Connect with us

Marknadsnyheter

Sju svenska städer deltar i EU:s uppdrag för klimatneutrala och smarta städer senast 2030

Published

on

Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå är bland de 100 städer i EU som kommer att delta i det så kallade uppdraget för städer (Cities Mission), EU:s uppdrag för 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030. Det tillkännager EU-kommissionen i dag.

Ytterligare 12 städer kommer från länder som är associerade eller har potential att associeras till Horisont Europa, EU:s forsknings- och innovationsprogram (2021–2027).

Omkring 75 % av EU-invånarna bor i städer. Städer förbrukar mer än 65 % av världens energi och står för mer än 70 % av de globala koldioxidutsläppen. Det är därför viktigt att städerna fungerar som experiment- och innovationsekosystem för att hjälpa alla andra att bli klimatneutrala senast 2050.

– Den gröna omställningen sprider sig över hela Europa just nu, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men det finns alltid ett behov av föregångare, som sätter upp ännu högre mål. De här städerna visar oss vägen mot en hälsosammare framtid. Vi kommer att hjälpa dem med detta! Låt oss börja redan i dag.

Uppdraget för städer kommer att få 360 miljoner euro i finansiering från Horisont Europa för perioden 2022–2023 för att med hjälp av innovation bana väg för klimatneutralitet senast 2030. Forsknings- och innovationsåtgärderna kommer att inriktas på ren rörlighet, energieffektivitet och grön stadsplanering och ge möjlighet att bygga upp gemensamma initiativ och utöka samarbetet med andra EU-program.

Fördelar för städerna inbegriper skräddarsydd rådgivning och stöd från en särskild uppdragsplattform som drivs av NetZeroCities, extra finansiering och finansieringsmöjligheter och möjligheten att ansluta sig till stora innovationsåtgärder och pilotprojekt. Uppdraget erbjuder också möjligheter till nätverkande, utbyte av bästa praxis mellan städer och stöd för att engagera invånarna i uppdraget.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att uppmana de 100 utvalda städerna att utarbeta klimatstadskontrakt, som kommer att innehålla en övergripande plan för klimatneutralitet inom alla sektorer som t.ex. energi, byggnader, avfallshantering och transport, tillsammans med tillhörande investeringsplaner. Denna process kommer att involvera invånare, forskningsorganisationer och den privata sektorn. De tydliga och synliga åtaganden som städerna gör i klimatstadskontrakten kommer att göra det möjligt för dem att samarbeta med EU, nationella och regionala myndigheter – och framför allt med sina egna invånare – för att uppnå detta ambitiösa mål.

Mot bakgrund av det överväldigande intresset från 377 städer att ansluta sig till uppdraget håller kommissionen också på att införa stöd till städer som inte valdes ut, inbegripet stöd genom uppdragets plattform och finansieringsmöjligheter inom ramen för Horisont Europas arbetsprogram för uppdraget för städer.

Uttalanden av kommissionärer:

– Städerna är i frontlinjen i kampen mot klimatkrisen, säger verkställande vice ordförande Frans Timmermans, med ansvar för den europeiska gröna given. Oavsett om det handlar om att göra stadsområdena grönare, åtgärda luftföroreningar, minska energiförbrukningen i byggnader eller främja lösningar för ren mobilitet är städerna ofta centrala för de förändringar som Europa behöver för att lyckas i omställningen till klimatneutralitet. Stort grattis till de städer som valts ut i dag! Jag ser fram emot de lösningar som ni kommer att utveckla för att vägleda era invånare och företag mot en grönare framtid.

– Vi måste påskynda Europas omställning till klimatneutralitet, för att frigöra oss från vårt beroende av fossila bränslen och ge invånarna fördelar som renare luft och lägre energiräkningar, säger verkställande vice ordförande Margrethe Vestager, med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Det är fantastiskt att så många städer vill delta. Vi kan stödja deras ambitioner med EU:s budget för forskning och innovation. Uppdraget för städer har potential att ge ett betydande bidrag till vår gröna giv så att Europa kan bli en klimatneutral världsdel senast 2050.

– Horisont Europa-uppdragen kan på ett viktigt sätt hjälpa oss att uppnå målen för den europeiska gröna given, inbegripet energitrygghet, säger Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. De utvalda städerna utgör ett första steg med ett stort geografiskt fotavtryck. Vi vill att alla våra regioner och invånare ska få konkreta fördelar, genom innovation och egenmakt för stora och små städer med olika grad av erfarenhet och kapacitet. Jag uppmuntrar alla städer att ta kontakt och samarbeta med alla berörda parter, naturligtvis även invånarna, för att vi tillsammans ska kunna uppnå våra ambitiösa mål.

– I sin strävan efter att bli smarta och klimatneutrala senast 2030 kommer de 100 städer i EU som offentliggjorts i dag att vara naturliga testbäddar för innovativa integrerade lösningar på många av de problem som våra invånare har i dag, bland annat rörlighet i städerna, säger Adina Vălean, kommissionsledamot med ansvar för transport. Vår nya ram för mobilitet i städer ger de verktyg som behövs för att göra rörligheten inom och mellan städer hälsosam och hållbar, till exempel genom att fördubbla järnvägstrafiken med höghastighetståg och utveckla extra cykelinfrastruktur under de kommande tio åren, investera i säkra cykelvägar och säkerställa förbindelser med landsbygds- och förortsområden så att pendlare får hållbara rörlighetsalternativ. Jag är säker på att de utvalda städerna kommer att lyckas och jag uppmuntrar andra städer runtom i Europa att följa deras exempel.

– Uppdraget för klimatneutrala och smarta städer kommer att hjälpa oss att nå resultat i fråga om våra miljöåtaganden om nollförorening, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske. Många av de utvalda städerna har redan visat sin miljötrovärdighet i våra initiativ om Europas miljöhuvudstad, Green Leaf och överenskommelsen om gröna städer genom att ta itu med luft-, buller- och avfallsfrågor. De här städernas ambitioner för klimat och innovation, liksom uppdragets bredare forskningsfinansiering, kommer att göra stadslivet grönare, renare och hälsosammare för Europas invånare.

Bakgrund

Städer uppmanades att uttrycka sitt intresse för att delta i uppdraget i november 2021. Möjligheten att lämna en intresseanmälan upphörde den 31 januari 2022. I ett första steg utvärderade oberoende experter varje intresseanmälan. I ett andra steg tillämpade kommissionen ytterligare kriterier för att säkerställa geografisk balans och en diversifierad grupp städer i fråga om storlek, genomslagskraft och innovativa idéer. Totalt ansökte 377 städer om att få delta. De 100 städer som valts ut utgör 12 % av EU:s befolkning. 

Kommissionen lanserade uppdraget för 100 klimatneutrala och smarta städer senast 2030 i september 2021 med antagandet av ett meddelande om EU-uppdrag. Detta efter godkännandet av uppdragens enskilda genomförandeplaner sommaren 2021. Utöver uppdraget för städer finns det fyra andra EU-uppdrag som omfattar globala utmaningar när det gäller anpassning till klimatförändringar, återställande av hav och vatten, friska jordar och kampen mot cancer. Ett särskilt arbetsprogram för EU-uppdrag inom Horisont Europa offentliggjordes den 15 december 2021. 

Uppdrag är ett nytt inslag inom Horisont Europa och bidrar till kommissionens prioriteringar, som t.ex. den europeiska gröna givenEtt Europa rustat för den digitala tidsåldernEuropas plan mot canceren ekonomi för människor och policyn för ett nytt europeiskt Bauhaus. Exempelvis är uppdraget för klimatanpassning redan ett konkret inslag i den nya klimatanpassningsstrategin, uppdraget mot cancer är ett inslag i EU:s plan mot cancer, och uppdraget för marker är ett flaggskeppsinitiativ i den långsiktiga visionen för EU:s landsbygdsområden.

För ytterligare information

Faktablad om EU:s uppdrag för städer: Bekanta dig med städerna

Frågor och svar

Videoklipp

100 klimatneutrala och smarta städer till 2030

Presskontakt:

Maria BLÄSSAR
Europeiska kommissionens representation i Sverige
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
+46 (0) 739-315430
[email protected]

Johannes BAHRKE
+32 2 295 86 15
[email protected]

Marietta GRAMMENOU
+32 2 298 35 83
[email protected]

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Globala förhandlingar mot plastföroreningar bidrar till klimatomställningen

Published

on

By

Sent fredag kväll, den 2 december, avslutades det första internationella förhandlingsmötet för ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Punta del Este, Uruguay.  

Över 150 länder har samlats för att delta på det första förhandlingsmötet om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar. Uppmaningen från länderna var tydlig – för att få ett slut på plastföroreningarna behöver vi ett globalt avtal som omfattar hela plastens livscykel. Bland annat diskuterades avtalets övergripande mål och vilka åtaganden avtalet kan komma att omfatta.  

– Utan effektiva åtgärder förutspås den globala plastproduktionen tredubblas till 2060 och stora mängder av plasten hamnar i vår miljö och hav. Att reglera plastföroreningar på global nivå är därför ett viktigt steg som kan bidra till klimatomställningen, samt skydda haven, miljön och den biologiska mångfalden, säger klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Intresset från näringslivet, miljöorganisationer och forskarsamhället var stort. Inför mötet genomfördes också ett endagsmöte med dessa aktörer. Rundabordssamtal hölls för att medlemsländer och aktörer skulle kunna utbyta erfarenheter och lärdomar från varandra.     

Sverige deltog i förhandlingarna som EU-ordförande och har drivit EU:s position och prioriteringar på mötet. Detta var det första av fem planerade förhandlingsmöten. Nästa internationella förhandlingsmöte ska hållas i Frankrike under våren 2023.     

För mer information, kontakta:
Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari
Tel. 070-250 59 40

Miljödepartmentet
Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
08-405 10 00
regeringen.se/miljo

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

A-kassornas system är fortsatt stängda

Published

on

By

A-kassornas system som stängdes under fredagen är fortsatt stängda över helgen. Utredning och analys av den säkerhetsrelaterade incident som upptäcktes tidigare i veckan fortsätter i oförminskat tempo.

– Vi fortsätter arbetet med att utreda och ta reda på incidentens omfattning, vad som har hänt, hur och varför. Stängningen av systemen har gjorts för att i allra största utsträckning minimera risken för konsekvenser och skador på systemen, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Planen är att kunna öppna a-kassornas system igen så fort som möjligt för att bland annat säkerställa kommande utbetalningar av arbetslöshetsersättning.

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

ABB slutför överenskommelsen för Kusile-projektet

Published

on

By

  • Överenskommelsen på 327 miljoner USD har tidigare kommunicerats och redovisats i ABB:s finansiella rapport för tredje kvartalet 2022

ABB har nått en slutgiltig överenskommelse med riksåklagaren i Sydafrika, United States Department of Justice, United States Securities and Exchange Commission och Office of the Attorney General of Switzerland kopplat till det gamla Kusile-projektet i Sydafrika som tilldelades 2015. ABB hoppas kunna nå en slutgiltig överenskommelse med tyska myndigheter inom kort.

Överenskommelsen uppgår till 327 miljoner USD. Den har tidigare redovisats i ABB:s finansiella resultat för tredje kvartalet 2022 och inkluderar den förväntade exponeringen i den tyska processen. Motsvarande negativa kassaflödeseffekt förväntas delas upp med cirka tre fjärdedelar under fjärde kvartalet 2022 och resten under första kvartalet 2023.

ABB:s VD Björn Rosengren: ”Vi tar Kusile-ärendet på största allvar. Sedan det uppmärksammades har ABB samarbetat fullt ut med alla myndigheter och lagt ner mycket tid och ansträngning för att förhindra att något liknande händer igen – inklusive lansering av en ny uppförandekod, utbildning av anställda och implementering av ett förbättrat kontrollsystem. Vi har en tydlig nolltolerans för oetiskt beteende inom vårt företag.”

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat
2 december 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: [email protected]

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.