Stämmokommuniké – Årsstämma i eBlitz Group AB (publ) den 11 juli 2022

| 11 juli, 2022 | 0 kommentarer

eBlitz Group AB (publ) höll årsstämma måndagen den 11 juli 2022 i Stockholm. Årsstämman har hållit enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta i förhand, s k poströstning enligt 22§ i ovan angivna lag, varvid följande huvudsakliga beslut fattades;

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021-05-01 – – 2022-04-30.

Beslut om dispositioner
Vid årsstämman fastställdes att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Det noterades att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-05-01- – 2022-04-30.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bertil Rydevik, som ordförande, Joakim Dahl och Kim Lund, styrelseledamot. Årsstämman nyvalde Daniel Lauren som styrelseledamot.

Revisor
Årsstämman omvalde Allians Redovisning och Revision AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2022. Det noterades att Per Lindblom utsetts som ny huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvoden ska utgå̊ med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett (1) prisbasbelopp till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ersättningen utbetalas som lön exklusive sociala avgifter. Inga pensionskostnader tillkommer. Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning.

Beslut om nyemission utan företräde för befintliga aktieägare genom kvittning av fordringar, kopplat till förvärv av aktier i Hello There Games AB

Årsstämman beslutade enhälligt om att besluta om nyemission utan företräde för befintliga aktieägare, avseende förvärv av högst 99 156 aktier i Hello There Games AB från 36 olika aktieägare, genom kvittning av fordringar till ett värde om högst 4 462 020 kronor och att totalt nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ) ökar med högst 1 487 340 st. Aktiekapitalet i eBlitz Group AB (publ) ökar med högst 148 734 kronor. Allt sker inom aktuella gränser för bolagsordningen i eBlitz Group AB (publ). De nya aktierna i eBlitz Group AB (publ) skall medföra rätt till vinstutdelning första gången efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna har införts i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Årstämman bemyndigar eBlitz Group AB (publ) ledning att hantera ärendet mot Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, enhälligt, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser. Dock högst 10 500 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1 500 000 kronor.  Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.
Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av rörelser eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Stämmans avslutande

Ordförande förklarades stämman avslutad och konstaterar att stämman varit eniga i alla frågor.

Stämman företräddes av stycken aktier 4 698 358, vilket motsvarade 40,03% av totalt antal aktier och röster i bolaget.

Stockholm 11 juli 2022

eBlitz Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) Mobil 0701 – 442 441

Bertil Rydevik, Ordförande i eBlitz Group AB (publ) Mobil +44 7785 720 402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.