Sollentuna Stinsen JV AB påbörjar skriftligt förfarande för sitt säkerställda obligationslån 2019/2022 med ISIN SE0013122058

| 11 juli, 2022 | 0 kommentarer

Sollentuna Stinsen JV AB (”Bolaget”) har instruerat agenten för Bolagets upp till 500,000,000 SEK säkerställda obligationslån med rörlig ränta 2019/2022 med ISIN SE0013122058 (”Obligationerna”) att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna (”Obligationsinnehavarna”) om tillstånd att ändra de allmänna villkoren för Obligationerna ursprungligen daterade 30 september 2019 (”Villkoren”).

 

På grund av en förlängd tidslinje för sitt befintliga utvecklingsprojekt av fastigheten Stinsen (”Projektet”), avser Bolaget söka en förlängning av Obligationernas slutliga inlösendag (som nu förfaller 7 oktober 2022) med tolv månader och, bland annat, ändra trappan och belopp för inlösen av Obligationerna till en step-up upp till 105 procent, ändra marginalen till en fast marginal om 10.75 procent per år, ytterligare begränsa tillåten skuld samt möjligheten till utbetalningar till ägarna och minska obligationens rambelopp från 500 000 000 SEK till 400 000 000 SEK, som ytterligare beskrivs i meddelandet om skriftligt förfarande.

 

Om Obligationsinnehavarna samtycker till ändringarna av Villkoren, förbinder sig Bolaget att betala en samtyckesavgift på 1.50 procent, som ytterligare beskrivs i meddelandet gällande skriftliga förfarandet. Ändringarna av Villkoren är villkorade av att Bolagets aktieägare tillskjuter eget kapital genom ovillkorade kapitaltillskott till Bolaget om ett belopp av 60 000 000 SEK.

 

Bolaget har erhållit röstningsåtaganden för förslaget från Obligationsinnehavare som representerar ungefär 86 procent av de utestående Obligationerna.

 

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga Obligationsinnehavare den 11 juli 2022. Det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 15 juli 2022 och avslutas den 4 augusti 2022. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna per den 15 juli 2022 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Euroclear Sweden AB.

 

Varje Obligationsinnehavare uppmanas härmed ta del av investerarpresentationen och riskfaktorerna i denna vilken finns att tillgå på bolagets hemsida.

 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial har blivit anlitad som finansiell rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet.

 

Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på bolagets hemsida (http://www.sollentunastinsenjvab.com/sv/f%C3%B6retagsobligationer) och på Stamdata (www.stamdata.com).

 

 

 

  

 

För mer information, vänligen kontakta:
Christian Matti, VD Sollentuna Stinsen JV AB

070 270 53 25, [email protected]

 

 

Denna information är sådan information som Sollentuna Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juli 2022 kl. 15:30.

 

 

 

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.