Connect with us

Marknadsnyheter

Spherio Group AB (publ) ingår ytterligare villkorat avtal om omvänt förvärv av Refine Group

Published

on

Spherio Group AB (publ) (”Spherio”) har ingått ett avtal om att förvärva verksamheten i Refine Group AB (publ) (”Refine”) mot en köpeskilling om högst cirka 878 miljoner kronor. Som vederlag för samtliga aktier i Refine ska säljaren erhålla högst 6 753 623 611 nyemitterade aktier i Spherio. Avtalet är bland annat villkorat av att Spherio även genomför det tidigare kommunicerade omvända förvärvet av Ecomm Holding AB.

Bakgrund
Spherio ingick den 29 november 2022 avtal om villkorat omvänt förvärv av Ecomm Holding AB (”Ecomm”). Som vederlag för samtliga aktier i Ecomm ska säljarna av Ecomm erhålla högst 4 348 569 587 nyemitterade aktier i Spherio. Inom ramen för förvärvet av Ecomm kommer Spherios nuvarande verksamhet att överföras till ett helägt dotterbolag till Spherio och därefter delas ut till Spherios nuvarande aktieägare. Spherio ingick även avtal med Ecomm om att sälja samtliga aktier i RE/WAY AB till en köpeskilling om 2 miljoner kronor samt inhämtade åtagande om konvertering om cirka 89 procent av emitterade konvertibla skuldebrev. Förvärvet av Ecomm är bland annat villkorat av att extra bolagsstämma i Spherio beslutar om riktad nyemission till säljarna av Ecomm. För mer information om Spherios förvärv av Ecomm hänvisas till Spherios pressmeddelanden den 29 november 2022.

Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) har gjort bedömningen att Spherios omvända förvärv av Ecomm utgör en väsentlig verksamhetsförändring som innebär att Spherio ska ses ett helt nytt bolag (”Verksamhetsförändringen”). Mot bakgrund av Verksamhetsförändringen har Nasdaq First North observationsnoterat Spherios aktie och Spherio behöver genomgång en ny noteringsprocess hos Nasdaq First North som redan inletts.

Spherio har idag ingått avtal om ytterligare villkorat förvärv av Refine mot en köpeskilling om högst cirka 878 miljoner kronor (”Tilläggsförvärvet”) från Refine Group AB (publ) (”Säljaren”). Som vederlag för Refine erläggs högst 6 753 623 611 nyemitterade aktier i Spherio, vilka emitteras till en teckningskurs om 0,13 kronor per aktie. Genom att teckna sig för de aktier som utgör vederlag i Tilläggsförvärvet (”Vederlagsaktierna”), blir Säljaren ägare till högst cirka 60,4 procent av rösterna och kapitalet i Spherio (med beaktande av de aktier som kommer emitteras som vederlag i det omvända förvärvet av Ecomm), vilket innebär budplikt för Säljaren i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”), vilket Säljaren kommer ansöka om dispens från. Tillträde i Tilläggsförvärvet beräknas kunna ske inom kort efter det att Spherio genomfört det omvända förvärvet av Ecomm. Avsikten är att Tilläggsförvärvet ingår som del av den nya noteringsprocess som föranletts av Verksamhetsförändringen.

Sammanfattning av Tilläggsförvärvet

 • Spherio har idag ingått avtal med Säljaren avseende Tilläggsförvärvet.
 • Tilläggsförvärvet är bland annat villkorat av:
  • att Spherio genomför det omvända förvärvet av Ecomm;
  • att Säljaren erhåller dispens från budplikt enligt Takeover-reglerna som annars skulle uppkomma vid teckning av Vederlagsaktierna;
  • att bolagsstämma i Säljaren godkänner Tilläggsförvärvet;
  • att Spherio erhåller ett villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North; och
  • att extra bolagsstämma i Spherio beslutar om riktad nyemission till Säljaren.
 • Spherio beräknas kunna kalla till extra bolagsstämma under första kvartalet 2023 för att genomföra förvärvet av Ecomm och att kort därefter kunna genomföra Tilläggsförvärvet.

Spherios förvärv av Refine
Köpeskillingen för förvärvet av Refine uppgår till lägst cirka 818 miljoner kronor och högst cirka 878 miljoner kronor beroende på i vilken utsträckning Refine kapitaliseras innan tillträde sker i Tilläggsförvärvet. Köpeskillingen erläggs genom kvittningsemission således av lägst 6 292 085 150 och högst 6 753 623 611 aktier i Spherio, till en teckningskurs om 0,13 kronor per aktie, att betalas mot kvittning av en köpeskillingsrevers (”Kvittningsemissionen”)

Tilläggsförvärvet är ett så kallat omvänt förvärv. Vid ett förvärv av Refine kommer, genom Kvittningsemissionen, högst 6 753 623 611 nya aktier emitteras i Spherio varvid aktiekapitalet ökar med 337 681 180,55 kronor.

Med beaktande av de aktier som kommer emitteras som vederlag i det omvända förvärvet av Ecomm kommer Säljaren, efter aktieteckning i Kvittningsemissionen, inneha högst cirka 60,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Spherio, vilket innebär budplikt enligt Takeover-reglerna.

Nuvarande aktieägare i Spherio kommer gemensamt att inneha cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Spherio och säljarna av Ecomm kommer gemensamt att inneha lägst cirka 38,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Spherio.

I Tilläggsförvärvet har Spherio således, efter överlåtelse av samtliga tillgångar och verksamhet och utdelning av dotterbolaget, i enlighet med avtalet för det omvända förvärvet av Ecomm, värderats till cirka 5,4 miljoner kronor. Styrelsen bedömer att den tillämpade värderingen och den teckningskurs som värderingen resulterar i är marknadsmässig utifrån en förhandling med Säljaren.

Spherios syfte med Tilläggsförvärvet
Syftet med Tilläggsförvärvet är att komplettera och stärka det tidigare kommunicerade förvärvet av Ecomm, där Refine och dess ledning kommer att fortsätta bygga bolagen tillsammans med aktieägarna. Tillsammans skapar förvärven en substantiell och lönsam e-handelsgrupp som bedöms ha stora möjligheter att fortsätta en framgångsrik resa på börsen.

Extra bolagsstämma
Spherios förvärv av Ecomm samt Tilläggsförvärvet är villkorade av godkännande av bolagsstämma. Aktieägare i Spherio som tillsammans innehar cirka 40,94 procent av totalt antal aktier och röster i Spherio har åtagit sig att rösta för Spherios förvärv av Ecomm, och cirka 17,9 procent av totalt antal aktier och röster i Spherio har åtagit sig att rösta för Tilläggsförvärvet vid tidpunkten för kommunikation, samt anslutande beslut vid den extra bolagsstämman i Spherio.

Preliminär tidplan
Under första kvartalet 2023 beräknar Spherio att kalla till extra bolagsstämma för beslut om Spherios förvärv av Ecomm och Tilläggsförvärvet. Med anledning av bolagsordningsändring uppgår kallelsetiden till minst fyra veckor, innebärandes att stämman kan hållas tidigast fyra veckor efter offentliggörande av kallelsen. Under förutsättning att stämman fattar de beslut som krävs för att genomföra Spherios förvärv av Ecomm, och Tilläggsförvärvet, beräknas tillträde i Spherios förvärv av Ecomm kunna ske på eller i nära anslutning till stämman. Efter genomförandet av stämman anmäls samtliga beslut för registrering hos Bolagsverket.

Tillträde i Tilläggsförvärvet beräknas sedan kunna ske i samband med tillträdet i Spherios förvärv av Ecomm.

Information om Refine
Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar varumärken inom den digitala handeln. Koncernen skall genom sitt ekosystem nå synergier genom kompetensdelning och samordning av funktioner som digital marknadsföring, logistik, distribution och produktutveckling.

Koncernen är uppdelad i två affärsområden: Products & Brands (varumärken inom livsstil och skönhet) samt Services-bolag som stöttar digital handel.

Under de senaste 12 månaderna (från utgången av november) har Refine genererat cirka 260 MSEK i försäljning med ett justerat operativt rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA) om mer än cirka 24 MSEK (pro-forma).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Wiborgh, VD Spherio Group AB (publ)
E-post:
[email protected]
Telefon: +46 (0) 73 462 29 57

Denna information är sådan som Spherio Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Spherio Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Spherio
Vi bygger och utvecklar en sfär av bolag och tekniska lösningar som bryggar gränslandet mellan tech, logistik och eCom. Spherio Group driver marknadsplatser och utvecklar ledande SaaS-lösningar som möjliggör för fashion brands och retailers att hantera egna digitala butiker för försäljning av second hand och sample sales. Koncernen strävar efter att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion. Spherio Group är baserat i Sverige och bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: [email protected]

För mer information, se www.spheriogroup.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Energy Save har välkomnat 5 nya medarbetare under januari

Published

on

By

Energy Save växer så det knakar. Under den senaste tiden har bolaget introducerat fem nya medarbetare som gör det möjligt för Energy Save att fortsätta utvecklas – helt i linje med företagets ambitiösa tillväxtplan. De nyanställda är stationerade i Alingsås – och i slovenska Maribor. 

Jasmina Mucic kommer att förstärka försäljningsteamet på ES Systems och kommer att arbeta inom området kommersiella fastigheter. Jasmina har tio års yrkeserfarenhet som energiingenjör och kommer senast från en tjänst på Familjebostäder i Göteborg.

Calle Gabinus är anställd som Key account manager och ansvarar för Energy Saves verksamhet på den svenska och norska marknaden. Callerl har i uppdrag att utveckla affären tillsammans med Energy Saves distributörer på de lokala marknaderna. Han har sedan 2015 varit seniorkonsult med expertis inom försäljning och marknadsföring.

Stanislav Siedavnykh arbetar som Lead software engineer & architect, och är en förstärkning till Energy Saves digitala affärsområde. Stanislav kommer närmast från en tjänst som Senior software engineer på Volvo Cars. 

I Slovenien har Energy Save rekryterat Kaj Bednjički och Matej Razdevšek till kontoret i Maribor. Båda två kommer att arbeta som Key account managers för den europeiska marknaden och förstärker därmed Energy Saves försäljningsorganisation. Tillsammans med europeiska distributörer kommer de att fortsätta utveckla distributörsaffären inom villavärme och kommersiella fastigheter. I takt med att efterfrågan på värmepumpssystem utvecklas i Europa, kommer detta i allt högre grad bli fokus för Kajs och Matejs ansträngningar. 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sävenstrand, VD, ES Energy Save Holding AB (publ)

Telefon 0706-61 57 77

E-post: [email protected]

ES Energy Save Holding AB (publ) är ett innovativt svenskt energiteknikbolag som genom kostnadseffektiva och smarta luft/vatten-värmepumpssystem bidrar till den hållbara energiomställningen i Europa. Bolaget har levererat värmepumpar till Europamarknaden sedan 2009, och är sedan 2020 noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sectra vinner fyra utmärkelser för nöjdast kunder – tionde året i rad i USA

Published

on

By

Linköping – 8 februari, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har återigen blivit tilldelad den prestigefulla utmärkelsen för kundnöjdhet ”Best in KLAS” med radiologimodulen i sin helhetslösning för medicinsk bildhantering, Sectra PACS. Utmärkelserna gäller kategorierna US Large PACS, US Small PACS, PACS Global (Kanada) och PACS Global (Asien/Oceanien). Bakom priserna står det amerikanska analysföretaget KLAS, som årligen utför kundnöjdhetsmätningar för IT-system inom sjukvården.

Det är nu det tionde året i rad som amerikanska kunder topprankar Sectra PACS i kategorin för stora sjukhus (”Large 300+ studies”). I Kanada är det fjärde året i rad och i Asien/Oceanien är det för andra året i följd.

– Jag är otroligt stolt över att vi fortsätter att ha mycket hög kundnöjdhet på flera marknader och under så många år, säger Marie Ekström Trägårdh, vice vd för Sectra AB och vd för Sectra Imaging IT Solutions.

Hon fortsätter:
– Våra produkter och tjänster är gjorda för att hjälpa vårdgivare i det viktiga arbetet att ta ett helhetsgrepp på bildhantering, såväl över avdelnings- som sjukhusgränser. Att vi får de här utmärkelserna för hög kundnöjdhet är för mig ett tydligt tecken på att Sectras engagerade och kunniga medarbetare skapar värde för våra kunder.

Sectras lösning för hantering av radiologibilder, PACS, installerades för första gången år 1993 och idag finns över 2 000 installationer runt om i världen. Sectra PACS är en del av Sectras helhetslösning för hantering av alla typer av medicinska bilder med ett fokus på bildintensiva avdelningar såsom radiologi, mammografi, patologi, ortopedi, kardiologi och oftalmologi. Lösningen inkluderar även multimediaarkivet Sectra VNA. 

Detta sa vd:n för KLAS, Adam Gale, om årets vinnare:
–  Årets Best in KLAS-rapport belyser de bäst presterande IT-systemen inom sjukvården. Dessa har fastställts genom omfattande utvärderingar och samtal med tusentals vårdgivare. Vinnarna har visat exceptionellt engagemang för att förbättra och förnya branschen, och deras ansträngningar uppmärksammas genom deras medverkan i denna rapport. Grattis till alla vinnande leverantörer för att de sätter ribban för IT-lösningar inom sjukvården så högt! KLAS är fortsatt engagerad i att skapa transparens och att hjälpa leverantörer med att fatta välgrundade beslut, genom vår korrekta, ärliga och opartiska rapportering.

Om KLAS
KLAS är ett amerikanskt analysföretag som sedan 1996 specialiserat sig på att tillhandahålla utvärderingar av företag som levererar IT-system till sjukvården. Vårdgivare använder dessa utvärderingar som underlag vid upphandlingar. Resultaten presenteras dels i separata rapporter, dels i en kontinuerligt uppdaterad databas. För att ta del av mer information om Sectras utmärkelser, besök KLAS hemsida: klasresearch.com

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, 070 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, 070 82 35 610

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Sensidose har beviljats subvention för Flexilev i Finland.

Published

on

By

Som en del av Sensidose pågående geografiska expansion ansökte bolaget i höstas om subvention för Flexilev hos finska läkemedelsprisnämnden (Lääkkeiden hintalautakunta). Ansökan har nu beviljats och är i enlighet med den subvention som erhållits i de övriga nordiska länderna.

-Det positiva subventionsbeslutet är ett viktigt steg i vår geografiska marknadsexpansion. Nu ser vi fram emot att komma igång med försäljning så fort som möjligt och ge finska patienter med Parkinsons sjukdom tillgång till en ny terapiform, säger Sensidose VD Jack Spira.

Flexilev är redan godkänt i ett flertal länder och subventionerat i Sverige, Norge och Danmark. Subventionen i Finland är begränsad till patienter för vilka behandling med standardterapi inte gett tillfredställande resultat. Subventionen är i enlighet med den som finns i de övriga nordiska länderna och innebär att även finska Parkinsonpatienter får möjlighet att behandlas med Flexilev.

Den finska myndigheten Kela, har bedömt kliniska data och kostnadseffektivitet för Flexilev och kommit fram till att produkten är kostnadseffektiv för patienter där standardterapi inte gett tillfredställande resultat. I Finland beräknas 16.000 personer lida av Parkinsons sjukdom*.

-I ett senare skede av sjukdomen, så kallad sviktfas, är behandlingen komplicerad och standardterapi ger inte tillräcklig symtomlindring. Här fyller Flexilev en viktig roll, avslutar Jack Spira.

För ytterligare information kontakta:

Jack Spira, VD Sensidose, telefon +46 (0)722 50 62 72, [email protected]
 

Kort om Sensidose

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserar ett innovativt system för dosering av tabletter, vilket medger en individualiserad optimering av den medicinska behandlingen av Parkinsons sjukdom. Bolaget har försäljning av sin egenutvecklade produkt Flexilev i Skandinavien. Flexilev ges med hjälp av dosdispensern MyFID vilket medger en noggrann och individuell titrerad  behandling vid varje dostillfälle.

www.sensidose.se
www.myfid.se

www.sviktfas.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.