fyllda av positiva nyheter. Även om vi fortsatt var blockerade av COVID-restriktioner, framför allt i Kina och Indien, så levererades de sista dokumenten för ansökan till kinesiska NMPA och nya affärskontakter slöts i Indien. Vår nya mätklinik SENSO diagnostics såg dagens ljus i Lund och vi kunde planera vårt första besök till våra återförsäljare i Saudi Arabien. Vi har även fått väldigt bra mottagande av vår nya cloud mjukvara från våra distributörer och vår förbättrade mätmetod har fått lovord från våra slutkunder, patienterna.

Jag ser även mycket positivt på att vi kommer närmare och närmare ett godkännande i Kina, som vid ett godkännande ger oss en minsta intäkt på 20 MSEK de första 3 åren. Vi har också kommit betydligt närmare vår säljstart i Saudi Arabien där vi förväntar oss en årlig försäljning på 1 till 2 MSEK de första tre åren samt positiva signaler från Indien där förväntningarna på den årliga försäljningen ligger på 3 till 4 MSEK under de första tre åren.  Bolivia är också på väg ur sin värsta COVID pandemi sedan starten och där ligger vår förvänta på en årlig försäljning på 0,5 till 1 MSEK de första tre åren. Vi är även väldigt nära en godkänd CB certifiering vilken skulle innebära återupptagen kontakt med den Sydkoreanska marknaden där vi förväntar oss en årlig försäljning på 2 till 3 MSEK initialt.

Vi väntar dock inte på att vågskålen skall tippa över till vår fördel utan fortsätter parallellt med att bearbeta den svenska och den danska marknaden med vår nya mätklinik. Detta så att vi inte enbart förlitar oss på att andra ska lyckas med våra verktyg och metoder utan att vi även själva kan bevisa för marknaden att ett svar på om en patient har ADHD eller Autism inom en timme är enormt värdefull för patienten, dess anhöriga och för samhället i stort.

Slutligen vill jag passa på att tacka våra investerare som deltog i den riktade emissionen som beslutades under kvartalet. Ni gjorde det möjligt för SensoDetect att bygga vidare på befintlig affär såväl som att skapa nya affärsmöjligheter. Stort tack för fortsatt visat förtroende!

Med detta vill jag önska er alla en härlig sommar!

Lund i maj 2022

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
[email protected]

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.