Connect with us

Marknadsnyheter

Svar på vanligt förekommande frågor i samband med styrelsens förslag på en företrädesemission

Published

on

WntResearch har valt att lägga upp svar på vanligt förekommande frågor i samband med styrelsens för-slag på en företrädesemission på bolagets hemsida. De återges även i detta pressmeddelande.

WntResearch månar om att följa den offentlighetsprincip som gäller för noterade bolag, att delge samma information via kanaler som kan nå samtliga aktieägare och andra kapitalmarknadsaktörer samtidigt. Denna princip är fundamental för att ge samma förutsättningar för samtliga aktörer som kan påverka bolagets värdering.

Följande vanligt förekommande frågor i samband med styrelsens förslag på en företrädesemission besvaras som följer:

Varför föreslår styrelsen en företrädesemission?

Bolaget har för avsikt att finansiera bolagets pågående fas 2-studie NeoFox genom 2023 och del av 2024 och även fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling samt intensifierad affärsutveckling.

I samband med de sedan tidigare positiva observationerna avser bolaget nu initialt att revidera studieplanen, vilket kortar studietiden och därmed ger lägre kostnader.

Läs mer på bolagets pressmeddelande om reviderad studieplan.

Vad gäller befintligt rörelsekapital gjorde styrelsen bedömningen att det inte var tillräckligt för att fortsätta verksamheten fram till dess att eventuell likvid från teckningsoptionerna av serie TO 5 skulle kunna erhållas i april 2023.

Inom ramen för den föreslagnas företrädesemissionen kan bolaget erhålla ytterligare likvid i september 2023 om de teckningsoptioner serie TO 6 som utges i företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier.

Likviden från utnyttjande av emissionen och teckningsoptionerna avses att utnyttjas för fortsatt finansiering och slutförande av Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox, arbete med klinisk och regulatorisk utveckling samt intensifierad affärsutveckling och arbete med att positionera Foxy-5 på marknaden med hänsyn till sjukvårds- och subventionssystem (s.k. market access).

Har andra finansieringslösningar diskuterats, t ex konvertibelt lån eller andra alternativ?

Olika alternativ diskuterades i samråd med vår finansiella rådgivare. Mot bakgrund av det rådande marknadsläget och bolagets förutsättningar gjorde styrelsen bedömningen att en kapitalanskaffning som säkerställs i nödvändig utsträckning var det bästa alternativet för att fortsätta driva verksamheten framåt och för att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

Har information om uppdatering av NeoFox studieplan delgivits någon innan offentliggörandet?
Ingen information som framkommit motsvarande pressmeddelandet 17 oktober ”Uppdatering av NeoFox studieplan …”, eller efterföljande pressmeddelandet den 14 november ”Förtydligande kring observationerna …”, har delgivits någon person utanför bolaget, allt enligt offentlighetsprincipen i ingressen.

Vad gäller för mina optioner i TO5?

Optionsprogrammet TO 5 omfattar totalt 69 624 070 teckningsoptioner. Varje teckningsoption serie TO 5 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 23 mars – 5 april 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 8 mars – 21 mars 2023, dock lägst 0,09 SEK och högst 1,22 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna blir föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med den tillkommande föreslagna företrädesemissionen. Vid en omräkning, som sker innan dess att mätperioden för fastställandet av teckningskursen enligt ovan har avslutats, ska omräkning ske dels av den högsta teckningskursen i intervallet (d.v.s. 1,22 SEK), dels av antalet aktier som varje teckningsoption serie TO 5 ger rätt att teckna. Omräkning kommer att ske av oberoende värderingsinstitut efter det att en företrädesemission är genomförd.

Hur stor blir utspädningen om man har TO5?

Genom företrädesemissionen kommer antalet aktier i WntResearch, vid full teckning, att öka med högst 133 235 987 aktier från 133 235 987 aktier till 266 471 974 aktier.

Aktiekapitalet kommer att öka med högst 11 991 238,83 SEK från 11 991 238,83 SEK till 23 982 477,66 SEK.

För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 50,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 133 235 987 aktier till totalt 399 707 961 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 11 991 238,83 SEK till 35 973 716,49 SEK.

Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 33,3 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både företrädesemissionen och teckningsoptionerna i TO6 tecknas fullt ut uppgår således till cirka 66,7 procent.

Svaren kan även ses på följande länk.  

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: [email protected]

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Finansinspektionen godkänner ny ägare av Gainbridge Capital AB

Published

on

By

Som tidigare kommunicerats har Spotlight Group AB tecknat avtal om att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB till bolagets VD Sebastian Hodel. Avyttringen var villkorad av Finansinspektionens godkännande. Finansinspektionen har nu givit tillstånd till Sebastian Hodel att förvärva aktierna.

I och med Finansinspektionens godkännande kan affären nu slutföras. Försäljningen kommer som aviserats att ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning, men snabbt bidra till besparingar.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i Hemnet under den 28 november – 2 december, 2022 (v.48)

Published

on

By

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) (”Hemnet”) har under den 28 november till den 2 december 2022 återköpt sammanlagt 63 000 egna stamaktier (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 13 maj 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. 

 

Stamaktier i Hemnet har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

28-november-2022

10 000

135,5250

1 355 250

29-november-2022

20 000

133,0704

2 661 407

30-november-2022

10 000

133,1500

1 331 500

1-december-2022

15 000

133,9591

2 009 387

2-december-2022

8 000

137,1183

1 096 947

 

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 2 095 083 stamaktier. Det totala antalet aktier i Hemnet är 101 131 478.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: [email protected]

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: [email protected]

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: [email protected] 

Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).

Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.