Stadshypoteks delårsrapport Januari – Juni 2021

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

JANUARI – JUNI 2021 JÄMFÖRT MED JANUARI – JUNI 2020                           

Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 187 mkr eller 3% till 6 516 mkr (6 329). Räntenettot ökade med 188 mkr till 7 464 mkr (7 276), vilket främst beror på ökade utlåningsvolymer till privat- och företagsmarknaden i Sverige och Norge.

Av räntenettot avsåg 555 mkr (404) filialen i Norge, 283 mkr (250) filialen i Finland samt 260 mkr (275) filialen i Danmark. Exklusive filialerna ökade räntenettot med 19 mkr (325). Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade med 12 mkr och uppgick till 31 mkr (19).

Kostnaderna ökade med 72 mkr till -972 mkr (-900). Ökningen förklaras främst av ökade ersättningar till moderbolaget för de tjänster som kontorsrörelsen utför för bolagets räkning avseende administration och försäljning av hypotekslån, vilket främst är drivet av ökade affärsvolymer.

Kreditförlusterna uppgår till netto 6 mkr (-53). I beloppet ingår expertbaserade beräkningar vilka beaktar effekten av covid-19 och som resulterade i ett tillkommande reserveringsbehov om -20 mkr. Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% av utlåningen (0,01).

UTLÅNING

Utlåningen till allmänheten ökade med 5% eller 77 mdkr till 1 483 mdkr (1 406). I Sverige ökade utlåningen till allmänheten med 5% eller 64 mdkr till 1 271 mdkr (1 207).

FINANSIERING

Emitterad volym under Stadshypoteks benchmarkprogram i svenska kronor har under perioden uppgått till nominellt 54,0 mdkr (66,7). Under perioden har en nominell volym om totalt 51,0 mdkr (52,1) förfallit eller återköpts. Det bokförda värdet av utestående obligationslån i svenska kronor uppgick vid periodens slut till 481,9 mdkr (485,8).

Emission av obligationer under EMTCN-programmet uppgick till totalt motsvarande – md EUR (-). Utestående volym i programmet var vid periodens slut nominellt 9,2 md EUR (10,4) och 0,7 md GBP (0,7).

Utestående volym i det amerikanska programmet uppgick vid periodens slut till 1,3 md USD (1,3). I NOK emitterades nominellt 8,0 md NOK (6,0). Den utestående volymen uppgick vid periodens slut nominellt till 29,0 md NOK (25,5).

KAPITALTÄCKNING

Den totala kapitalrelationen enligt CRD IV uppgick till 19,0% (21,1) och kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV var 13,0% (13,4).

RATING

Ratingen var under hela perioden oförändrad.

Stadshypotek

Säkerställda obligationer

Långfristig

Kortfristig

Moody’s

Aaa

P-1

S&P

AA-

A-1+

Fitch

AA

F1+

Stockholm den 16 juli 2021

David Haqvinsson
Verkställande direktör

 

Denna information är sådan information som Stadshypotek är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissburksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl 11,00 CET.

För mer information om Stadshypotek hänvisas till www.stadshypotek.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *