Connect with us

Marknadsnyheter

Sveaskog kommenterar hyggesfria avverkningar i Böda

Published

on

Sveaskog har under hösten genomfört ett antal hyggesfria avverkningar i Ekopark Böda. Det rör sig om mindre avverkningar i vanliga produktionsklassade skogar utan höga naturvärden. Samtliga är genomförda i dialog med Länsstyrelsen och följer den ekoparksplan som reglerar skötseln i ekoparken.

En ekopark är ett större sammanhängande landskap. I ekoparkerna finns såväl skogar med höga naturvärden som skogar med mer triviala ekologiska värden. Tillsammans skapar de ett intressant ekologiskt landskap, där vi kombinerar skogsbruk och naturvård. Sveaskog har idag 37 ekoparker från norr till söder – från gränsområdet mellan Skåne och Blekinge till norra Norrbotten. Ekopark Böda är tillsammans med Omberg och Halle-Hunneberg de mest besökta ekoparkerna.  

Skötseln av ekoparkerna regleras i 50-åriga så kallade ekoparksavtal med Skogsstyrelsen samt i dialog med länsstyrelserna.

I samband med att Skogsutredningen i november 2020 lämnade över sitt betänkande pekades hela eller delar av ett antal av Sveaskogs ekoparker ut som möjliga och framtida nationalparker. Skogsutredningen skrev: Sveaskogs arbete med att inrätta och förvalta ekoparker har bland annat inkluderat en omfattande naturvårdande skötsel med en målsättning om att utveckla naturvärdena och ekoparkernas värde för naturturism och rekreation. Arbetet har varit framgångsrikt och resulterat i att delar av flera ekoparker har så höga natur- och kulturvärden och stor potential för ett utvecklat friluftsliv och en ökad naturturism att de är relevanta att diskutera som nationalpark.

Sveaskog har en pågående dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om förutsättningarna för hur kommande nationalparksbildning kan se ut.

När vi i april 2021 presenterade Sveaskogs program för hållbart skogsbruk berättade vi att vi övergår till hyggesfritt skogsbruk i våra mest besökta ekoparker, däribland Böda. Syftet var att gynna natur- och upplevelsevärden.

Samtliga avverkningar som nu har genomförts i Böda har gjorts med hyggesfria metoder, exempelvis skärmställning och blädning, i skogar utan höga naturvärden. Inför avverkningarna har vi haft en löpande dialog med Länsstyrelsen i Kalmar Län. I dialog med länsstyrelsen har vi även genomfört en hel del naturvårdande insatser, som att hugga bort gran för att gynna lövträd, avverkat exotiska trädslag som Weymouth-tallar och skapat en hel del död ved vilket är viktig för insektslivet och skogslevande orkidéer. Åtgärderna innebär ljusare och mer lövdominerade skogar, vilket ligger i linje med ekoparksplanen.

För mer information:

Peter Bergman, naturvårdschef, [email protected]

Erik Brandsma, VD och koncernchef, [email protected]

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, [email protected]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.