Styrelsen för Hudya har beslutat om riktad emission av Units

| 1 december, 2020 | 0 kommentarer

Styrelsen för Hudya AB (”Hudya” eller ”bolaget”) har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 25 juni 2020, beslutat om en riktad emission av högst 277 142 Units, där varje (1) Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie TO1. Emissionen omfattar därmed 2 771 420 aktier och 3 879 988 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Emissionen är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till Strategic Investments AS och Klaus Zwisler.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i en ansträngd ekonomisk situation och därför i stort behov av finansiering, samt att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i bolaget på villkor till förmån för bolaget. Detta sammantaget med att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen per Unit uppgår till 7 SEK, motsvarande en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med tecknarna med bland annat beaktande av den riktade emission som föreslås beslutas om vid extra bolagsstämma den 3 december 2020 och bedöms marknadsmässig. Strategic Investments AS ska ha rätt att teckna 214 285 Units och Klaus Zwisler ska ha rätt att teckna 62 857 Units.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2 december 2020 till och med den 31 oktober 2022.  En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 SEK per aktie under perioden 2 december 2020 – 31 oktober 2021 samt till teckningskurs om 1,40 SEK per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022.

Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget cirka 1,94 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan emissionen tillföra bolaget totalt högst cirka 7,34 MSEK. Emissionen kommer, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att leda till en ökning av antalet aktier med totalt 6 651 408 aktier, från 84 515 243 till 91 166 651 och en ökning av aktiekapitalet med 1 330 281,6 SEK, från 16 903 048,6 SEK till 18 233 330,2 SEK, innebärande en utspädning om cirka 7,3 procent.

Denna information är sådan information som Hudya AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 17.15 CEST.

Denna information är sådan som Hudya är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-01 17:05 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Børge Leknes, VD för Hudya AB

Tel: +47 934 80 312

E-mail: [email protected]

Om Hudya

Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt företag. Hudya er et bolag där teknik och distribution av försäkringstjänster via partners står i centrum.  Hudya AB är sedan den 14 februari 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet HUDYA.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 121 576 90. E-post: [email protected]

Ytterligare information avseende bolaget finns på hudyagroup.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *