Smart High Tech: Kommuniké från årsstämman den 10 maj 2022

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Nedan anges de huvudsakliga besluten vid årsstämman, samtliga beslut var enhälliga

 • Mats Ekberg valdes till ordförande att leda årsstämman.
 • Vid stämman var 9 554 954 (71 %) av totalt 13 500 000 aktier och 22 154 954 (85 %) av totalt 26 100 000 röster representerade.
 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag vilket innebar att årets resultat balanseras i ny räkning.
 • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
   

Till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett styrelsearvode om vardera två prisbasbelopp och till styrelseordförande utgår ett arvode om fyra prisbasbelopp för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättningen betalas ut efter genomfört uppdrag och till då gällande prisbasbelopp. Ersättning till revisor utgår mot godkänd löpande räkning.

Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:

 • Johan Liu, ordförande
 • Anders Andersson, ledamot
 • Mats Augurell, ledamot
 • Bill Brox, ledamot
 • Henrik Rhedin, ledamot
 • Natalie Liu, suppleant
   

Till bolagets revisor valdes revisionsbolaget GrantThornton med huvudansvarig revisor Magnus Leijon.

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för anställda inom Smart High-Thech-koncernen genom emission av högst 135 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av högst 135 000 nya aktier i SHT Smart High-Tech AB. Incitamentsprogrammet riktar sig till en begränsad krets nyanställda nyckelpersoner i bolaget och innebär en maximal utspädning om en procent.
 

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

Director IR & Marketing
Martin Palmqvist
+46 73 59 99 940
[email protected]

VD Thien Laubeck
+46 73 98 88 496
[email protected]
 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.