Connect with us

Marknadsnyheter

Spermosens föreslår företrädesemission på 24 MSEK med sikte på produktion och marknadslansering

Published

on

Styrelsen i Spermosens AB (”Spermosens” eller ”bolaget”) har idag, den 15 november 2022, beslutat om kallelse till extra stämma med förslag om en nyemission av aktier om cirka 24 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera den fortsatta processen mot kommersialisering av Spermosens första produkt som kommer innebära förbättrad diagnostik vid val av IVF-behandling.  Företrädesemissionen omfattas upp till 64 procent av tecknings- och garantiåtaganden.

Styrelsens förslag till Företrädesemissionen tar ägarna ställning till på extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 19 december 2022. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande. I samband med planen att genomföra Företrädesemissionen offentliggör bolaget sin plan för framtiden.

”Spermosens har en banbrytande produkt som kan hjälpa miljontals drabbade av ofrivillig barnlöshet genom att förbättra diagnostik vid val av IVF-behandling. Vi har nu tagit produkten från forskningsstadiet till att vara redo att färdigställas för produktion och myndighetsgodkännande, en process som emellertid är mer komplex och tidsödande av vad vårt befintliga kapital medger. Vi har en konkret plan med sikte på full marknadslansering 2025 och för finansieringen av det arbete som återstår”, säger John Lempert, CEO på Spermosens AB.

 

Sammanfattning

 • Spermosens styrelse har idag beslutat om kallelse till stämma för beslut om Företrädesemissionen i syfte att finansiera den fortsatta processen mot kommersialisering av Spermosens första produkt JUNO-Checked systemet. Styrelsens förslag tar ägarna ställning till på en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 19 december 2022.
 • Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Spermosens cirka 24 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen inkluderar en teckningsoption med teckning januari/februari 2024, som vid fullteckning kommer att tillföra Spermosens ytterligare mellan 24 och 73 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen är avsedd att finansiera det fortsatta arbetet mot kommersialiseringen av Spermosens första produkt.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 4 procent av teckningsförbindelser och till cirka 60 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således via avtal totalt säkerställd upp till 64 procent.
 • Spermosens har tagit flera viktiga steg i utvecklingen av JUNO-Checked systemet och nått Proof of Concept för tillverkning.
 • Patentskydd har erhållits på flera nyckelmarknader.
 • Spermosens har påbörjat arbete tillsammans med två kontraktstillverkare för framtida produktion.
 • Marknaden för Spermosens produkter är mycket attraktiv.
 • Försäljning för forskningsändamål möjliggör en lansering före full certifiering av bolagets produkter.
 • I samband med styrelsens förslag om att genomföra Företrädesemissionen kommunicerar bolaget sin plan för de kommande tre verksamhetsåren, vilket kan innebära ett kapitalbehov om 60 MSEK under kommande tre år.
 • Alternativa planer med ett lägre kapitalbehov kan komma att behöva genomföras baserat på resultatet från kapitalanskaffningen.

 

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen samt plan för kommande tre år

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar (IVF). Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det så kallade JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentsökta produkt JUNO-Checked Systemet består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara och en förbrukningsvara i form av en kassett. Mätinstrumentet analyserar spermiernas förmåga att binda till äggcellen.

 

Infertilitet är ett växande globalt problem. WHO bedömer att fler än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet och i mer än 50% av fallen finns det en manlig faktor. Varje år genomförs över 3 miljoner behandlingar vid världens 5 000 IVF-kliniker. I Sverige genomfördes 2019 cirka 20 000 behandlingar. Den globala marknaden för IVF-behandlingar uppgick till 22 miljarder USD 2021 och beräknas växa med 6 procent årligen fram till 2030. Ett annat växande globalt segment är spermabanker som säljer spermiedonationer för IVF-behandlingar och insemination, en marknad som 2018 uppgick till 4,3 miljarder USD. Med hjälp av Spermosens teknologi kan spermans kvalitet bedömas.

 

Spermosens har goda förutsättningar att bli framtida global standard vid IVF-behandlingar. I dag saknas bra diagnostiska hjälpmedel för att bedöma kvaliteten på den manliga sperman och därmed välja behandlingsmetod, vilket bidrar till att färre än en av fem IVF-behandlingar lyckas. Det medför betydande lidande för paren som är under behandling, inte minst för kvinnor som ofta drabbas av både akuta och kroniska sidoeffekter av hormonbehandlingarna. Fler behandlingar, längre väntetid på behandling ger ett ökat lidande och ökade kostnader. Att förbättra möjligheterna till framgång innebär fördelar för paren som är under behandling, för klinikernas konkurrenskraft och även för samhället i stort.

 

Spermosens noterades på Spotlight i juni 2021 och tillfördes 26,2 MSEK, vilket i kombination med tilläggsoptionen TO 1 på 19,7 MSEK i maj 2022 innebär att bolaget tillfördes 45,9 MSEK före emissionskostnader för att ta bolagets första produkt JUNO-Checked från forskningsstadiet till produktion. Under denna period har bolaget uppnått Proof of Concept, etablerat ett fullgott patentskydd på flera nyckelmarknader och påbörjat arbete tillsammans med två kontraktstillverkare för framtida produktion. Därutöver har Spermosens byggt upp en effektiv avdelning för kvalitet och regulatoriska frågor, som har säkrat europeiska och amerikanska krav för CE-märkning och FDA-godkännande. Den europeiska standarden för medicinsktekniska produkter har utvecklats och förtydligats sedan bolaget noterades, vilket har bidragit till att det regulatoriska arbetet är mer komplext än tidigare uppskattning. Spermosens är i dag certifierat enligt ISO13485 för kvalitetssäkring vid design och utveckling av medicintekniska produkter.

 

Spermosens har påbörjat arbete tillsammans med två kontraktstillverkare för framtida produktion. OIM Sweden AB avseende JUNO-Checked instrumentet och FlexMedical Solutions Ltd avseende JUNO-Checked kassetten. Samarbetsavtalet med OIM Sweden AB ger Spermosens tillgång till en såväl högkvalitativ som flexibel ISO-certifierad produktionskapacitet. FlexMedical Solutions Ltd har gedigen erfarenhet från hela produktutvecklingens livscykel, och har hjälpt till att få ut flera produkter på marknaden. Genom en flexibel produktionskapacitet säkerställs både kvalitet och kostnadseffektivitet, samtidigt som fasta kostnader för produktion optimeras.

 

Baserat på framstegen ovan har Spermosens under 2022 fortsatt arbetet mot kommersialiseringen av bolagets första produkt – JUNO-Checked Systemet, och avsiktsförklaringar avseende försäljning för forskningsändamål, Research Use Only (RUO), har tecknats. Genom denna försäljning förväntas Spermosens bland annat erhålla återkoppling från kunder om faktisk användning, samla in värdefulla vetenskapliga data, bygga relationer med kunder, nå en snabbare marknadsacceptans, erhålla referenskunder. RUO-försäljningen är en mycket viktig språngbräda inför full kommersialisering,

 

Spermosens plan för den fortsatta utvecklingen av bolagets första produkt med sikte på kommande marknadslansering sker i fem steg:

 

 • Steg 1 innebär leverans av generation 1 av produkten för forskningsändamål (RUO) till de tidiga kunder som Spermosens nu har tecknat LOI med, samt till ytterligare intresserade. Detta steg beräknas ta 6 månader från påbörjande och kosta cirka 17 MSEK.

 

 • Steg 2 är att färdigställa generation 2 av produkten, fortsatt för RUO. Generation 2 planeras sedan används för de studier som ligger till grund för certifiering av JUNO-Checked Systemet och därmed möjliggöra försäljning för användning i diagnostiskt syfte. Intäkterna är fortsatt begränsade. Detta steg beräknas ta 6 månader från påbörjande och kosta cirka 16 MSEK.

 

 • Steg 3 innebär verifiering och validering av JUNO-Checked Systemet med hjälp av insamlade data för att kunna underbygga våra påståenden och verifiera produkten i kliniska studier. Samtidigt förbereds marknadslanseringen. Detta steg beräknas ta 6 månader från påbörjande och kosta cirka 17 MSEK.

 

 • Steg 4 innebär designtransfer och förberedelser inför tillverkningen av den första godkända produkten avsedd för allmän användning på IVF-kliniker runt om i världen. Detta steg beräknas ta 2 månader från påbörjande och kosta cirka 7 MSEK

 

 • Steg 5 innebär ansökan om CE-märkning och färdigställande av den dokumentation som regulatoriska myndigheter kräver, vilket innebär att JUNO-Checked Systemet efter godkännande är certifierat för användning i diagnostiskt syfte. Detta steg beräknas ta 7 månader från påbörjande och kosta cirka 10 MSEK.

 

Spermosens mål är att erhålla certifieringar i både EU och USA för att kunna genomföra försäljning av produkter för diagnostisk användning under 2025. Parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet sker RUO-försäljning som inbringar vissa intäkter samt värdefulla data och kundinsikter. När den färdiga produkten når marknaden räknar Spermosens med att 20 procents andel av den skandinaviska marknaden och en försäljning på 8000 kassetter per år räcker för att nå ett positivt kassaflöde. Bolagets ambition är att nå positivt kassaflöde under 2025. Potentialen är avsevärt mycket större än så om bolaget på sikt når målet att bli global standard för IVF-behandlingar. Spermosens planerar att fram till och med 2025 finansiera den löpande verksamheten och den fortsatta utvecklingen av produkten med existerande rörelsekapital samt tillförsel av ytterligare kapital. Enligt styrelsens och ledningens bedömning behöver bolaget tillföras cirka 60 MSEK under perioden 2023–2025. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Spermosens cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen inkluderar en teckningsoption med teckning januari/februari 2024, som vid fullteckning kommer att tillföra Spermosens mellan 24 och 73 MSEK före emissionskostnader.

 

Mot bakgrund av ovan har styrelsen för Spermosens idag, den 15 november 2022, föreslagit att genomföra Företrädesemissionen för att fortsätta arbetet mot att färdigställa och kommersialisera JUNO-Checked Systemet. Företrädesemissionen avser att finansiera aktiviteter som syftar till färdigställande och godkännande av CE-märkt produkt, samt att realisera Spermosens fortsatta arbete mot marknadstillträde. Med förbehåll för att den extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen samt utökande av gällande bolagsordnings gränser, kan bolaget erhålla cirka 24 MSEK före emissionskostnader förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

 

Med likviden avser bolaget att finansiera följande aktiviteter (i prioritetsordning):

 • Förvaltningskostnader relaterade till börsnotering (cirka 8 procent)
 • Produktutveckling av JUNO-Checked Systemet för att kunna påbörja försäljning för forskningsändamål. (cirka 85 procent)
 • Kostnader relaterade till innovation och patentskydd (cirka 3 procent).
 • IR/marketing (cirka 2 procent).
 • I det fall Företrädesemission inte fulltecknas kommer bolaget att temporärt sakta ner verksamheten och utvärdera alternativ
  • Intensifiera diskussioner med partners avseende utveckling, kommersialisering och finansiering.
  • Sälj eller licensiera ut IP.
  • huvudsakligen med fokus på aktiviteter som kan möjliggöra tidiga initiala intäkter.

Extrastämma och Företrädesemission

Se bifogad kallelse.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet

 

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-15 21:00 CET.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 06.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
06.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 06.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

 0

 

  0,00

CEUX

259 481

 10,07

2 613 696,25

TQEX

57 980

 10,07

 584 072,10

XSTO

520 688

 10,07

5 244 763,83

XCSE

61 851

 10,10

 624 436,49

Summa

 900 000

 10,07

9 066 968,66

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4380
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 12 732 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Zoomability har skrivit avtal med GoToMarketUSA

Published

on

By

Ett avtal har idag skrivits på mellan Zoomability och GoToMarketUSA gällande utvecklingen av den amerikanska marknaden. Arbetet kommer att starta omgående för att inte spilla någon tid.

Sedan 2015 har Zoomability haft ett dotterbolag i USA, Zoomability Inc, men omständigheter under slutet av 2016 har gjorde att vi inte kunde fortsätta satsningen med full kraft. När vi sedan skulle initiera en ny satsning i slutet av 2019, genom ett avtal med McCabe Outdoor Mobility, kom coronapandemin några månader senare och begränsade våra möjligheter. Trots en kraftig minskning av försäljningen sedan toppåren 2014-2015 är USA det land vi sålt flest Zoom Uphill genom åren, och även under 2022. Det är också världens största marknad för mobilitetsprodukter.

Genom avtalet med GoToMarketUSA kommer vi nu få en partner som kan hjälpa oss att återta det vi förlorar och växa starkt kommande år. Deras huvuduppgift är att rekrytera nya återförsäljare och stötta McCabe Outdoor Mobility.

Bara i Kalifornien, där GoToMarketUSA ska börja fokusera, finns uppåt 100 potentiella återförsäljare och i hela USA räknar vi med ett tusental. Till det kommer alla de välgörenhetsfonder, likt Independence Fund, som varit Zoomabilitys största kund tidigare, och köpt in flera hundra Zoom Uphill genom åren.               

Vårt dotterbolag Zoomability Inc kommer också under nästa år anställa en person till för att på plats koordinera verksamheten och utveckla den vidare. Idag har vi ett logistikcenter i Miami som också sköter service/support för Nordamerika.

GoToMarketUSA är en organisation som hjälper europeiska bolag att komma in på den amerikanska marknaden, och som sedan 2008 hjälpt över 50 företag. Deras expertis ligger i att få företag att växa genom strategiskt marknadsarbete, men också vara ”boots on the ground” tills deras kunder byggt upp sin egen verksamhet. Grundaren Torbjörn Tilläng har svenska rötter och har tidigare arbetat som managementkonsult för en rad större svenska bolag innan han flyttade över till Kalifornien, söder om Los Angeles.

”Vi är mycket motiverade av att se banbrytande och innovativa företag lyckas. Detta beror troligen på att vi är uppvuxna i Skandinavien där teknik och innovation är en stor del av samhället”, säger Torbjörn Tilläng och fortsätter, ”även om teknologin är viktig så är det än viktigare att tydligt kunna kommunicera den kundnytta produkten ger.”

Och Pehr-Johan Fager påpekar; ”För att snabbare kunna expandera på USA-marknaden är det viktigt att samarbeta med personer som förstår den kundnytta Zoomen bidrar med och aktivt kunna rekrytera nya återförsäljare. Det möjliggör i sin tur att potentiella kunder lättare kan få uppleva en Zoom, och därmed ta beslutet att skaffa en. Med det starka team som GoToMarketUSA satt ihop för att genomföra detta har vi stora möjligheter att lyckas.”  

GoToMarketUSA kommer att börja sin bearbetning i Kalifornien och samtidigt samarbeta med vår Ohio baserade distributör McCabe Outdoor Mobility och vårt logistikcentrum i Miami. Avtalet sträcker sig 10 månader framåt i tiden och kan sedan förlängas.

Läs mer om GoToMarketUSA här.

För mer information Kontakta
VD Pehr-Johan Fager
[email protected]
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Newton Nordic AB offentliggör Investment Memorandum med anledning av företrädesemission som tidigare inletts idag

Published

on

By

Idag den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022. Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 6 december inleds teckningsperioden i Newton Nordic AB:s eller (”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vilket offentliggjordes den 12 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 20 december 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 20 december 2022.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerad som aktieägare i Newton Nordic AB (”Newton” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Fem (5) innehavda aktier berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under perioden 6 december till och med den 20 december 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,18 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar för teckning med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare (innehav på VP-konto)

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 2 december 2022 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. Informationsbroschyr kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida newtonnordic.com samt på Aqurats hemsida aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild

avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare (innehav på depå)

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen

emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Teckning och betalning av aktier med primär företrädesrätt, direktregistrerade aktieägare

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med den 6 december till och med den 20 december 2022. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. 

Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. Särskild anmälningssedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas. Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som anges på den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Aqurat via telefon eller 

e-post. Särskild anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 20 december 2022. Eventuell

anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en

anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Aqurat Fondkommission AB

Ärende: Newton

Box 7461

103 92 Stockholm

Tfn: 08-684 05 800

Fax: 08-684 05 801

Email: [email protected] (inskannad anmälningssedel)

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Jesper Starander
VD/Huvudägare
[email protected]

+46 735 126440

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.